sesja rady miejskiej w kozuchowieProponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2019 rok. /numer druku X/1/19/
4.2.. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi nr 3007F ul. Zygmuntowska w Kożuchowie”. /numer druku X/2/19/
4.3. przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w 2019 roku. /numer druku X/3/19/
4.4. zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. /numer druku X/4/19/
4.5. zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kożuchów. /numer druku X/5/19/
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z sesji Nr IX.
7. Zamknięcie obrad sesji.