W związku z planowaną budową fermy tłucznika w Studzieńcu, wraz ze Stowarzyszeniem Czarna Struga złożyłem wniosek o możliwość dopuszczenia stowarzyszenie do udziału w postępowaniu administracyjnym:

 

 

Pan

Andrzej Ogrodnik

Burmistrz

Miasta i Gminy Kożuchów

 

 

Dot.  dopuszczenia Stowarzyszenia Czarna Struga w Książu Śląskim do postępowania administracyjnego „ Adaptacja budynków magazynowych na chlewnie tuczu wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o numerze ewidencyjnym 3/28, 3/29, 3/30 w miejscowości Studzieniec, gmina Kożuchów, powiat  nowosolski, województwo lubuskie”.

 

 

 

W imieniu Stowarzyszenia Czarna Struga w Książu Śląskim, zgodnie z  art. 31 § 1  ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania (Dz.U. z 2000 nr 98 poz. 1071 z poź. zm.) składam wniosek o dopuszczenie Stowarzyszenia Czarna Struga w   Książu Śląskim do udziału w postępowaniu na prawach strony.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

 

Na podstawie w/w przepisów organizacja społeczna może wnioskować  o dopuszczenie jej na prawach strony w toczącym się postępowaniu administracyjnym, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Stowarzyszenie Czarna Struga w swoich zapisach statutowych odpowiada w/w podstawie uzasadnieniowej, bowiem zgodnie z  Rozdział II statutu stowarzyszenia  -  Cele i sposoby ich realizacji , § 7 punkt „p” stowarzyszenie nasze powstało również w celu  należytego reprezentowania  mieszkańców, cyt: „reprezentowanie interesów społecznych grup mieszkańców w stosunku do administracji samorządowej i rządowej oraz wobec innych instytucji”.

Budowa chlewni tuczu stwarza również zagrożenia dla środowiska naturalnego. Naszemu stowarzyszeniu zgodnie z zapisami statutowymi zależy na zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska -  § 7,  pkt. „w” statutu stowarzyszenia : cyt „działania na rzecz kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony”

W miejscowości Studzieniec stowarzyszenie nasze ma wielu sympatyków i przyjaciół, niejednokrotnie już mieszkańcy miejscowości Studzieniec informowali nas o problem budowy chlewni tucznika w ich miejscowości, i obaw jakie z tego tytułu wzbudza w nich ta inwestycja. Uważamy, że mieszkańcy miejscowości Studzieniec powinni mieć możliwość reprezentowania swojego stanowiska poprzez organizację społeczną.

W dniu 29 lipca 2011r. odbyło się zebranie członków stowarzyszenia, podczas którego, poruszono temat powstania w miejscowości Studzieniec fermy tuczników. Członkowie Stowarzyszenia jednoznacznie stwierdzili,  że maja zamało informacji             w celu zajęcia jednolitego stanowiska, w związku z tym zwracamy się do Pana Burmistrza o możliwość dopuszczenia naszej organizacji do toczącego się postępowania.

Jako organizacja społeczna stoimy na stanowisku, że w tego typu sprawach głos decydujący należeć powinien do mieszkańców, którzy w celu podjęcia właściwej dla swojej społeczności decyzji winni zaznajomić się z całym materiałem dowodowym w toczącym się postępowaniu.

Jako stowarzyszenie, na podstawie zebranych informacji wiemy, że wielu mieszkańcom Studzieńca w/w inwestycja będzie „przeszkadzać” i nie chcą jej w swojej miejscowości, w tym celu skierowali również do Pana Burmistrza petycję. Ze względu na dość duże ryzyko zanieczyszczenia środowiska naturalnego,                     i degradacji pobliskiego parku pałacowego.

Uważamy, że w celu należytego wysłuchania głosu mieszkańców, należało by przeprowadzić szerokie konsultacje wśród mieszkańców wsi oraz referendum konsultatywne dajce demokratyczną możliwość wypowiedzenia się mieszkańców  w stosunku do zamierzonej inwestycji.

 

Biorąc w/w aspekty uważamy, że dopuszczenie naszego stowarzyszenia do postępowania jest uzasadnione i  przemawia za tym interes społeczny.

 

 

Przewodniczący

 

Marcin Jelinek

 

 

 

 

Również wraz ze Stowarzyszeniem Czarana Struga złożyłem wniosek o udrożnienie rowu meriolacyjnego CS-2 w Książu Śląskim:

 

 

Pan

Andrzej Ogrodnik

Burmistrz

Miasta i Gminy Kożuchów

 

W imieniu Stowarzyszenia Czarna Struga w Książu Śląskim, zgodnie z  art. 19b  ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) składam do rozpatrzenia wniosek na inicjatywę lokalną – „Udrożnienie rowu melioracyjnego we wsi Książ Śląski wzdłuż drogi Jarogniewice – Książ Śląski – Czasław oznaczony na mapie sytuacyjnej CS-2”

 

W dniu 29 lipca 2011r. odbyło się zebranie członków stowarzyszenia, podczas którego, w odpowiedzi na wnioski mieszkańców, którzy zwrócili się do stowarzyszenia o pomoc w tym zakresie, została przyjęta uchwał ws. czyszczenie  rowu melioracyjnego                    w Książu Śląskim.

Rów oznaczony na mapach CS 2, wzdłuż drogi od rejonu miejscowości Jarogniewice prze Książ Śląski w kierunku Czasławia, nie był udrażniany od wielu lat, uległ dużej degradacji czego konsekwencją są zalania gospodarstw przyległych do w/w rowu w okresie jesiennym i wiosennym. Mieszkańcy skarżą się w tym okresie, również na wysoki poziom wód gruntowych, co jest spowodowane niedrożnością rowu. Wielu mieszkańców w tym okresie boryka się z problemem zalewania piwnic w ich domostwach. Problem ten był wielokrotnie już zgłaszany władzą samorządowym.  Do dnia dzisiejszego niestety nie zostały dokonane żadne roboty udrożnieniowe, jak i również nie zostało tego typu prace zaplanowane w budżecie gminy. Mieszkańcy są rozgoryczeni faktem bagatelizowania ich problemu, a jako obywatele, mieszkańcy gminy mają prawo domagać się od organów administracji spełnienia zadań ustawowo nałożonych na gminę.

 

W związku z powyższym Stowarzyszenie Czarna Struga zgodnie z art. 19b ust1 w/w ustawy składa w imieniu mieszkańców wsi Książ Śląski  wniosek o  „Udrożnienie rowu melioracyjnego we wsi Książ Śląski wzdłuż drogi Jarogniewie – Książ Śląski – Czasław oznaczony na mapie CS-2”

Mieszkańcy mają nadzieje na  jego pozytywne rozpatrzenie  w trybie postępowania administracyjnego zgodnie z terminami rozpatrywania wniosków.

Przewodniczący

Marcin Jelinek

 

Załączniki:

  1. 1. UCHWAŁA NR 3/2011 Stowarzyszenia Czarna Struga w Książu Śląskim  z dnia 29 lipca 2011 r..

w sprawie inicjatywy lokalnej – czyszczenie rowu melioracyjnego w Książu Śląskim

  1. 2. Wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej „Udrożnienie rowu melioracyjnego we wsi Książ Śląski wzdłuż drogi Jarogniewice – Książ Śląski – Czasław oznaczony na mapie sytuacyjnej CS-2”