W miesiącu marcu przygotowałem dwa projekty  uchwał które następnie skierowałem do Przewodniczącego Rady: w sprawie: ulg w opłatach za przedszkola i CAW:

lutego 2009 roku) przedkładam projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kożuchowie w sprawie zmiany uchwały NR X/36/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kożuchów.

 

Marcin Jelinek
Załączniki:
1. projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały NR X/36/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia
30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Kożuchów.
/projekt uchwały/
UCHWAŁA Nr ……..
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia ……
w sprawie: zmiany uchwały NR X/36/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 marca
2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Kożuchów
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2) )
uchwala się, co następuje:
§ 1
W uchwale NR X/36/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kożuchów
wprowadza się następujące zmiany poprzez dodanie paragrafów 6, 7, 8, 9, 10 w brzmieniu:.
„§ 6. Dla rodzin spełniających do 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zgodnie
z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.1)),
których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych, wprowadza się ulgi w opłacie w wysokości:
1) 50% opłaty ponoszonej na drugie dziecko;
2) 75% opłaty ponoszonej na trzecie dziecko;
3) 100% opłaty na czwarte i kolejne dziecko.
§ 7. Dla rodzin wielodzietnych, których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych, ale
rodziny nie spełniają zapisów paragrafu § 6 , wprowadza się ulgi w opłacie w wysokości:
1) 25% opłaty ponoszonej na drugie dziecko;
2) 50% opłaty ponoszonej na trzecie dziecko;
3) 100% opłaty na czwarte i kolejne dziecko.
§ 8. Dla rodzin, których dzieci posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności i uczęszczają
do przedszkoli publicznych, wprowadza się ulgi dla dziecka w opłacie w wysokości:
1) 50 % opłaty ponoszonej na pierwsze dziecko, posiadające orzeczony stopień
niepełnosprawnośći;
2) 50% opłaty ponoszonej na drugie i trzecie dziecko;
3) 100% opłaty na czwarte i kolejne dziecko.
§ 9. 1. Opłatę można obniżyć do 100% jej wartości, na czas określony, rodzinom
niespełniającym kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o których mowa w ustawie o
pomocy społecznej, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej w wyniku następujących
zdarzeń losowych:
1) śmierci jednego lub obojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie
zamieszkujących i gospodarujących;
2) nieuleczalnej lub ciężkiej, długotrwałej choroby jednego lub obojga rodziców, prawnych
opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących;
3) ciężkiego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu, jednego lub obojga
rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących;
4) pożaru lub zalania mieszkania;
5) zniszczenia, kradzieży z włamaniem, rabunku mienia rodziny;
6) klęski żywiołowej lub ekologicznej, której skutki dotknęły rodzinę;
7) innego zdarzenia losowego mającego wpływ na kondycję psychofizyczną w tym materialną
rodziny.
2. Organem uprawnionym do rozpatrywania wniosków w sprawie wymienionej § 9. ust.1 jest
Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 10. W przypadku zbiegu uprawnień określonych w § 6-9 przysługuje tylko jedno uprawnienie
wybrane przez rodziców (opiekuna prawnego).”
§ 2
W uchwale NR X/36/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kożuchów
zmienia się numerację kolejnych paragrafów w sposób następujący:
1. paragraf „6” otrzymuje numer „11”
2. paragraf „7” otrzymuje numer „12”
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
UZASADNIENIE
W celu realizacji polityki prorodzinnej zasadne jest wprowadzenie zniżek w opłatach dla rodzin
wielodzietnych, w trudnej sytuacji materialnej oraz wychowujących dzieci niepełnosprawne, których
dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Kożuchów, których organem prowadzącym jest
Gmina Kożuchów.
Rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, spełniającej kryterium 150% dochodów jest trudno
zapewnić należyty dostęp do zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla swoich dzieci. Rodziny
wielodzietne ponoszą większe nakłady finansowe, w porównaniu do mniej licznych rodzin.
Wychowywanie dzieci ze stopniem niepełnosprawności jest dużym obciążeniem dla rodziców. Bardzo
często, trudna sytuacja tych rodzin nie jest podyktowana jedynie bezradnością, czy patologiami
społecznymi a zwiększonymi kosztami ich utrzymania. Celem proponowanych zmian jest:
- pomoc rodziną w trudnej sytuacji materialnej spełniającym spełniających 150% kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie, których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych
– pomoc rodziną wielodzietnym, a tym samym promocja rodzin wielodzietnych,
- pomoc rodziną wychowującym dzieci posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności.
Wprowadzenie tego typu zmian w uchwale nie spowoduje znacznych obciążeń finansowych
w budżecie Miasta i Gminy Kożuchów, a z pewnością pomoże rodzina wymienionym w uchwale
w zakresie pokrywania kosztów(a) utrzymania swojej rodziny oraz wpłynie pozytywnie na proces
budowania polityki prospołecznej na terenie gminy Kożuchów.

