Marcin Jelinek                                                         Książ Śląski, 27 wrzesnia 2016 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów     

- wnioski/interpelacje -

  1. 1.W związku z otrzymaną odpowiedzią na wniosek w zakresie zmiany sposobu powoływania Członków Rady nadzorczej PUK USKOM sp. z o.o. udzielona odpowiedz w ww. sprawie całkowicie mnie nie zadowala ponieważ nie jest poparta żadnymi argumentami, a sformułowanie cyt. „że zgodnie z przepisem art.215 § 1 Kodeksu spółek handlowych powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej spółki komunalnej Gminy Kożuchów będzie się odbywało uchwałą wspólnika na dotychczasowych zasadach” jest jednoznaczne, ale zbyt ogólnikowe w odniesieniu do zadanego wniosku, proszę o podanie konkretnych argumentów dlaczego Pan Burmistrz nie chce dokonać zmian w umowie spółki odnośnie zapisów o powoływaniu Członków Rady Nadzorczej, tak by jakikolwiek k wpływ na organ kontrolnym miała również Rada Miejska.
  1. 2.Proszę o przygotowanie dla Rady Miejskiej sprawozdania odnośnie zarzutów wynikających z kontroli przeprowadzonej w PUK ISKOM sp z o.o przez Naczelną Izbę Kontrolującą zarówno w stosunku do Urzędu Gminy jaki i samej spółki, a w szczególności w zakresie jaki konkretnie działania zostały podjęte dla konkretnych wskazanych przez kontrolującego uchybień tj:

- nie ujęcie w ewidencji wszystkich środków trwałych,

- nie wyegzekwowanie od spółki przedłożenia do zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

- strefy ochrony ujęć wody były niewystarczające dla zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody o odpowiedniej jakości.

- brak pełnej weryfikacji wniosków taryfowych w zakresie kosztów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę,

- brak przeciwdziałania mającego na celu ograniczanie marnotrawstwa wody,

- nie egzekwowanie realizacji wszystkich obowiązków wynikających z zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

- niekompletna ewidencja zbiorników bezodpływowych.

- opracowane przez spółkę taryfy nie gwarantowały uzyskiwania niezbędnych przychodów oraz nie zapewniały eliminowania subsydiowania skrośnego.

- wbrew obowiązkowi, ewidencja księgowa nie umożliwiała wydzielenia kosztów stałych i zmiennych,

- marnotrawstwo wody,

- nie opracowanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych urządzeń kanalizacyjnych.

- nie realizowanie wszystkich obowiązków nałożonych pozwoleniami wodnoprawnymi,

- brak należytego ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody,

- brak pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków do wód,

- umowy zawierane z konsumentami zawierały niedozwolone klauzule,

- nieskuteczna windykacja należności,

- jeden z członków rady nadzorczej spółki był wbrew zakazom członkiem rady innej

spółki z udziałem samorządu.

Od skontrolowanego stanu minoł już rok, może warto zapytać zainteresowanych jak postawione zarzuty i uwagi przez Naczelną Izbę Kontroli wyglądają dzisiaj, czy wszystko się już zmieniło?

Link do raportu:https://www.nik.gov.pl/plik/id,11755,vp,14121.pdf

Z poważaniem

Marcin Jelinek