Marcin Jelinek                                 Książ Śląski, 27 października  2020 roku
Radny Miejski w Kożuchowie
Książ Śląski 11E
67-120 Kożuchów                        


WNIOSKI/INTERPELACJE

1.    W związku z kilkakrotnie już kierowanymi prośbami oraz wnioskiem do Przewodniczącego Rady, formalnie wnoszę o opracowanie i wdrożenie możliwości procedur zdalnego prowadzenia (w trybie on-line) obrad komisji i sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie, w tym wnoszę o dokonanie stosownych uregulowań prawnych w statucie gminy jeżeli takowe są w tym celu potrzebne.

2.    W związku z kolejną interwencją od mieszkańców, ponawiam ich prośbę o rozszerzenie projektu budowlanego w zakresie wykonywania dokumentacji przebudowy ul. Zielonogórskiej (budowy chodnika), czy istnieje możliwość rozszerzenia projektu o budowę chodnika od miejsca, w którym aktualnie kończy się wybudowany chodnik do projektowanego ronda przy sklepie PBS Mrówka.

3.    Zostało zakończone postępowanie wyjaśniające w zakresie wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie Zakładu Przetwarzania Zgarów na działkach o nr ewid. 1192/6, 1195/5,  i części działki 1192/3 położonych w obrębie Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów, powiat nowosolski, województwo lubuskie” proszę o informację czego konkretnie ma dotyczyć to przedsięwzięcie i kto jest inwestorem.

4.    W związku z przeznaczeniem dodatkowych środków w budżecie gminy w roku bieżącym na remonty dróg gminnych, w tym na zakup tłucznia proszę o dostarczenie tłucznia na drogę gmina w Studzieńcu na działce 6/17. Problem ten był już wielokrotnie sygnalizowany. W ostatnim czasie gmina miała przejąć ww. działkę na mienie samorządu.

5.    Proszę o informacje czy gmina Kożuchów planuje partycypować w kosztach wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej relacji Książ Śląski – Czesław droga nr 1050F. W ostatnim czasie odbyło się spotkanie w którym uczestniczyła Pani Sekretarz ww. sprawie.

6.    W związku z planowanym uruchomieniem dodatkowych funduszu przez rząd na inwestycje na terenach gdzie istniały Państwowe Gospodarstwa Rolne,  proszę o informacje jakie jeszcze poza informacją z komisji, iż z ww. środków ma być modernizowany SUW w Mirocinie Średnim brane są pod uwagę na terenie naszej gminy (wg. projektu łącznie każda z takich gmin może otrzymać do 5 mln zł). W związku z tym gmina może wykonać dwie duże inwestycje na terenach wiejskich, jeżeli SUW Mirocin Średni ma być pierwszą, to jaka jest propozycja kolejnej  inwestycji? Co brane jest pod uwagę?