sesjaa rada miejska kozuchowZwołuję się sesję Rady Miejskiej w Kożuchowie na dzień 29 października 2019 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Burmistrza Kożuchowa o złożonych oświadczeniach majątkowych.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie o złożonych oświadczeniach majątkowych.
4. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   6.1. określenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów. /numer druku XVI/1/19/
   6.2. zamiany nieruchomości. /numer druku XVI/2/19/
   6.3. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku XVI/3/19/
   6.4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z obsługą stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków. /numer druku XVI/4/19/
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XV.
9. Zamknięcie obrad sesji.