Książ Śląski, 31 sierpnia 2011 r.

 

Marcin Jelinek

Radny Miejski

w Kożuchowie

 

 

W odpowiedzi na wnioski mieszkańców wsi Książ Śląski oraz wsi Studzieniec, a także po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi działającymi w obu wsiach składam następujące wnioski z prośbą o ich uwzględnienie w projekcie budżetu na 2012 rok.

 

 

 

 

WNIOSKI BUDŻETOWE

 

do projektu budżetu na 2012 rok

 

Zwracam się z prośbą o ujęcie następujących zadań w projekcie budżetu na 2012 rok.

 

 

  1. Remont świetlicy wiejskiej w Książu Śląskim

 

 

W celu rozwoju kulturalno-oświatowego wsi niezbędne jest wyremontowanie świetlicy wiejskiej. Remont jest planowany już od blisko 5 lat, w związku z różnymi trudnościami do dnia dzisiejszego nie został zrealizowany. Świetlica wiejska jest jedyną możliwością rozwoju kulturalnego wioski, od czasu jej całkowitej dewastacji na skutek braku środków na bieżącą konserwację  mieszkańcy wsi nie maj gdzie organizować przedsięwzięć. W/w inwestycja jest w chwili obecnej najbardziej porządna przez mieszkańców i warunkuje dalszy zrównoważony rozwój miejscowości. Kosztorys remontu świetlicy przygotowany przez UM w Kożuchowie oszacowany jest na ponad 750 tyś. W związku z faktem ewentualnego ubiegania się                     o dofinansowanie w/w inwestycji z PROW na w/w inwestycje należy zabezpieczyć środki             w wysokości ok. 200 tyś.

 

Kwota: 200 tyś. zł

 

 

 

  1. Zapewnienie środków na koszta związane z nieodpłatnym nabyciem na rzecz gminy działki nr dz. 258/6  w Książu Śląskim z przeznaczeniem na boisko sportowe.

 

 

Aktualnie prowadzona jest procedura na nieodpłatne nabycie w/w działki                                  z przeznaczeniem na boisko sportowe. W celu jest nieodpłatnego nabycia, gmina będzie musiała ponieść koszty związane z procedurą zmiany właściciela działki.

 

Kwota: 3 tyś zł

 

 

 

  1. Wykonanie przyłącza energetycznego na działce w Książu Śląskim

 

 

W związku z adaptacja działki nr 258/6 na boisko sportowe i teren rekreacyjny, w celu zabezpieczenia mediów na przeprowadzanie różnego typu przedsięwzięć niezbędne jest wykonanie przyłącza energetycznego. Wykonanie przyłącza energetycznego i postawienia na w/w działce skrzynki energetycznej zdecydowanie ułatwiło by organizację jakichkolwiek przedsięwzięć na tym terenie. W roku 2012 kilkakrotnie organizowane były różnego typu imprezy na tym terenie, za każdym razem organizatorzy mieli problem z energią elektryczną.

 

Kwota: 5 tyś. zł

 

 

  1. Remont drogi w miejscowości Studzieniec -  utwardzenia drogi dojazdowej do działek nr 16/3, 16/13

 

 

W związku z fatalnym stanem drogi dojazdowej do w/w działek w miejscowości Studzieniec. Droga dojazdowa jest jedną z ważniejszych arterii komunikacyjnych na wsi, stanowi dojazd mieszkańców byłych bloków po PGR-owskich  do drogi wojewódzkiej nr 283.

Proponowane rozwiązanie:

- płyty betonowe np. typu „jumbo”

- długość do utwardzenia ok. 350 m

- szerokość utwardzenia 3~5 m

 

Kwota: 100 tyś zł

 

 

  1. Zapewnienie środków na wykonanie dokumentacji budowy dwóch zatok autobusowych w miejscowości Studzieniec.

 

 

W związku z uzgodnieniami pomiędzy WZD w Zielonej Górze a UM w Kożuchowie należy zabezpieczyć środki na wykonanie dokumentacji dwóch zatok autobusowych w miejscowość Studzieniec przy drodze wojewódzkiej nr 283. Stosowne uregulowania prawne co do pokrycia kosztów w/w dokumentacji zostały już wstępnie sprecyzowane   w korespondencji pomiędzy WZD a UM w Kożuchowie.

 

Kwota: 20 tyś zł

 

 

 

  1. W przypadku dalszej woli ze strony KOKiS „Zamek” na przejecie boiska zakup kosiarki ciągnikowej.

 

 

W sierpniu 2011 roku Rada Sołecka wsi Studzieniec oraz Zarząd Klubu LZS Irma Studzienice zostali poinformowani ze dla ogólnego dobra uzasadnione by było przejęcie w zarząd boiska sportowego przez Radę Solecką lub klub sportowy. Jednakże w celu należytej pielęgnacji murawy ani klub ani rada sołecka nie posiada odpowiedniego sprzętu.    W przypadku dalszej woli ze strony gminy, aby boiskiem zarządzał klub należy zabezpieczyć w budżecie środki na zakup kosiarki ciągnikowej.

 

Kwota : 7 tyś zł

 

 

 

  1. Przeznaczenie środków finansowych  na dalsze drobne prace remontowe w remizie OSP w Studzieńcu.

 

W związku z  planowanym przyjęciem  OSP w Studzieńcu do Krajowego Systemu Ratownictwa, należy przeznaczyć w budżecie środki na niezbędne drobne inwestycje.   W/w wniosek o przyjęcie jednostki OSP do systemu jest obwarowany wykonaniem kilku inwestycji w remizie OSP m.in. poszerzeniem bramy, modernizacją zaplecza socjalnego oraz zamontowaniem systemu zdalnego uruchamiania

 

Kwota: 10 tyś zł

 

 

Marcin Jelinek