 

Centrum
Aktywności Wiejskiej w Książu Śląskim .
Marcin Jelinek
Załączniki:
1. projekt uchwały w sprawie powstania Centrum Aktywności Wiejskiej w Książu Śląskim
/projekt uchwały/
UCHWAŁA Nr ……..
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia ……
w sprawie powstania Centrum Aktywności Wiejskiej w Książu Śląskim
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.: 142 i 146)
§ 1
Wprowadza się Regulamin powołania Centrum Aktywności Wiejskiej w Książu Śląskim
w oparciu o konsultacje Społeczne, które określają zasady i tryb ich przeprowadzania oraz tryb i
zasady powstania CAW.
§ 2
Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Załącznik do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia…….
Regulamin powstania
Centrum Aktywności Wiejskiej w Książu Śląskim
w oparciu o konsultacje społeczne
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1
1. Powstanie Centrum Aktywności Wiejskiej w Książu Śląskim jest niezwykle ważnym aspektem
rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców wsi.
2. Centrum Aktywności Wiejskiej zostanie wybudowane ze środków pochodzących ze sprzedaży
nieruchomości stanowiących mienie gminy, znajdujących się w Książu Śląskim oraz ewentualnie
środków dotacyjnych.
3. W związku z propozycją sprzedaży majątku gminy, który na dzień dzisiejszy stanowi miejsca
publiczne, ogólnodostępne dla mieszkańców, zasadne jest przeprowadzenie konsultacji, w celu
wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody mieszkańców na sprzedaż w/w majątku.
4. CAW może powstać zgodnie z harmonogramem uchwalonym osobną uchwałą Rady Miejskiej
w Kożuchowie po pozytywnym zakończeniu konsultacji.
5. W przypadku negatywnej opinii mieszkańców, w proponowanej formie powstania i
sfinansowania przedsięwzięcia, której dotyczy niniejsza uchwała, CAW w Książu Śląskim nie
powstanie.
Rozdział 2
Tryb przeprowadzenia i ogłaszanie konsultacji społecznych
§ 2
1. Ogłoszenie o konsultacjach zostanie upublicznione 7 dni przed ich rozpoczęciem i będzie
zawierać:
- propozycje nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- propozycje nieruchomości gruntowej na której ma powstać Centrum Aktywności Wiejskiej,
- szacunkowe koszty inwestycji,
- harmonogram konsultacji,
- zasady przeprowadzania i głosowania w ramach konsultacji.
2. Konsultacje społeczne w w/w sprawie zostaną przeprowadzone na terenie wsi Książ Śląski nie
później niż do dnia 31 sierpnia 2012 roku i trwać będą 30 dni.
3. Prawo udziału w konsultacjach będzie miał każdy mieszkaniec wsi oraz osoby nie będące
mieszkańcami wsi, ale które z różnych przyczyn są zainteresowane w/w przedsięwzięciem.
4. Konsultacje przeprowadzone będą w formie:
- informacji wywieszonej w miejscach publicznych,
- ulotek informacyjnych,
- minimum dwóch spotkań konsultacyjnych w tym;
- spotkanie pierwsze nie później niż 10 dni od rozpoczęcia konsultacji – temat spotkanie:
ogólna charakterystyka przedsięwzięcia oraz zgłaszanie wniosków i uwag do zaproponowanych
propozycji w tym harmonogramu powstania Centrum Aktywności Wiejskiej,
- spotkanie drugie do dnia zakończenia konsultacji – przedstawienie ostatecznego projektu
i harmonogramu powstania Centrum Aktywności Wiejskiej i przyjęcie w formie głosowania na
zebraniu trybu z zasad glosowania w sprawie wyników konsultacji.
- inne formy.
5. Każda osoba zainteresowane w/w sprawą ma prawo w formie pisemnej złożyć swoje uwagi do
Sołtysa wsi Książ Śląski lub bezpośrednio do Burmistrza Kożuchowa.
6. W imieniu samorządu gminnego za organizację konsultacji odpowiadać będzie Rada Sołecka
wsi Książ Śląski, która może przeprowadzić konsultacje przy współpracy z lokalnymi
organizacjami.
7. Burmistrz Kożuchowa ma prawo powołać moderatora konsultacji społecznych, który
odpowiedzialny będzie w jego imieniu za przeprowadzenie konsultacji.
8. Dzień rozpoczęcia konsultacji wyznaczy Burmistrz Kożuchowa w formie obwieszczenia.
Rozdział 3
Głosowanie i wyniki konsultacji
§ 3
1. Nie później niż 7 dni od dnia zakończenia konsultacji zorganizowane zostanie głosowanie
konsultatywne.
2. W celu przeprowadzenia głosowania Burmistrz Kożuchowa powołuje komisje konsultatywną
która zatwierdza tryb głosowania zaproponowany przez mieszkańców, a w przypadku braku
propozycji określi sama tryb i zasady glosowania oraz komisję mandatową która zatwierdzi listę
osób uprawnionych do głosowania.
