sesjaa rada miejska kozuchowSesję Rady Miejskiej w Kożuchowie zwołuje się na dzień 28 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

     1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
    2.Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
    3.Interpelacje i zapytania.
    4.Podjęcie uchwał w sprawach:

   4.1. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku VII/1/19/
   4.2. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku VII/2/19/
   4.3. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2019 roku. /numer druku VII/3/19/
   4.4. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2019 rok. /numer druku VII/4/19/
   4.5. wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów. /numer druku VII/5/19/  
   4.6. upoważnienia Burmistrza Kożuchowa do ustalenia opłat za korzystanie z toalety publicznej stanowiącej własność Gminy Kożuchów. /numer druku VII/6/19/  
   4.7. Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Centrum Obsługi Pasażerów przy ul. Traugutta w Kożuchowie stanowiącej własność Gminy Kożuchów. /numer druku VII/7/19/  

    Sprawy różne.
    Przyjęcie protokołu z sesji Nr VII.
    Zamknięcie obrad sesji.