Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
Sprawozdanie przedstawiciela Gminy Kożuchów z działalności Społecznej Rady przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli za 2018 rok.
Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
Interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
 
5.1. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic Miasta Kożuchów poprzez włączenie miejscowości Podbrzezia Dolnego i Podbrzezia Górnego do obszaru Miasta Kożuchów. /numer druku VIII/1/19/
 
5.2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2019 rok. /numer druku VIII/2/19/
 
5.3. zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2019-2035. /numer druku VIII/3/19/
 
5.4. wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Gminie Kożuchów. /numer druku VIII/4/19/
 
5.5. wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w Gminie Kożuchów. /numer druku VIII/5/19/
 
5.6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Sokołów”. /numer druku VIII/6/19/
 
5.7. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2019 roku. /numer druku VIII/7/19/
 
5.8. wyboru przedstawiciela do rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. /numer druku VIII/8/19/
 
5.9. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku VIII/9/19/
 
5.10. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na utrzymanie Izby Wytrzeźwień. /numer druku VIII/10/19/
 
5.11. zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu. /numer druku VIII/11/19/
 
5.12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kożuchów, obejmującego tereny położone w obrębie Radwanów. /numer druku VIII/12/19/
 
5.13. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku VIII/13/19/
 
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu z sesji Nr VIII.
Zamknięcie obrad sesji.