Marcin Jelinek                                                          Książ Śląski, 30 maja 2019 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 11E

67-120 Kożuchów                                                               

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

  1. Proszę o skierowanie oficjalnych pism do Zarządu dróg Wojewódzkich oraz do Zarządu Dróg Powiatowych w Nowej Soli odnośnie wykaszania poboczy przy drogach na terenie naszej gminy. Bowiem w wielu miejscach pobocza są nie skoszone lub dokonane koszenie jest wykonane w sposób niechlujny, niedokładny i wręcz nie spełnia żadnych standardów. Dodatkowo również w ostatnich dniach wpływają uwagi odnośnie wywiązywania się ze swoich obowiązków zarządcy cmentarza przez PUK USKOM sp. z o.o., który również nie dokonuje koszenia trawy na terenach przycmentarnych do czego jest zobowiązany.

 

  1. Jako członek Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Studzieńcu, jako Radny Miejski wnioskuję o zmianę miejsca znajdowania się Okręgowej Komisji Obwodowej nr 9. Wielu mieszkańców Studzieńca i Książa Śląskiego, którzy przyszli do lokalu wyborczego nr 9 w Studzieńcu zgłaszali do naszej komisji uwagi odnośnie bariery architektonicznej jaką dla wielu starszych osób jak i osób, które poruszały się o kulach czy lasce stanowiły schody w budynku do lokalu wyborczego znajdującego się na piętrze. Uwag kierowanych do mnie jaki do pozostałych członków komisji w tym zakresie było wiele, a wniosek był jeden, żeby komisja znowu znajdowała się na parterze budynku. Dlatego proszę by podczas jesiennych wyborów parlamentarnych komisja znajdowała się na parterze budynku.

 

  1. W dniu 28 maja otrzymałem „Raport o stanie gminy Kożuchów za rok 2018” proszę o uzupełnienie raportu o podstawowe zagadnienia dotyczące:

- zagadnień z zakresu rozwoju gospodarczego gminy – firmy, miejsca pracy, inwestycje

- turystyka, rekreacja

- edukacja i szkolnictwo

- informacji o spółkach komunalnych z udziałem gminy,

- informacje na temat gospodarki wodno-ściekowej i śmieciowej,

- brakuje szczegółowego spisu wszystkich podjętych uchwał wraz z informacją o sposobie ich realizacji,

- w zakresie finansów brak informacji o dotacjach podmiotowych i sposobie ich wykorzystania,

- brak informacji z zagadnień ochrony zdrowia,

- brak informacji o realizacji obowiązków zapewnienia transportu zbiorowego,

- brak informacji o kontrolach, petycjach, wnioskach mieszkańców,

- brak informacji o zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców,

- brak informacji o działalności kulturalnej – ośrodki kultury, świetlice wiejskie

- brak informacji o sprawach administracyjnych,

- działań promocyjnych, poniesione wydatki.

 

 

  1. Po raz kolejny zwracam się z wnioskiem o dokonanie weryfikacji komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy. Po raz kolejny mieszkańcy Studzieńca zgłaszają problem iż np. ich dzieci spóźniają się na lekcje rozpoczynające się o godzinie 8:00 w szkole bowiem autobus przyjeżdża za późno. W zeszłym roku zapewniał mnie Pan Burmistrz, że na jesień dokona korekt w rozkładzie autobusówa. dowożących dzieci do szkół. Niestety nic takiego nie nastąpiło w związku z tym zgłaszam ww. problem ponownie.

 

  1. W związku z planowanym uruchomieniem kąpieliska na Gliniankach proszę o informacje ilu będzie ratowników wraz z podaniem podstawy prawnej obowiązującego prawa w zakresie zapewnienia opieki na kąpieliskach, bo dochodzą do mnie w tym zakresie niepokojące informacje.