Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie, 25.02.2021r.
Interpelacje złożone
1. W związku z wydaną decyzją nr GK.6220.0.2020 z dnia 27.11.2020r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu Przetwarzania Zgarów na działkach o nr ewid. 1192/6, 1192/5 i części działki nr 1192/3 pół. W obrębie Podbrzezie Dolne gmina Kożuchów, powiat nowosolski, województwo lubuskie” proszę o informację w jaki sposób został zapewniony udział społeczeństwa w postępowaniu
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie m.in. z art. 79 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U.2021.247 t.j.. Czy ww. sprawie dobyły się jakiekolwiek konsultacje społeczne, a jeżeli nie to co było powodem ich braku.
2. W związku z wydaną decyzją nr GK.6220.0.2020 z dnia 27.11.2020r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu Przetwarzania Zgarów na działkach o nr ewid. 1192/6, 1192/5 i część działki nr 1192/3 pół. W obrębie Podbrzezie Dolne gmina Kożuchów, powiat nowosolski, województwo lubuskie” proszę o informację jaki związek wg. tut urzędu w całym tym postępowaniu administracyjnym, wydana powyższa decyzja ma wspólnego z sołectwem Drwalewice?
3. Czy w ocenie tut. urzędu planowane przedsięwzięcie pn. „Budowie Zakładu Przetwarzania Zgarów na działkach o nr ewid. 1192/6, 1192/5 i części działki nr 1192/3 pół. W obrębie Podbrzezie Dolne gmina Kożuchów, powiat nowosolski, województwo lubuskie” nie stanowi żadnego zagrożenia dla mieszkańców  Kożuchowa i najbliższych sołectw oraz nie będzie oddziaływało negatywnie na ich najbliższe otoczenie?
4. Czy wpłynęła jakakolwiek skarga, czy pismo od mieszkańców naszej gminy w związku z planowanym przedsięwzięciem pn. „Budowie Zakładu Przetwarzania Zgarów na działkach o nr ewid. 1192/6, 1192/5 i części działki nr 1192/3 pół. W obrębie Podbrzezie Dolne gmina Kożuchów, powiat nowosolski, województwo lubuskie”, jeżeli tak to proszę o kopię ww. pisma lub pism.
5. W związku z wyjaśnianą sprawą wydanej decyzji przez Starostę Nowosolskiego nr BŚ.6233.1.2019 MGG z dnia 7 października 2019 roku  dotyczącej decyzji – zezwolenia na odzysk odpadów poza instalacjami lub urządzeniami w związku z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce nr  ew. 460 obręb Mirocin Dolny, gmina Kożuchów proszę o informację na jakiej podstawie Burmistrz Kożuchowa wydał w trakcie ww. postępowania administracyjnego Postanowienie nr  GK.6232.3.2019 z dnia 19.04.2019 roku, skoro w przekazywanej opinii społecznej informacji, Burmistrz Kożuchowa poinformował,  że gmina Kożuchów  nie była stroną postępowania administracyjnego. Wydając postanowienie powołała się na kodeks postępowania administracyjnego. W uzasadnieniu wydanej przez Starostę decyzji jest odnotowane wydanie przez Burmistrza Kożuchowa ww. postanowienia. Ww. kwestia, jest istotna z punktu prowadzenia postępowania  administracyjnego i oceny  jego prawidłowości.
6. W dniu 24 lutego w BIP-ie tut urzędu ukazał się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (Zarządzenie nr 0050.36.2021) na którym w pozycji nr 3 znalazła się działka nr 946/6 w Podbrzeziu Dolnym. Działka ta zabudowana jest trzema nieczynnymi już basenami. Wg. wielu koncepcji przygotowywanych w tym urzędzie w przeciągu ostatnich lat baseny miały być odbudowane, powstawały koncepcje, projekty, na które tut. urząd również wydał duże środki finansowe. W związku z tym czy cena wywoławcza ww. nieruchomości ( 446 600,00 zł)  stanowi cenę wyceny czy jest powiększona o dokonane w tym zakresie inne wydatki w ostatnich latach na ww. nieruchomość?
7. W zwiazku z kolejnymi pytaniami radnych na sesji oraz mieszkańców uważam za zasadne wyjasnienia szczegółów planowanych inwestycji pn. „Budowie Zakładu Przetwarzania Zgarów " poprzez organizację spotkania zainteresowanych mieszkańców, oczywiscie z poszanowaniem warunków obostrzeń.