Szanowni Mieszkańcy Studzieńca

 

Burmistrz Kożuchów zgodnie z obowiązującym prawem poinformował o wszczęciu procedury administracyjnej,  której celem jest wydanie opinii dla środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – „BUDOWA FERMY DROBIU NA DZIAŁCE NR 78/8 W STUDZIEŃCU GM. KOŻUCHÓW”

 

Ja, jestem zaniepokojony planową inwestycją, tym bardziej, że aktualnie trwa podobne postępowanie ws. budowy fermy trzody chlewnej, które jeszcze nie zostało zakończone. Moim zdaniem w takim przypadku należy wyrazić negatywne stanowisko w/w sprawie biorąc pod uwagę nie zakończone postępowanie ws. chlewni, a także  mając na uwadze przeciwdziałanie degradacji naszego środowiska i pogorszeniu warunków życia mieszkańców.

 

W imieniu swoim, Pani Sołtys Beaty Danielkiewicz oraz Rady Sołeckiej wsi Studzieniec serdecznie Państwa zapraszamy na spotkanie informacyjne o planowanej inwestycji, którego celem będzie  zajęcie stanowiska mieszkańców w w/w sprawie. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada ( piątek) o godzinie 18:00 w budynku byłej szkoły podstawowej.

 

Poniżej zamieszczam krótką charakterystykę planowanej inwestycji.

 

Informacja ws. BUDOWA FERMY DROBIU  NA DZIAŁCE NR 78/8  W STUDZIEŃCU GM. KOŻUCHÓW

 

Poniższe informacje ogólne o przewidywanej inwestycji pochodzą z:

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO”

Przedsięwzięcie: BUDOWA FERMY DROBIU NA DZIAŁCE NR 78/8 W STUDZIEŃCU GM. KOŻUCHÓW

 

 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 78/8 o powierzchni 1,95 ha obręb Studzieniec gmina Kożuchów. Planuje się wybudować cztery budynki, w których prowadzona będzie hodowla brojlera kurzego o obsadzie po 45 000 sztuk w każdym kurniku, łącznie 180 000 sztuk czyli 720 DJP.

 

Prowadzenie hodowli brojlerów odbywać się będzie w 4 kurnikach o następującej obsadzie:

Kurnik nr 1 obsada 45 000 sztuk brojlerów w jednym cyklu hodowlanym.

Kurnik nr 2 obsada 45 000 sztuk brojlerów w jednym cyklu hodowlanym.

Kurnik nr 3 obsada 45 000 sztuk brojlerów w jednym cyklu hodowlanym.

Kurnik nr 4 obsada 45 000 sztuk brojlerów w jednym cyklu hodowlanym.

 

Łączna obsada brojlerów w jednym cyklu hodowlanym wynosić będzie 180 000 sztuk, czyli 720 DJP. W roku przewiduje się 6 cykli hodowlanych w każdym kurniku.

Na terenie fermy drobiu docelowo znajdować się będzie 4 jednakowych kurników, służących do hodowli brojlera kurzego w ilości po 45 000 szt. na każdy kurnik. Wszystkie kurniki będą miały taką samą kubaturę i obsadę. System hodowli brojlerów w każdym z kurników przebiegać będzie jednakowo. W najbliższym otoczeniu projektowanych kurników występują tereny rolne, lasy i zabudowania, w których prowadzona jest również hodowla brojlerów kurzych. Od wschodu działka graniczy z drogą gruntową, od zachodu z zabudową mieszkaniową zagrodową od południa z terenami rolnymi VI klasy bonitacyjnej oraz od północy budynkiem, w którym prowadzona jest hodowla brojler kurzego o łącznej obsadzie 39 000 sztuk czyli 156 DJP. Budowa fermy drobiu na działce nr 78/8 w m. Studzieniec gm. Kożuchów. System hodowli brojlerów przebiegać będzie w taki sposób, że dostarczane na fermę 1 dniowe pisklęta kurze będą hodowane przez okres 6 tygodni do wagi ca 2 kg. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego brojlery odbierane będą i transportowane do ubojni. Karmienie kur odbywać się będzie automatycznie przy hermetycznym zadawaniu pasz, gromadzonych w silosach umieszczonych na zewnątrz kurników. Zadawanie pasz odbywać się będzie poprzez paszociągi żmijkowe w obudowanych taśmociągach. Pojenie drobiu odbywać się będzie automatycznie za pomocą poideł kropelkowych.

Po zakończeniu cyklu hodowlanego kurniki poddawany będzie dokładnemu czyszczeniu i dezynfekcji przez okres 14 dni. Po wykonaniu zabiegów dezynfekcyjnych i przewietrzeniu pomieszczeń z ich nagrzaniem (w okresie zimy) ułożona zostanie nowa ściółka i nastąpi zasiedlenie pomieszczeń młodymi kurczętami. Usuwanie pomiotu odbywać się będzie po zakończeniu cyklu hodowlanego jednocześnie z wymianą stada. Pomiot kurzy odsprzedawany będzie firmie, która wykorzystuje go do produkcji podłoża pod uprawę pieczarek.

 

Każdy budynek kurnika wyposażony będzie w urządzenia grzewcze zasilane gazem oraz w mechaniczną instalację wentylacyjną polegającą na zainstalowaniu wentylatorów dachowych i szczytowych, nawiew powietrza odbywać się będzie przez klapy uchylne, umieszczone w ścianach bocznych budynku.

 

Wentylacja pomieszczeń jest bardzo ważna ze względu na to, iż drób wydziela stosunkowo dużo pary wodnej, natomiast niewielkie ilości ciepła. Wentylatory pracować będą według sterowania automatycznego w funkcji temperatury zewnętrznej w systemie wywiewnym.

Zużycie paszy w czterech nowoprojektowanych kurnikach wynosić będzie ok. 800 Mg/cykl, 4800 Mg/rok.

Na terenie fermy zlokalizowany zostanie konfiskator, w którym gromadzone będą padłe sztuki brojlera kurzego, następnie będą wywożone do zakładu utylizacyjnego przez upoważnione firmy posiadającego stosowne uprawnienia do utylizacji tych odpadów. Ilość padłych brojlerów w ciągu roku wynosić będzie około 32,4 Mg/rok.

 

Woda dla celów pitnych drobiu oraz socjalnych dostarczana będzie z wodociągu gminnego.

Woda używana będzie dla potrzeb pojenia kur oraz potrzeb socjalnych pracowników.

 

Marcin Jelinek

W miesiącu październiku wspólnie z Radnymi : Halina Perdian i Jackiem Niezgockim złożyłem projekt uchwały ws. obniżenia średniej ceny skupu zboża, jako podstawy do wyliczenia podatku rolnego. Stawkę którą zaproponowaliśmy w uchwale jest 50 zł/ kwintal.

 

Na sesji w dniu 31 października złożyłem wniosek o pisemna informację o sposobie składowania i wykorzystania kostki rozbiórkowej z kożuchowskiego rynku. Wniosek ten był wynikiem dyskusji na sesji pomiędzy Burmistrzem Andrzejem Ogrodnikiem, a Radnym Jackiem Niezgockim, który próbował w tym zakresie uzyskać informacje.