Na stronie www urzędu dostępna jest roczna ocena wody przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowej Soli, sporządzona dla wszystkich ujęć wody w naszej gminie. Najgorsze wskazania i jakość wody przez cały okres roku 2018 stwierdzono dla ujęcia w Mirocinie Średnim, które zaopatruje Mirocin Górny, Mirocin średni, Mirocin Dolny i Studzieniec. W wyjaśnieniach PPIS podaje, że do skażeń mikrobiologicznych wody w ujęciu mogły przyczynić się błędy w eksploatacji urządzeń lub brak dezynfekcji, zaleganie wody w związku z niskim poborem lub niewłaściwa gospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich. Woda z ujęcia w Mirocinie Średnim na koniec 2018 roku nie spełniała wymagań, aktualnie zostały wykonane zalecenia w zakresie jej poprawy.

Treść oceny: