Książ Śląski, 22 grudnia 2010 r.

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

INTERPELACJA

Dotyczy:  realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminy Kożuchów na lata 2008-2013

W związku uchwaloną w dniu 27 września 2007 ( Uchwała nr XII/71/07) Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kożuchów na lata 2008-2013 zwracam się  z zapytaniem do Pana Burmistrza jaki jest aktualnie proces zawansowania realizacji strategii, które cele zostały już osiągnięte i jakie zadania zrealizowane. Jednocześnie proszę o informację na temat efektów do tej pory osiągniętych celów i zrealizowanych zadań wynikających ze strategii. W informacji zwrotnej ( ze względu na dosyć znaczny obszar działania strategii) proszę zawrzeć konkretne dane liczbowe oraz wskaźniki opisowe                     w informacji o osiągniętych celach oraz zrealizowanych zadaniach według wyszczególnionych celów i zadań zapisanych w rozdziałach strategii, na zasadzie efekt ( np. zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych) - koszt finansowy.

Na w/w interpelacje proszę o odpowiedz w formie pisemnej zgodnie ze Statutem Gminy Kożuchów, Rozdział 5, § 25.3)

ODPOWIEDZ :

Wydział odpowiedzialny za wykonanie – OPS

Data udzielenia odpowiedzi – 14.01.2011

Sposób załatwienia wniosku –   

W odpowiedzi na wniosek i interpelacje dotyczące aktualnego stanu

zaawansowania realizacji strategii, informuję:

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kożuchów na lata 2008-

2013 uchwalona została 27 września 2007 r.

Główne problemy występujące w gminie to bezrobocie.

W gminie Kożuchów kształtowało się to następująco:

- w roku 2007 ogółem bezrobotnych: 1424 ,w tym – mężczyźni 602,  kobiety 822,

- w roku 2008 ogółem bezrobotnych: 1602, w tym – mężczyźni 677, kobiety 925,

- w roku 2009 ogółem bezrobotnych:1955, w tym – mężczyźni 891. kobiety 1064,

- w roku 2010 ogółem bezrobotnych: 1787, w tym – mężczyźni 783, kobiety 1004.

W gminie organizowane są w gminie prace społecznie użyteczne dla osób

będącymi podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz prace publiczne

wspólnie z Urzędem Miejskim i Powiatowym Urzędem Pracy w Nowej Soli.

W roku 2007 zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych było 99 osób,

koszt 144 129,96 zł.

- rok 2008  - 92 osoby    koszt – 349 281,90 zł.

- rok 2009  - 70 osób      koszt – 147 020,70 zł.

- rok 2010   71 osób       koszt  - 126 956,90 zł.

W ramach robót publicznych zatrudnionych było:

- rok 2007 – 65 osób  koszt – 149 268,72 zł.

- rok 2008 – 41 osób  koszt – 129 353,59 zł.

- rok 2009 – 65 osób  koszt – 148028,84 zł.

- rok 2010 – 90 osób  koszt – 253 269,57 zł.

Od roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekty unijne

współfinansowane ze środków EFS, mające na celu rozwinięcie i upowszechnianie

form aktywnej integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

przy zastosowaniu szerokiej gamy instrumentów aktywnej integracji.

W roku 2008 w projekcie uczestniczyło 10 osób z terenu gminy, koszt projektu –

97 118,96 zł.,

- w roku 2009 w projekcie brało udział 18 osób , koszt projektu – 171 246,70 zł,

- w roku 2010 w projekcie uczestniczyło 30 osób, koszt projektu – 316 770,95 zł.

Osoby uczestniczące w kursie nabyły nowe kwalifikacje- opiekuna osób zależnych,

obsługa kasy fiskalnej i podstaw obsługi komputera, wizaż, stylizacja paznokci.

Ludzie starsi

Systematycznie zwiększa się liczba osób schorowanych, korzystających z usług

opiekuńczych (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 10 osób). Ośrodek Pomocy

Społecznej zapewnia usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przez

wykwalifikowane opiekunki domowe. Rozszerza zakres  usług poprzez możliwość

zakupu posiłków w stołówkach, korzystanie z usług pralniczych.

