Pan

Andrzej Ogrodnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kożuchów

 

 

W imieniu Stowarzyszenia Czarna Struga w Książu Śląskim, na podstawie § 7 pkt. 1 ust. o statut stowarzyszenia,  stanowiącego  że,  nasze stowarzyszenie powstało w celu reprezentowanie ważnych interesów społecznych grup mieszkańców w stosunku do administracji samorządowej i rządowej oraz wobec innych instytucji, w odpowiedzi na zwrócenie się do nas od zainteresowanych mieszkańców wsi Studzieniec, realizując  cele statutowe stowarzyszenia, zwracam się z wnioskiem o zapewnienie należytego transportu dla dziecka Pani Anny Bugaj zamieszkałej w miejscowości Studzieniec,  uczęszczającego  do Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym, przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań pozostałych użytkowników drogi dojazdowej do posesji na działkach 245, 22, 23/2,  23/6 co do jej nie niszczenia, w związku z brakiem utwardzenia i utrzymania należytego stanu bieżącego.

Pani Anna Bugaj poinformowała nas, że jej dziecko zmuszone jest w celu dojechania na zajęcia szkolne do stawiennictwa w punkcie zbiórki (przestanku autobusowego), który oddalany jest znacznie od ich miejsca zamieszkania. Dziecko jest                    niepełnosprawne, co dodatkowo, stanowi utrudnienie w dotarciu na wyznaczone miejsce zbiórki. O w/w problemach Pani Anna Bugaj informowała  Pana Burmistrza pisemnie, zwracając się jednocześnie z prośbą o stosowną w tym zakresie interwencją. Jednakże  do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi. Z podobną interwencją w formie pisemnej zwróciła się do Pana Burmistrza Pani sołtys wsi Studzieniec Beata Danielkiewicz. Również ona nie otrzymała odpowiedzi. Niepokojący jest dla nas fakt braku pisemnej odpowiedzi, na w/w wnioski mieszkańców, jednakże  nie są nam znane dokładne terminy składania w/w pism, w związku z tym pozostaje nam ufać, że Pan Burmistrz odpowie na nie w obligatoryjnych do tego typu załatwiania spraw, terminach zgodnych z kpa.

Zgodnie z art.17 ust.3 w zw. z ust.  2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km, gmina zobowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, na trasie  z  ”domu do szkoły”.  Powołując się na najnowsze stosowne orzecznictwo sądowe w tym zakresie  (np.  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2012 roku, syg. Akt. III SA/Gd 470/2011) proszę o natychmiastową interwencję w tej sprawie i podjecie wszystkich stosownych działań, aby samorząd gminy wywiązał się z mocy obowiązującego prawa.

Jednakże wiemy również, że pozostali mieszkańcy przy w/w drodze dojazdowej przebiegającej wzdłuż działek nr 245, 22, 23/2,  23/6, w okresie kiedy w pełni był wykonywany obowiązek dowozu dziecka Państwa Bugaj (dziecko zabierane było spod domu) zgodny z w/w podstawą prawną, skarżyli się na jej niszczenie przez przejeżdżający  autokar.  Rozumiemy również tych mieszkańców.

Wyjaśnienia w tym zakresie sprowadzające się do stwierdzeń, że winę za zaistniałą sytuację ponosi przewoźnik z którym gmina zawarła stosowną umowę na dowóz dzieci do szkoły,  niemożności wykonania tego obowiązku ze względu na zły stan drogi dojazdowej, (przypominam, że o naprawę stanu drogi interweniowało u Pana Burmistrza już kilku mieszkańców w ostatnich latach) lub ewentualne sugerowanie sporu pomiędzy mieszkańcami przy w/w drodze dojazdowej, w naszej ocenie, uznamy za odmowę wykonania swojego obowiązku ustawowego, ze względu na fakt, iż to samorząd gminy zarządza drogą dojazdową, w związku z tym na nim spoczywa obowiązek zapewnienia jej przejezdności                       w taki sposób, aby nie utrudniało to dojazdu przewoźnikowi. Zaś w  zakresie samego przewoźnika, nie zrozumiałe będzie dla nas obarczanie go „winą” za zapewnienie wykonania prawa zgodnie z w/w podstawą prawną wynikającą z ustawy o oświacie, ze względu iż przewoźnika wybrał samorząd i to on negocjował z przewoźnikiem warunki umowy, zaś ustawa nakłada   w/w obowiązek nie na przewoźnika, ale na  samorząd gminny.

Faktem bezspornym dla nas jest obowiązek gminy w zapewnieniu transportu dla dziecka Pani Anny Bugaj z domu do szkoły oraz zorganizowaniu to w taki sposób, aby nie było to uciążliwe dla pozostałych mieszkańców posesji przy drodze dojazdowej do domu w/w Państwa. Rolą samorządu gminy w tym zakresie winno być spełnienie swojego obowiązku w pełnym zakresie, w zgodzie z oczekiwaniami wszystkich zainteresowanych stron.

W naszej ocenie być może rozwiązaniem było by dokonanie pełnej modernizacji w/w odcinka drogi poprzez pełne wykorytowanie, nawiezienie tłucznia klińca i stosowne zagęszczenie, co spowoduje ze zapewniony zostanie ustawowy obowiązek świadczenia transportu dla w/w dziecka, a pozostali mieszkańcy nie będą protestować przeciwko niszczeniu tego odcinka drogi. Naszym zdaniem w tym przypadku mogłoby być to dobrym rozwiązanie.

Mam nadzieję, że wyżej wymieniona sprawa zostanie niezwłocznie przez Pana Burmistrza załatwiona poprzez wypełnienie ustawowego obowiązku i nie będziemy musieli w tym zakresie podejmować dalszych kroków prawnych i informować o tym opinii publicznej, co dla budowania dialogu współpracy pomiędzy samorządem, a mieszkańcami, a zapewne wszystkim nam na tym zależy, były by zapewne niepożądane.

 

 

 

 

Przewodniczący

Marcin Jelinek

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

1. Pan Zbigniew Dusza

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie

 

2. Pan Henryk Zieliński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Kożuchowie

 

3. Pani  Beata Danielkiewicz

Sołtys wsi Studzieniec

 

4. Pani Anna Bugaj

Studzieniec