INTERPELACJE/ZAPYTANIA

 

  1. Proszę o zajęcie się problemem dojazdu do szkoły ponadpodstowej ucznia z miejscowości Bulin. Ww. problem był Panu zgłaszany przez rodzica, jak i z tego co wiem zgłaszany był również do innych radnych jak i do Pani Starosty powiatu nowosolskiego.
  1. W związku ze złożonym wnioskiem przez parafię pw Rodziny w Lubieszowie dotycząca dofinansowania prac remontowych kościoła w Studzieńcu pw. Św Wawrzyńca, na która parafi otzryumała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, proszę o jak najszybsze formalnie rozpatrzenie wniosku w tej sprawie złożonego przez proboszcza tut. parafii. Dalszy brak formalnej odpowiedzi uniemożliwia również parafii szukanie pomocy w tym zakresie poza gminą Kożuchów, bowiem jednym                   z podstawowych pytań w tym zakresie zadawanych przez mieszkańców miejscowości i parafian jest czy gmina Kożuchów wesprze remont? a ww. remont musi zostać zakończony do konca br.
  1. W nawiązaniu do pytań zdanych na Komisji Społeczno-Budżetowej w dniu 23 września br proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania odnośnie zasobów mieszkaniowych gminy Kożuchów:
    1. Gmina Komisja Mieszkaniowa w roku 2019 rozpatrywała 16 wniosków z czego 4 wnioski otrzymały opinie pozytywną i osoby te zostały dopisane do listy oczekujących, czy którakolwiek z tych 4 osób otrzymała lokal mieszkalny z zasobów gminy?
    2. Czy którakolwiek z pozostałych osób – wniosków ( 12, których wnioski miały opinię negatywną lub do uzupełnienia) wydaną przez Komisję Mieszkaniowa otrzymały w lokal mieszkalny ?
    3. Gmina Kożuchów w roku 2019 i w styczniu 2020 przyznała łącznie 20 lokali mieszkalnych ( 19 lokali – 2019 i 1 lokal styczeń 2020), proszę o informację ile osób ze wskazanych w zapytaniu łącznie 20 było wcześniej wpisanych na listę oczekujących i ile osób z pośród tych 20 było wcześniej weryfikowanych przez Gminną Komisję Mieszkaniową?
  1. Ponawiam swoja interpelację z dnia 3 września br w sprawie dotyczącej zamiaru sprzedaży działki nr 97/1 w Książu Śląskim w zakresie pkt.2 o brzmieniu cyt „2. wnioskuję o natychmiastowe wprowadzenie wewnętrznych procedur weryfikacyjnych zasadności i sporządzanych wycen za nieruchomości mające być przedmiotem sprzedaży.” Bowiem odpowiedz udzielona na interpelacje nie udziela odpowiedzi w tym zakresie. Proszę o jednoznaczne stanowisko w tej sprawie.