Poniżej zamieszczam wnioski jakie złożyłem w miesiącu maju 2012 roku do

Rady Miejskiej w sprawach o które byłem proszony przez mieszkańców.

Poniżej tekst do zapoznania:
wnioski dotyczą:
- umożliwienia mieszkańcom Studzieńca ponownego podziału środków

z funduszu sołeckiego
- dokonania przesunięcia kwoty 20 tyś zł w budżecie maista na rzecz

wykonania remontów bieżących w OSP Studzieniec,

- możliwości uzyskania wsparcia na modernizacje dróg w Studzieńcu,

- wyjaśnienia sprawy sprzedaży budynku byłej świetlicy w StudzieńcuMarcin Jelinek
Radny Miejski w Kożuchowie


Książ Śląski, 16 maja 2012 r.


WNIOSEK

o zmianę w budżecie gminy Kożuchów na 2012 rok


W związku z informacją z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,

 

ws. wykonania projektów dwóch zatoczek w miejscowości Studzieniec,

przy drodze wojewódzkiej nr 283, i informacją że w tym roku rozpoczną

pracę nad wykonaniem dokumentacji, ale ze względu na obszerność

wykonywanej dokumentacji projektowej i problemy własnościowe

działek na których mają być wykonane zatoki proponują, aby zaplanować

płatność za w/w dokumentację w roku budżetowym 2013. ( wystosowali

w tym zakresie stosowne pismo do Burmistrza Kożuchowa, z prośbą o dokonanie

zmian w zakresie płatności poprzez zaplanowanie płatności partycypacyjnej

z tego tytułu w 2013 roku) zwracam się z prośbą o dokonanie

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 ( Uchwała Nr XXIII/101/11 Rady

Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w

sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2012 rok) poprzez

dokonanie następującego przesunięcia środków.
Z  rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - paragraf 6300 - dotacja

celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – zadanie – dotacja dla Urzędu

Marszałkowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 2 zatok

autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 w Studzieńcu – kwota 20 000,00 zł
Do rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - paragraf 4300 - zakup

usług remontowych – zadanie wykonanie remontów i modernizacji bieżącej

remizy OSP w Studzieńcu ( w tym. np. modernizacja bramy wjazdowej).
Prośbę swoją uzasadniam faktem, że corocznie planowane są inwestycje w

remizie OSP w zakresie poprawy standardu korzystania z tego obiektu przez

strażaków w tym poprzez m.in. wykonanie poszerzenia bramy wjazdowej,

wymianę okien i inne drobne prace remontowe. Modernizacje są niezbędne

w związku z wypełnieniem przez Burmistrza Kożuchowa zapisów

stosownej umowy o przystąpieniu w/w jednostki OSP do KSRG.


Do wiadomości:
1.    Pani Beata Danielkiewicz
Sołtys wsi Studzieniec

2.    Pan Radosław Michalak
OSP Studzieniec

Marcin Jelinek
Radny Miejski w Kożuchowie


Książ Śląski, 16 maja 2012 r.
WNIOSEK
o zmianę w budżecie gminy Kożuchów na 2012 rok oraz ponowne

umożliwienie mieszkańcom wsi Studzieniec dokonania podziału przyznanych

środków w ramach funduszu sołeckiego


W związku z nie złożeniem przez Gminę Kożuchów wniosku o dofinansowanie

remontu po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na Wiejski Dom Kultury

w Studzieńcu, i w związku z faktem, że w ramach przyznanych

środków funduszu sołeckiego na 2012 rok mieszkańcy wsi Studzieniec

przeznaczyli część środków na partycypację w ramach wkładu własnego w

w/w projekt. Zwracam się z prośbą o umożliwienie mieszkańcom wsi Studzieniec

na najbliższym zebraniu wiejskim o dokonanie ponownego

podziału środków          w ramach funduszu sołeckiego, w części która miała

być przeznaczona na w/w wkład własny gminy, tj w kwocie 22 000,00 zł

lub dokonania stosownych zmian w uchwale budżetowej

i wykonania za tą kwotę niezbędnych prac remontowych w budynku po

byłej szkole podstawowej gdzie planowany jest Wiejski Dom Kultury.