Uzależnienia

Przy Ośrodku Pomocy działa Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych. W skład komisji wchodzą: kurator, pracownik OPS, pedagog szkolny,

radny RM, przedstawiciel służby zdrowia, policjant.

W roku 2007 do GKRPA zostały skierowane 64 wnioski  o zastosowanie

przymusowego leczenia odwykowego,

w roku 2008- 64 wnioski,

w roku 2009 – 98 wniosków,

w roku 2010 - 88 wnioski.

Przy Komisji działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, udziela pomocy osobom

uzależnionym od alkoholu, ich rodzinom oraz osobom uzależnionym od narkotyków

i ich rodzin. Od sierpnia 2010 r. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rozszerzył swoją 

działalność i udziela wsparcia ofiarom przemocy domowej. Od 2011 r. przy PKI

będzie funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem będzie

rozwiązywanie problemów związanych z przemocą domową.

Od stycznia 2009 pełnione są dyżury specjalistów:

- dyżur psychologa-terapeuty uzależnień – przyjmuje osoby uzależnione od

alkoholu, osoby zobowiązane przez sąd do udziału w terapii przeciwalkoholowej,

- dyżur psychologa-terapeuty – przyjmuje osoby współuzależnione, ofiary

przemocy domowej,

- dyżur radcy prawnego – udziela porad z zakresu prawa rodzinnego

i opiekuńczego,

- dyżur specjalisty ds. narkomanii – prowadzi konsultacje, udziela porad osobom

uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom,

- dyżur terapeuty uzależnień – prowadzi terapię grupową dla osób uzależnionych

od alkoholu.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi profilaktykę przeciwdziałania narkomanii

w szkołach poprzez warsztaty i programy profilaktyczne. Zaopatruje szkoły i

Komisariat Policji w testy narkotykowe oraz zakupuje publikacje, ulotki, broszury

nt. problemu narkomanii. Każdego roku szkolimy nauczycieli, pedagogów i rodziców

z tematyki narkomanii.

Przewodniczący GKRPA wraz z terapeutą uzależnień i osobami uzależnionymi od

alkoholu powołał Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Uzależnionych

bezrobotnych „En-Gedi”. W kwietniu 2010 roku stowarzyszenie otrzymało lokal przy

ul. 1-go Maja 21a.

Bezdomność

Liczba osób bezdomnych na terenie miasta i gminy zmalała. Obecnie na terenie

gminy przebywa

11 bezdomnych. W roku 2009 i 2010 3 bezdomnych otrzymało mieszkania.

Wszyscy bezdomni mają prawo do podjęcia prac społecznie-użytecznych. Bezdomni

to głównie osoby uzależnione od alkoholu. Podejmowane są działania w formie pracy

socjalnej mającej pomóc osobom bezdomnym w wychodzeniu z bezdomności.

Lokatorzy mieszkań, którzy są zagrożeni eksmisją mogą skorzystać z pomocy

w formie dodatków mieszkaniowych.

INTERPELACJA

Dotyczy:  budowy społeczeństwa informacyjnego

Zwracam się  z zapytaniem do Pana Burmistrza czy w najbliższym czasie przewidywane jest uruchomienie na terenie gminy sieci lub punktów dostępu do Internetu tzw. hotspotów ? . Jeżeli nie przewiduje się tego typu działań to w jaki sposób władze gminy zamierzają budować zrównoważone lokalnie społeczeństwo informacyjne ?

Przypominam że na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), usługa dostępu do Internetu może być świadczona przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, a mając na uwadze Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów takie działania należało by zapewne podjąć.

ODPOWIEDZ:

Wydział odpowiedzialny za wykonanie – OR

Data udzielenia odpowiedzi – 14.01.2011

Sposób załatwienia wniosku – informuję, że jednym z priorytetów w Gminie

Kożuchów na kadencję 2010-2014 jest poszerzenie działań w zakresie szeroko

pojętych spraw dotyczących informatyzacji, w tym rozwoju usług dostępu do

internetu. 

