sesjaa rada miejska kozuchowDziałając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 6 uchwały nr XXXVI/241/09 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kożuchów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 30, poz. 448 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Kożuchowa, zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kożuchowie na dzień 23 listopada 2018 r. o godzinie 15:00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

2.1. ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych. /numer druku II/1/18/

2.2. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kożuchowa. /numer druku II/2/18/

2.3. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie. /numer druku II/3/18/

2.4. wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie. /numer druku II/4/18/

2.5. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kożuchowie. /numer druku II/5/18/

2.6. powołania Komisji Społeczno – Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie. /numer druku II/6/18/

2.7. powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Kożuchowie. /numer druku II/7/18/

3. Zamknięcie obrad sesji.