Książ Śląski, 5 października 2011 r.

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

 

 

 

WNIOSKI / ZAPYTANIA

 

  1. W sprawie  zmiany uchwały RM w Kożuchowie  ws. opłat za przedszkola ( UCHWAŁA NR X/36/11 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kożuchów.

 

Zwracam się z zapytaniem do Pana Burmistrza czy rozważa Pan zmianę uchwały ws. opłat za przedszkola w zakresie wprowadzenia ulg dla rodzin wielodzietnych i opłat od rodziców za korzystanie z zajęć dodatkowych przez dzieci niepełnosprawnych. W związku z projektowaniem budżetu na 2012 rok ewentualne zmiany winny być w tym budżecie ujęte – zmiana uchwały związana jest ze zmniejszeniem opłat za korzystanie z zajęć w przedszkolu poza wymiarem ustawowo zwolnionym z opłat.  Podczas głosowania nad w/w uchwałą radni zwrócili się do Pana Burmistrza o rozważenie możliwości wprowadzenia ulg w szczególnych przypadkach, Pan Burmistrz zadeklarował dokonanie stosownej analizy i rozważenie tej możliwości. Niestety do dnia dzisiejszego nie znamy odpowiedzi czy Pan Burmistrz zdecyduje się na podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w celu zmiany uchwały ?

 

  1. W sprawie informacji na temat poczynionych inwestycji drogowych na terenach wiejskich gminy Kożuchów.

 

W czerwcu br. na jednej z komisji w sprawie stanu dróg gminnych jako radni zostaliśmy poinformowani ze rozpoczną się działania w celu modernizacji-utwardzenia kilkudziesięciu dróg na terenach wiejskich. W związku z tym proszę o informację w których miejscowościach i jakie drogi zostały utwardzone lub w inny sposób zmodernizowane do dnia dzisiejszego i jaki był koszt w/w inwestycji w rozbiciu szczegółowym.

 

  1. W sprawie projektu budżetu na 2012rok.

 

Zwracam się z prośbą o załączenie do projektu budżetu informacji o współczynnikach na jakich będą prognozowane dochody w budżecie na 2012 rok. Umożliwi to rzetelną ocenę prognozowanych wpływów do budżetu. W tym w szczególności o podanie współczynnika inflacji ujętego w budżecie i  współczynnika wzrostu subwencji oświatowej.

 

  1. W sprawie naboru  wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 8.3 POIG - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

 

 

Czy w ostatnim w tym roku naborze wniosków  o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach POIG działanie 8.3 gmina Kożuchów będzie się ubiegała się o środki, jeżeli tak to na jakie konkretnie zakupy i z jakim ich docelowym przeznaczeniem.

 

 

Książ Śląski, 26 października 2011 r.

 

Marcin Jelinek

 

Radny Miejski w Kożuchowie

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSKI / ZAPYTANIA

 

 

 

 

 

  1. W sprawie  zimowego utrzymania dróg na terenach wiejskich

 

 

 

Zwracam się z zapytaniem do Pana Burmistrza w jaki sposób będą utrzymywane drogi – odśnieżane – w okresie zimowym na terenach wiejskich.  W lutym br. na jednej z komisji Pan Burmistrz rozważał propozycję,  aby na terenach wiejskich w każdej z miejscowości podpisać stosowna umowę z osoba fizyczną lub organizacją pozarzadowa – OSP w celu przekazania im zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym. Czy takie rozwiązanie będzie stosowane w tym roku ?

 

 

 

  1. W sprawie informacji na temat strategii gminy.

 

 

 

W październiku br. Radni powinni otrzymać projekt strategii rozwoju gminy. Do dnia dzisiejszego takiego projektu nie otrzymaliśmy, kiedy zostanie on przedstawiony i na kiedy planowane jest przyjęcie strategii  przez Radę Miejską ?

 

 

 

  1. W sprawie funduszu sołeckiego.

 

 

 

Zwracam się z prośbą o ujęcie w planach pracy komisji stałych i  planie pracy Rady Miejskiej na 2012 rok opracowanie regulaminu ws. funkcjonowania funduszu sołeckiego. Bieżące problemy ze składaniem wniosków o wykorzystanie funduszu sołeckiego przez sołectwa, procedura przeprowadzenia spotkań w sołectwach oraz ostateczne uchwalenie przeznaczenia funduszy nie we wszystkich sołectwach odbyło się zgodnie z intencją uchwałodawczy, a w celu uniknięcia podobnego sytuacji w roku 2012 winno być to uregulowane w formie regulaminy określającego jednoznacznie przeznaczenie, terminy i ewentualne sugestie zgodne ze strategią rozwoju gminy. Mieszkańcy w kilku przypadkach mieli pretensje o brak informacji, że dane przedsięwzięcie nie może być realizowane z funduszu sołeckiego.

 

W celu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich, winna być w szczególności zwrócona uwaga na zaangażowanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji i tak organizacja partycypacji obywatelskiej, która zapewni jak największy udział obywateli w podejmowanej decyzji. Proces uchwalania funduszu sołeckiego zgodnie z ogólnymi założeniami ustawodawcy winien przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa demokratycznego, co w przypadku małego zaangażowania mieszkańców mija się z celem jego uchwalania i  poddaje pod dużą wątpliwość sens przyjmowania przez Radę Miejską  uchwały o wyodrębnieniu w budżecie środków na fundusz sołecki.

 

 

 

Marcin Jelinek

 

 

Marcin Jelinek