sesjaa rada miejska kozuchowW dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie sie sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Raport o stanie Gminy Kożuchów za 2018 rok – debata.
   2.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kożuchowa wotum zaufania. /numer druku XIII/1/19/
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2018 rok.
   3.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. /numer druku XIII/2/19/
   3.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kożuchowa za 2018 rok. /numer druku XIII/3/19/
4. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 roku.
5. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   7.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2019 rok. /numer druku XIII/4/19/
   7.2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. /numer druku XIII/5/19/
   7.3. nadania nazw ulic na terenie gminy Kożuchów. /numer druku XIII/6/19/
   7.4. powołania komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic, placów i skwerów na terenie Gminy Kożuchów. /numer druku XIII/7/19/
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XII.
10. Zamknięcie obrad sesji.