komisjee rada miejska kozuchowW dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 13.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Lato w mieście – propozycje MOSiR-u i Centrum Kultury Zamek (wraz z biblioteką) oraz świetlic socjoterapeutycznych.
3. Przedstawienie przez Burmistrza Kożuchowa raportu o stanie Gminy, w szczególności realizację, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.
   3.1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kożuchowa wotum zaufania /numer druku XIII/1/19/
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.
   4.1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. /numer druku XIII/2/19/
   4.2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kożuchowa za 2018 rok. /numer druku XIII/3/19/
5. Wykonanie funduszu sołeckiego – za I półrocze 2019 roku.
6. Materiały sesyjne.
7. Wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia Komisji.