Przypomnę, że w 2008 roku Gmina Kożuchów uczestniczyła w pracach dotyczących

budowy wspólnej międzygminnej sieci dostępowej do bezprzewodowego Internetu

szerokopasmowego w paśmie 3,6-3,8 GHz w oparciu o standard WiMAX IEEE

802.16 E. Jednym z elementów do podjęcia działań w  zakresie dostępu do sieci  bezprzewodowego internetu szerokopasmowego jest jego współfinansowanie  ze środków budżetu Gminy Kożuchów. Tych środków w budżecie na 2011 rok  na razie nie ma. W roku 2011 są środki finansowe na realizację bardzo ważnego zadania realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego, w tym Gminę Kożuchów „e-lubuski”. Drugim problemem Gminy Kożuchów dotyczącym dostępu do szerokopasmowego internetu jest brak sieci światłowodowej w Kożuchowie. Pomimo występujących wskazanych powyżej problemów zostaną podjęte dalsze rozmowy w sprawie wejścia we współpracę z innymi jednostkami samorządowymi  i podmiotami zajmującymi się realizacją sieci dostępowej do bezprzewodowego internetu szerokopasmowego. W pierwszej kolejności  należy oszacować koszt zadania, udział Gminy Kożuchów w kosztach realizacji tego zadania oraz to, co jest najważniejsze zagwarantować środki w budżecie Gminy Kożuchów. Ponadto informuję, że w ostatnim okresie dochodzą  niepokojące informacje  z innych województw dotyczące możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu  do bezprzewodowego internetu szerokopasmowego w przypadku współfinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej. Wskazuje się  mianowicie, że będzie to ograniczony bezpłatny dostęp tylko do przeglądania stron gminy, wysyłania e-maili, załatwiania spraw w urzędzie, informacji turystycznych itp. Nie byłyby dostępne bezpłatne ogólne portale informacyjne, społecznościowe. Gdyby tak miało być byłoby to zaprzepaszczenie idei budowy społeczeństwa informacyjnego.

Książ Śląski, 22 grudnia 2010 r.

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

INTERPELACJA

Dotyczy:  realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminy Kożuchów na lata 2008-2013

W związku uchwaloną w dniu 27 września 2007 (Uchwała nr XII/71/07) Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kożuchów na lata 2008-2013 zwracam się  z zapytaniem do Pana Burmistrza  o proces tworzenia w/w strategii, w przypadku uczestnictwa w jej tworzeniu o odpowiedz na następujące pytania:

a) na jakiej analizie bazowano podczas jej przygotowania ?,  jakie wskaźniki brano pod uwagę tworząc Katalog problemów społecznych w gminie Kożuchów ?

b) dlaczego w strategii brakuje wyszczególnienia źródeł finansowania poszczególnych  działań ?

c) dlaczego nie ma wskazanych sfer kontabilności z innymi strategiami dotyczącymi spraw społecznych zarówno na szczeblu samorządowym jak i krajowym ?

Zwracam się również z zapytaniem do Pana Burmistrza kiedy ostatni raz dokonano oceny efektywności zawartych w strategii działań i dokonano  korekt realizowanych działań (zgodnie z zapisem w rozdziale V w/w strategii) ?

ODPOWIEDZ:

Wydział odpowiedzialny za wykonanie – OPS

Data udzielenia odpowiedzi – 14.01.2011

Sposób załatwienia wniosku –

Podczas opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kożuchów Ośrodek Pomocy Społeczne współpracował z :

- Biurem Pracy,

- przychodnią rejonową,

- Komisariatem Policji,

- szkołami podstawowymi, gimnazjum – (pedagodzy szkolni),

- kuratorami zawodowymi i społecznymi,

Analizowane były poszczególne problemy: bezrobocie  w gminie na przestrzeni

ostatnich lat, przekrój problemów osób korzystających z pomocy społecznej, liczba

osób z problemem alkoholowym.

Projekt strategii omawiany był na wszystkich komisjach działających przy Radzie

Miejskiej. Nie wskazano wówczas konieczności wyszczególnienia źródeł

finansowania poszczególnych działań.