Marcin Jelinek                            Książ Śląski, 26 kwietnia 2018  roku
Radny Miejski w Kożuchowie
Książ Śląski 52a
67-120 Kożuchów                        

WNIOSKI/INTERPELACJE

1.    W związku z sprawą Pana B. Wolnego, zam. Kożuchów, ul. Żagańska, proszę o rozważenie możliwości odkupienia od właścicieli działki nr 61/9 części ich działki w celu przekształcenia jej na drogę dojazdową do działki nr 22/5. Sprawa braku dojazdu do ww. działki jest sprawą trwającą już ponad 10 lat i pomimo wielu zapewnień różnych osób do dzisiaj nie została pozytywnie załatwiona, w mojej ocenie realnie i najprościej było by odkupienie części działki 22/5 w celu wyznaczenia pasa drogowego od działki 61/13 do działki 22/5.

2.    W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r., zgodnie z którą to nowelizacją komisja do szacowania szkód ma składać się z zespołu złożony z przedstawiciela gminy (zazwyczaj sołtysa), przedstawiciela koła łowieckiego oraz właściciela lub posiadacza gruntów. Czy w naszej gminie będą robić to sołtysi czy któryś z urzędników? Jeżeli obowiązek ten ma być wykonywany przez sołtysów  zasadne jest zorganizowanie spotkania/szkolenia dla sołtysów w celu określenia jak mają to robić, jaki jest ich udział, na co maja zwracać uwagę i jak mają szacować szkody.

3.    W związku z realizacją przez PUK USKOM sp. z o.o. wymiany wodomierzy w miejscowości Książ Śląski w ciągu ostatnich kilkudziesięciu dni otrzymałem od mieszkańców wiele uwag odnośnie odczytów z nowych wodomierzy na ich podstawie naliczonych płatności. Podstawową uwagą jest, że wyniki odczytywane z nowych wodomierzy w kilku przypadkach praktycznie podwoiły naliczenia, co nawet biorąc pod uwagę statystyczne średnie zużywania wody na jedną osobę jest przekroczone kilkukrotnie. Np. trzy osobowa rodzina zużywała dotychczas ok. 10 m3 na miesiąc, teraz nowe urządzenia nalicza ponad 15 m3. Druga uwaga dotyczy, że niektórzy mieszkańcy pomimo zamontowanego licznika otrzymali faktury nie na podstawie odczytu, ale na podstawie prognozy lub złego odczytu, która była wyższa niż fizyczne naliczenia na wodomierzach o kilkadziesiąt m3, dlatego proszę o:
- informację, jak jest skala zgłaszanych reklamacji w związku z uwagami mieszkańców do naliczeń? Czy jest to sporadycznie, czy jednak ma charakter bardziej masowy?
- jaka jest procedura postępowania w przypadku rozpatrywania takiej reklamacji? Kto pokrywa ewentualne koszty sprawdzenia/wymiany wodomierza?

 (ww. pytania zadawałem panu prezesowi na Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 24.04.2018 rok, jednak proszę o odpowiedz na piśmie).

4.    W związku z rozpatrywaniem przez Wody Polskie wniosku taryfowego złożonego przez PUK USKOM sp. z o.o. i informacjami na zadane pytania do Pana Prezesa na komisji budżetu w dniu 24 kwietnia br. proszę o informację czy spółka zamierza w tym jeszcze roku złożyć ponowny wniosek o zmianę taryf w związku ze zmianą sytuacji finansowej spółki odnośnie perspektywy uzyskania dofinansowania w ramach złożonego projektu w programie Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach? Czy wniosek taki będzie złożony dopiero w roku 2019?

5.    Proszę o informację, kiedy zostanie opublikowany szczegółowy rozkład jazdy autobusów                   w ramach NOF-u – spółka SubBus, który ma obowiązywać od 1 lipca 2018 roku?

6.    Proszę o informację w jaki sposób teraz będzie funkcjonowało w Nowej Soli Centralne Miejsce Przesiadkowe w ramach komunikacji powiatowej organizowanej przez NOF, w związku  rozwiązaniem umowy na wykonanie przebudowy dróg w Nowej Soli, będących kluczowymi do dojazdu na ww. miejsce przesiadkowe? Czy w związku z rozwiązaniem ww. umowy będą jakieś negatywne skutki dla gminy Kożuchów, jako partnera w całym tym projekcie?