Książ Śląski, 24 września 2017 r.

Marcin Jelinek

Radny Miejski

w Kożuchowie

WNIOSKI BUDŻETOWE

do projektu budżetu na 2018 rok

Zwracam się z prośbą o ujęcie następujących zadań w projekcie budżetu na 2018 rok.

  1. Budowa świetlicy wiejskiej w Książu Śląskim ( wniosek składany po raz 8 ?)

W celu rozwoju kulturalno-oświatowego wsi niezbędne jest wybudowanie świetlicy wiejskiej na działce 65/7. teren w ostatnich dwóch altach został zagospodarowany, pwostały boiska, został nasadzona rośliność. Brakuje już tylko świetlicy. Świetlica wiejska warunkuje dalszy prawidłowy rozwój miejscowości, na dzień dzisiejszy na wsi nie ma publicznie dostępnego miejsca w którym można organizować różnego typu przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe. Dalszy brak tego typu inwestycji wpływa negatywnie na nastroje społeczne mieszkańców, a tym samym wpływa bardzo negatywnie na wizerunek władzy samorządowej jako wykonawcy zadań własnych na tym terenie. Niezbędne jest szybkie rozpoczęcie kompleksowego remontu świetlicy wiejskiej.

Rada Solecka wsi jest niezmiernie zainteresowana remontem świetlicy wiejskiej, wyremontowana świetlica poza spełnieniem podstawowych zadań z zakresu miejsca na organizację przedsięwzięć maiła by spełniać również kluczową role w rozwoju społeczeństwa zamieszkującego w Książu Śląskim poprze nie tylko zagospodarowanie czasu wolnego ale również stanowiła by możliwość rozwoju ekonomi społecznej we wsi.

 

  1. Zapewnienie środków na wykonanie dokumentacji i budowę dwóch zatok autobusowych w miejscowości Studzieniec. ( wniosek składany po raz 8 ???)

W związku z uzgodnieniami pomiędzy WZD w Zielonej Górze a UM w Kożuchowie należy zabezpieczyć środki na wykonanie dokumentacji dwóch zatok autobusowych w miejscowość Studzieniec przy drodze wojewódzkiej nr 283. Stosowne uregulowania prawne                         co do pokrycia kosztów w/w dokumentacji zostały już wstępnie sprecyzowane                               w korespondencji pomiędzy WZD a UM w Kożuchowie.

  1. Budowa chodnika w Książu Śląskim przy drodze wojewódzkiej.

 

W związku z odbytym kilka miesięcy temu spotkaniu w którym uczestniczyli przedstawiciele ZDW, Urzędu Gminy i mieszkańcy proszę o podjęcie inwestycji polegającej na budowie chodnika w miejscowości Książ Śląski zgodnie z notatką z ww. spotkania.

 

  1. Budowa chodnika w Studzieńcu przy drodze wojewódzkiej.

 

W celu bezpieczeństwa mieszkańców należy podając działania zmierzające do budowy chodnika w Studzience przy drodze wojewódzkiej nr 283.

 

 

  1. Uzupełnienie oświetlenia w Książu Śląskim i Studzieńcu.

 

Zgodnie z zamierzeniami w roku 2018 proszę o ujecie planowanych uzupełnień oświetlenia zgodnie ze składanymi wnioskami sołtysów w tym zakresie. W budżecie winy znaleźć się środki na tego typu inwestycje. Szczegółowy spis złożyli sołtysi.

  1. Modernizacja parkingu przy kościele w Studzieńcu (dz. 153)

Kilka lat temu na zlecenie gminy PUK USKOM wykonał prowizoryczny parking przy kościele w Studzieńcu. Aktualnie wymaga on modernizacji i powiększenia.

  1. Budowa parkingu w Książu Śląskim (dz. 97/1)

W związku ze złożonym wcześniej zapytaniem dotyczącym możliwości budy parkingu na działce nr w Książu Śląskim proszę o zabezpieczeni środków na jego wykonanie.