3. Prawo w głosowaniu będzie miał każdy mieszkaniec wsi, zamieszkujący w Książu Śląskim na
podstawie ewidencji ludności na dzień rozpoczęcia konsultacji, a ze względu że Centrum
Aktywności Wiejskiej ma służyć również dzieciom i młodzieży ustala się, że prawo głosowania
będą mieli mieszkańcy, którzy w dniu głosowania mają ukończone minimum 12 lat.
4. Prawo w głosowaniu będą mieć również osoby zamieszkujące we wsi Książ Śląski, jednakże
nie zameldowane na pobyt czasowy lub tymczasowy, które do dnia zakończenia konsultacji
powiadomią pisemnie Sołtysa wsi o chęci głosowania w konsultacjach. Na podstawie wniosku
zostaną oni dopisani do osób mogących brać udział w głosowaniu.
5. Sołtys wsi ma prawo odmówić osobą wymienionym w § 3 pkt. 4 prawa w głosowaniu, jeżeli
zachodzą uzasadnione przesłanki, że osoba ta pomimo złożonego wniosku nie zamieszkuje we
wsi. Złożone wnioski oraz udzielone odmowy Sołtys wsi niezwłocznie przekazuje powołanej
komisji mandatowej, która podejmuje ostateczna decyzję w sprawie ostatecznego spisu osób
mogących brać udział w głosowaniu.
6. Wyniki głosowania są ostateczną decyzją mieszkańców w zakresie powstania Centrum
Aktywności Wiejskiej.
Rozdział 4
Powtarzanie konsultacji i rozpatrywanie protestów
§ 4
1. Konsultacje społeczne w tej samej sprawie na tej samej podstawie prawnej mogą się odbyć nie
wcześniej niż 1 rok po terminie poprzednich.
2. Jeżeli odbyła się dyskusja publiczna w związku z wymogami ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, to mogą zostać przeprowadzone w tej samej sprawie
konsultacje społeczne na podstawie niniejszego regulaminu.
3. Jeżeli w danej sprawie pojawiły się nowe okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę
opinii wyrażonej w konsultacjach, to decyzję o ponownym przeprowadzeniu konsultacji
społecznych może podjąć Rada Miasta i Gminy, większością 2/3 głosów.
4. Konsultacje, o których mowa w ust. 3 przeprowadza się nie wcześniej niż miesiąc po terminie
poprzednich.
5. Protest w sprawie nieprawidłowego przeprowadzenia konsultacji społecznych składa się do
Przewodniczącego Rady Miasta, który kieruje go do rozpatrzenia przez Radę Miejską na
najbliższej sesji.
6. Decyzję o unieważnieniu konsultacji ze względu na to, że zostały przeprowadzone niezgodnie z
regulaminem podejmuje Rada Miasta, większością 2/3 głosów.
7. Jeżeli konsultacje zostały przeprowadzone niezgodnie z regulaminem, to można przeprowadzić
je ponownie w tej samej sprawie, jednak nie wcześniej niż miesiąc po terminie poprzednich.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 5
Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział,
jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem.
§ 6
Wyniki konsultacji są wiążące dla organów gminy, które są zobligowane do niezwłocznego
wprowadzenia ich w życie, w tym w szczególności:
- ewentualnego przeprowadzenia uregulowań prawno-formalnych dotyczących nieruchomości
które były przedmiotem konsultacji,
- przygotowania i ogłoszenia ewentualnych przetargów na sprzedaż majątku w ciąg 60 dni od
ogłoszenia wyników konsultacji,
- realizacji harmonogramu i planów które zostały określone w głosowaniu konsultatywnym,
- zapewnieniu środków w Budżecie Miasta i Gminy Kożuchów na 2013 rok w zakresie
wynikającym z przeprowadzonych konsultacji.
UZASADNIENIE
Celem wprowadzenia Regulamin powstania Centrum Aktywności Wiejskiej w Książu
Śląskim w oparciu o konsultacje społeczne jest stworzenie podstaw do przeprowadzania
miarodajnych i transparentnych konsultacji społecznych oraz pobudzenie aktywności
obywatelskiej mieszkańców Książa Śląskiego. Konsultacje stanowią wyraz budowy
społeczeństwa obywatelskiego opartego o zasady partycypacji obywatelskiej w podejmowanych
decyzjach. Niniejszy regulamin ma na celu sprawić, że konsultacje społeczne będą wiążące dla
władz gminy i będą je zobowiązywać do wprowadzenia ich wyników w życie.
Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej w Książu Śląskim jest bardzo ważnym
elementem rozwoju tej społeczności lokalnej, pozbawionej aktualnie tego typu miejsca, w którym
mogła by być prowadzona szeroko rozumiana działalność kulturalno-edukacyjna.
Podjecie uchwały w tym celu ma również dać społeczeństwu lokalnemu możliwość
podjęcia samodzielnej decyzji w zakresie majtku publicznego z którego na codzień aktualnie
korzystają i zdecydowaniu o jego przyszłości.