sesjaa rada miejska kozuchow

Sesja Rady Miejskiej, 29.11.2018r.

W dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   5.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2018 rok. /numer druku III/1/18/
   5.2. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kożuchów na 2019 rok. /numer druku III/2/18/
   5.3. zmieniającej uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. /numer druku III/3/18/
   5.4. wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów. /numer druku III/4/18/
   5.5. Programu współpracy w 2019 r. Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. /numer druku III/5/18/
   5.6. zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2018 roku. /numer druku III/6/18/
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołów z sesji Nr LXII, Nr I i Nr II.
8. Zamknięcie obrad sesji.