Marcin Jelinek                                                         Książ Śląski, 30 sierpnia 2016 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów     

- wnioski/interpelacje -

W dniu 13 lipca br. otrzymałem odpowiedz na wniosek złożony na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2016 r. w sprawie kompetencji Rady Miejskiej w Kożuchowie  w zakresie dokonywania zmian w umowie spółki PUK USKOM sp. z o.o. w Kożuchowie.        W związku z udzieloną odpowiedzią zwracam się do Burmistrza Kożuchowa jako organu wykonawczego, który zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.573) pełni w spółce funkcję zgromadzenia wspólników, w kontekście § 15 pkt. 12 umowy spółki – do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy zmiana umowy spółki o dokonanie w niej zmiany w zakresie sposobu powoływania organu kontrolnego spółki.

W związku z wieloma sytuacjami jakie maja miejsce w zakresie oceny zarządzania spółką i bardzo ograniczonej roli rady gminy w kontekście jakiejkolwiek nad spółką kontroli, biorąc pod uwagę, że spółka stanowi w 100 % własność mieszkańców naszej gminy i to nasz samorząd również w 100% odpowiada za zobowiązania spółki za zasadne jest wprowadzenie do umowy spółki zapisów umożliwiających by rada gminy miała wpływ na powoływanie organu nadzorczego w spółce. Dodatkowo zwracam uwagę, że co jakiś czas rad gminy przekazuje z budżetu środki finansowe w różnej formie na działalność spółki, po ich przekazaniu praktycznie nie ma możliwości skontrolowania adekwatności i rzetelności ich wydatkowania zgodnie z wnioskowanym przeznaczeniem. W perspektywie następnych lat spółka planuje przeprowadzenie inwestycji na kwotę ok. 20 mln zł, na co również zaciągnie poważne zobowiązania finansowe. W takiej sytuacji w mojej ocenie niezbędne jest, aby radni, będący przedstawicielami mieszkańców mieli jakikolwiek wpływ na kontrolę zarządu spółki. Dlatego składam wniosek o dokonanie zmian w zapisach umowy spółki zmierzających do tego by Rada Miejska miała możliwość powoływania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej spółki. W tym kontekście proponuję aby dotychczasowy zapis w umowie – § 20 pkt. 1 o brzmieniu „Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) osób. Dwóch członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, a jednego członka Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwieotrzymał nowe zmienione brzmienie, tj.Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) osób. Jednego członka Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Rada Miejska w Kożuchowie, a jednego członka Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie”. Zapis taki w obecnej sytuacji jest w umowie spółki uzasadniony. Tym bardziej, że wielu naszych mieszkańców ma różne uzasadnione i nieuzasadnione „pretensje” do radnych o brak działań w zakresie kontrolno – nadzorczym nad spółką. Naszym mieszkańcom w wielu przypadkach ciężko jest zrozumieć, że w obecnych uregulowaniach prawno - formalnych rada gminy nie ma kompletnie żadnych narzędzi do jakiegokolwiek kontrolowania spółki, a tym samym wpływu na ocenę pracy zarządu spółki, który odpowiada za politykę spółki, inwestycje, kalkulację taryf za wodę i odprowadzenie ścieków czy szeroko rozumianą politykę kadrową w spółce. Tym bardziej, ze Rada miejska nie ma również wpływu na ustalenie trayf za wodę i ścieki.

Zmiana taka jest również uzasadniona dla Burmistrza Kożuchowa, bowiem spowoduje również, że ciężar odpowiedzialności za podejmowane decyzje po części również weznie na siebie Rada Miejska, co zdecydowanie poprawi komunikację na linii Rada Miejska – Zarząd Spółki. Członek Rady Nadzorczej powoływany do niej przez Radę Miejską będzie działał na rzecz wszystkich wspólników spółki i będzie stanowił dla radnych również rzetelną                      i bezpośrednią pomoc, w podejmowaniu ważnych decyzji finansowych w kontekście funkcjonowania spółki.

Proponuję ponadto do umowy spółki wprowadzić zapisy odnośnie powoływania osób na Członków Rady Nadzorczej jak i na Członków zarządu w formie konkursu, a nie mianowania, jak to jest obecnie.

Wielokrotnie Pan Burmistrz podkreślał, że wspólnie z radnymi chce zmieniać pozytywnie nasza gminę, jak i również chce by to radni brali za jej rozwój odpowiedzialność. Wniosek taki w pełni odpowiada takiej otwartej, komplementarnej i współodpowiedzialnej wizji rozwoju naszej gminy.

Z poważaniem

Marcin Jelinek