Zgłoszenie budowy placu zabaw dla dzieci w Książu Śląskim w ramach konkursu NIVEA.

 

Książ Śląski, 26 maja 2011r.

 

 

 

Pan

Andrzej Ogrodnik

Burmistrz Miasta i Gminy

Kożuchów

 

Dot: zgaszenia lokalizacji budowy placu zabaw w Książu Ślaskim w ramach konkursu „100 placów zabaw na 100 lat Nivea” – www.100latnivea.pl

 

 

W imieniu Stowarzyszenia Czarna Struga i Rady Sołeckiej wsi Książ Śląski zwracamy się z serdeczną prośbą o zgłoszenie planowanego miejsca budowy placu zabaw w Książ Śląskim w ramach konkursu „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”. Z posiadanych informacji wynika ze Gmina Kożuchów zgłosiła chęć uczestnictwa w/w programie, zgodnie z regulaminem konkursu możliwe jest, aby jedna gmina zgłosiła kilka różnych lokalizacji do konkursu.

W związku z tym chcielibyśmy, aby Pan Burmistrz mając na uwadze zrównoważony rozwój naszej gminy i potrzeby mieszkańców naszej wsi, zgłosił              w ramach tego konkursu lokalizację w Książu Śląski.

Po dokładnej analizie regulaminu stwierdziliśmy,  że planowana lokalizacja placu zabaw na działce nr w pełni odpowiada wymogą konkursu, a w szczególności:

 • gmina posiada prawo dysponowania gruntem (lokalizacją) na potrzeby budowy placu zabaw;
 • zgłaszana lokalizacja nie jest przedmiotem żadnego postępowania cywilnego, administracyjnego, w stosunku do danej lokalizacji nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, czy też sporne o stwierdzenie prawa własności;
 • budowa placu zabaw na terenie zgłaszanej lokalizacji będzie zgodna z przeznaczeniem terenu;
 • zgłaszana lokalizacja nie jest obciążona żadnymi roszczeniami osób trzecich.

W/w lokalizacja spełnia również wymagania zawarte w §6 pkt. regulaminu konkursu tj.:

 • istnienie zgody władz gminy, a w przypadku spółdzielni mieszkaniowej właściwych organów na przeznaczenie wskazanej lokalizacji pod budowę placu zabaw;
 • Powierzchnię gruntu przeznaczoną pod budowę placu zabaw – do Konkursu mogą zostać zgłoszone lokalizacje o powierzchni minimum 250 m2. Aktualne przeznaczenie i zagospodarowanie terenu lokalizacji placu zabaw (od północy, południa, wschodu i zachodu);
 • Ukształtowanie terenu (czy na obszarze lokalizacji placu zabaw nie występują większe spadki terenu, w związku z tym czy nie przewiduje się większych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejącego ukształtowania terenu w miejscu lokalizacji placu zabaw);
 • Nasłonecznienie terenu pod plac zabaw - zgodnie z ust. 2 paragrafu 40 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) wynosić powinno co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 10oo-16oo. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny;
 • Odległość lokalizacji pod plac zabaw od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m (paragraf 40 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);
 • Bliskość innych placów zabaw;
 • Brak konieczności uzyskania zgody właścicieli sąsiednich działek;

 

Mamy nadzieje na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, za co już teraz serdecznie dziękujemy. Jednocześnie prosimy o szybkie załatwienie sprawy,                   ze względu na etapowość konkursu i rozpoczęcie głosowania w dniu 6 czerwca,                    a biorąc pod uwagę fakt uwzględniania w każdym kolejnym etapie głosów oddanych           w poprzednim niezmiernie nam zależy aby mieszkańcy mieli możliwość oddawania głosu już od dnia 6 czerwca. Stowarzyszenia Czarna Struga w przypadku zgłoszenia w/w lokalizacji przeprowadzi akcję informacyjno-promocyjną w celu uzyskania głosów na w/w lokalizację.

 

Jednocześnie chcemy zapewnić że, w ramach pomocy w realizacji inwestycji będziemy gotowi na współprace i nie odmówimy wsparcia jakichkolwiek działań mających się przyczynić do powstania w/w placu zabaw, a także w przypadku jego powstania zapewnimy we własnym zakresie należyte jego utrzymanie.

 

Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że środki obecnego funduszu sołeckiego przeznaczone są na budowę placu zabaw, ewentualne uzyskanie wsparcia                                w ramach tego konkursu pozwoli przeznaczyć  w/w środki na inne cele ogólnospołeczne w ramach budżetu gminy.

 

 

 

 

 

Z poważaniem