Wniosek swój motywuję faktem, że trzeci rok z rzędu mieszkańcy wsi

Studzieniec przeznaczają zdecydowaną większość środków na wkład

własny do w/w projektu, który nie został złożony. Partycypowanie w kosztach

wkładu własnego trzeci rok z rzędu zdecydowanie ogranicza możliwości

jakichkolwiek drobnych inwestycji na terenie wsi, w związku z tym,

uważam za zasadne w tym momencie wniesienie o możliwość ponownego

podziału tych środków,  aby formalnie i prawnie, tak jak inne wsie w

naszej gminie mieszkańcy wsi Studzieniec mieli możliwość wydatkowania

tych środków, tym bardziej że nie złożenie wniosku przez nasz samorząd

nie jest ich winą.Do wiadomości:
1. Pani Beata Danielkiewicz
Sołtys wsi Studzieniec


Marcin Jelinek
Radny Miejski w Kożuchowie


Książ Śląski, 16 maja 2012 r.
WNIOSEK
o sprawdzenie możliwości prawnych uzyskania wsparcia na remont drogi

do działek nr 16/3, 16/13 w Studzieńcu  – „bloki”


Agencja Nieruchomości Rolnych dofinansowuje remonty dróg  na działkach

które były w jej posiadaniu i zostały przejęte przez samorząd gminy lub

remonty dróg w przypadku przejmowania dróg dojazdowych na rzecz

gminy. W związku z tym proszę o sprawdzenie czy w przypadku drogi dojazdowej do

działek 16/3 i 16/13 w miejscowości Studzieniec na których znajdują się

bloki mieszkalne istniej możliwość  uzyskania takiego dofinansowania.

Proszę sprawdzić wszystkie istniejące dojazdy z drogi wojewódzkiej nr

283 ( aktualnie istnieją 3 dojazdy do w/w posesji) i czy jest możliwość uzyskania

na który kolwiek z tych „sięgaczy” drogi wojewódzkiej nr 283 dofinansowania na remont.
W/w droga dojazdowa jest jedną z ważniejszych arterii komunikacyjnych

na wsi, stanowi dojazd mieszkańców byłych bloków po PGR-owskich  do

drogi wojewódzkiej nr 283. Zapewnienie należytego jej stanu winno być

traktowane priorytetowo w zakresie bieżącego utrzymania i modernizacji

dróg gminnych w tej miejscowość ze względu na znaczne obciążenie ruchem.


Do wiadomości:
1. Pani Beata Danielkiewicz
Sołtys wsi StudzieniecMarcin Jelinek
Radny Miejski w Kożuchowie


Książ Śląski, 16 maja 2012 r.WNIOSEK
o uzyskanie informacji na jakim etapie jest aktualnie prowadzone

postępowanie w celu sprzedaży budynku po byłej świetlicy w miejscowości Studzieniec
W związku z brakiem informacji na jakim etapie jest aktualnie procedura

sprzedaży budynku po byłej świetlicy w miejscowości Studzieniec,

proszę o wyjaśnienia, bowiem do dnia dzisiejszego nie został ogłoszony

przetargna sprzedaż nieruchomość. O sprzedaży w/w nieruchomości

zadecydowali mieszkańcy ponad 1,5 roku temu. W wyżej wymienionej kwestii już

kilkakrotnie pytałem na sesji, zazwyczaj otrzymując odpowiedz „za miesiąc lub

dwa”, lub „w przyszłym miesiącu”, jednakże te pytania zadawałem już

kilka miesięcy temu, a więc defakto w/w okres minoł, a przetarg nie został

ogłoszony. Dlaczego w/w sprawa tak długo w czasie się przeciąga,

zważywszy że z każdym dniem ze względu na brak bieżącego należytego

utrzymania nieruchomość traci na wartości.


Do wiadomości:
1. Pani Beata Danielkiewicz
Sołtys wsi Studzieniec


Marcin Jelinek
Radny Miejski w Kożuchowie


Książ Śląski, 16 maja 2012 r.
WNIOSEK
o sprawdzenie możliwości prawnych uzyskania wsparcia na remont drogi

do działek nr 6/7, 6/11, 6/10 w miejscowości Studzieniec


Agencja Nieruchomości Rolnych dofinansowuje remonty dróg  na działkach

które były w jej posiadaniu i zostały przejęte przez samorząd gminy lub

remonty dróg w przypadku przejmowania dróg dojazdowych na rzecz

gminy. W związku z tym proszę o sprawdzenie czy w przypadku drogi

dojazdowej do działek 6/7, 6/11, 6/10 w miejscowości Studzieniec na

których znajdują się zabudowania mieszkalne istniej możliwość  uzyskania

takiego dofinansowania. Proszę sprawdzić wszystkie istniejące dojazdy

z drogi wojewódzkiej nr 283 do w/w posesji) i czy jest możliwość

uzyskania na który kolwiek z tych „dojazdów” z drogi wojewódzkiej

nr 283 dofinansowania na remont.Do wiadomości:
1. Pani Beata Danielkiewicz
Sołtys wsi Studzieniec