 

Marcin Jelinek

 

 

 

Marcin Jelinek                                                                   Książ Śląski, 28 września 2017 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                               

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

 

1. Proszę wszcząć procedurę zmierzającą do formalnej możliwości przestawienia znaków oznaczających miejscowość Książ Śląski przy drodze wojewódzkiej wjazd od strony Zielonej Góry i przy drodze powiatowej wjazd od strony Czasławia. W ostatnich latach w związku z nowymi domostwami zmienił się obszar zamieszkania i niezbędne jest jego uregulowanie. Już kilkakrotnie zwracałem na ten aspekt uwagę, ale jak do tej pory całkowicie nieskutecznie.

 

2. Proszę wszcząć procedurę do zamontowania lustra w Kożuchowie na skrzyżowaniu ul. 1-ego Maja i Chopina. Bowiem wjeżdżając od strony Zielonej Góry ul. Chopina trzeba mocno się „wysunąć” w celu stwierdzenia czy nic nie jedzie ul. 1 maja od strony Stypułowa.

 

3. Proszę o kopię wniosku złożonego przez Sołectwo Studzieniec w związku z ogłoszonym niedawno przetargiem na utwardzenie dróg na terenie gminy Kożuchów. Na ostatnim zebraniu w Sołectwie Studzieniec, Sołtys miejscowości zarzucił mi nieprawdę stwierdzając, że taki wniosek w ramach tej procedury złożył i nie wie czemu nie został on rozpatrzony. Z kolei wcześniej osobiscie byłem u Pana Burmistrza z pytaniem dlaczego na liscie nei ma żadnej drogi do utwardzenia w Studzieńcu, na co Pan Burmistrz stwierdził, że sołectwo Studzieniec nie złożyło wniosku w ramach tej procedury.

 

4. W związku również złożonym wnioskiem z dyżuru w dniu 21.09.2017 proszę ustosunkować się do propozycji stowarzyszenia CYRUSIK z Czciradza odnośnie pomocy w zakresie prowadzenia księgowości stowarzyszeń, biorąc pod uwagę wymóg kwalifikowanego podpisu elektronicznego mającego obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 roku. Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy, a wg. pozostałych ustaw stowarzyszenia takowymi są, będą zobligowane wysyłać JPK – czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego, zawierającego ewidencję zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT). Wymogiem niezbędnym w tym zakresie jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeżeli na dzień dzisiejszy duża ilość naszych stowarzyszeń prowadzi jeszcze księgowość w formie papierowej, bez pomocy biura rachunkowego, tak zmiana dla nich oznacza bardzo duże problemy. Moją propozycją jest stworzenie dla tych stowarzyszeń punktu w gminie, lub ewentualne przekazanie środków na zlecenie obsługi rachunkowej wybranemu, u biurze rachunkowemu.

 

5. Proszę o rozpatrzenie powołania gminnego komitetu ds. 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Powstał ogólnokrajowy program „Niepodległa” z którego można starać się o środki na uczczenie tej rocznicy. W wielu gminach i powiatach takie komitety już powstały i skupiają w sobie wiele różnych środowisk społecznych czy politycznych, bez względu na to czy ktoś jest członkiem PO, PSL, Pis-u czy KUKIZA. Środowiska te potrafią w tym przypadku wspólnie zmierzyć się z tak ważnym dla naszego narodu nadchodzącym wydarzeniem.

 

7. Proszę o informację na temat listy rankingowej i konkursu POIiŚ.2.3/2016 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – stan na dzień 19.07.2017 roku – brakuje na liście wniosku złożonego przez nasz PUK USKOM w Kożuchowie, a na komisji w dniu 25 września Pan Burmistrz informował Radnych, ze wniosek jest na liście rezerwowej i oczekuje na oszczędności. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Bo lamnie jest to nieporozumienie, które należy wyjaśnić. Projekt jaki składał USKOM był dla nas niezwykle istotny i ważny, wiele wcześniejszych decyzji radnych było podporządkowane temu działaniu.