Książ Śląski, 25 listopada 2012 r.

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

WNIOSEK

W sprawie udzielenia informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych

W związku z orzecznictwem Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2012 roku ( sygn. I CSK 190/12) ws. udzielania informacji publicznej, proszę o udostępnienie informacji na temat zawartych przez gminę Kożuchów, umów cywilnoprawnych na realizację określonych zadań, czynności za okres lat 2010-2012. W informacji proszę o podanie imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu i osoby reprezentującej podmiot, daty zawarcia, okresu umowy oraz nazwy zadania i kwoty brutto, a także sposobu zawarcia umowy np. zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, przetarg, konkurs ofert itp.. W przypadku wystąpienia aneksów do w/w umów również o informację dotyczącą umowy pierwotnej, a także  podstawy – powodu zawarcia aneksu.

Dodatkowo proszę do w/w informacji o załączenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopi w/w umów oraz oświadczenia stosownej osoby o całości udostępnionych danych – poświadczeniu, że informacja zawiera wykaz wszystkich zawartych w tym okresie umów

Książ Śląski, 25 listopada 2012 r.

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

WNIOSEK

W sprawie informacji na temat naliczania wkładu własnego gminy w ramach Związku Międzygminnego EKO-Przyszłość

W związku z opublikowaniem na stronie internetowej ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" UCHWAŁA NR II/8/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie określenia wysokości i terminu wpłaty bezzwrotnego wkładu na rzecz Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" proszę o informacje na temat podstawy wyliczenia w/w wkładu naszej gminy oraz informacji dlaczego wkład Miasta Nowa Sól wynosi 92 145,00 zł przy liczbie ludności 40369 co daje  2,28 zł/mieszkańca, zaś wkład gminy Kożuchów wynosi 64 500 zł, przy liczbie ludności 16404 co daje  3,90 zł/mieszkańca. Dane na temat mieszkańców na podstawie informacji GUS na dzień 31 marca 2011 roku.

Dodatkowo proszę o wyjaśnienie dlaczego w projekcie budżetu gminy Kożuchów na rok 2013 znalazła się pozycja o kolejnym wkładzie własnym do w/w związku w  kwocie 75 373,00 zł.. Z czego wynikają te rozbieżności oraz o wyjaśnienie kwestii wkładu własnego. Bowiem przy przyjmowaniu statutu związku, z tego co pamiętam była mowa o jednorazowym wkładzie własnym, w związku z czym, co oznacza zapis o kolejnym wkładzie własnym w roku 2013 ?

Marcin Jelinek                                                                      Książ Śląski, 17 grudnia 2012 r.

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów

WNIOSEK

Proszę o udzielenie informacji na temat aktualnego stanu zadłużenia Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. .

W informacji proszę o podanie:

  1. Wysokości zadłużenia wynikłego z kredytów i pożyczek.
  2. Wysokości rocznej obsługi kredytów i pożyczek jeżeli takie istnieją.
  3. Informacji na temat harmonogramów spłat kredytów i pożyczek.
  4. W przypadku kredytów i pożyczek, w celu zapewnienia wkładu własnego  na zadania z udziałem  środków pochodzących z programów UE o wskazanie na które zadania w/w kredyty/pożyczki były brane.

Marcin Jelinek

Marcin Jelinek                                                                      Książ Śląski, 17 grudnia 2012 r.

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów

WNIOSEK

W związku z informacją, przekazaną Radnym na ostatnim posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej, na temat planowanego oddania w zarządzanie cmentarzy na terenach wiejskich Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. od dnia 1 stycznia 2013 roku, proszę o sporządzenie i rozwieszenie na terenach wiejskich informacji w formie obwieszczenia informującego mieszkańców o:

1. Przekazaniu cmentarzy  w zarząd Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.

2. Cennik opłat.

3. Informację na temat sposobu uiszczania opłat.

4. Zakres obowiązków zarządcy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. .

Mieszkańcy terenów wiejskich nie są aktualnie poinformowania na temat zmian związanych z przekazaniem w zarząd cmentarzy w ich miejscowościach, o ile sam fakt przekazania nie budzi ich zastrzeżeń to oczekują informacji na temat stawek opłat oraz obowiązków jakie z tytułu pobierania opłaty przez zarządcę będą na nim spoczywać.

W związku z tym uzasadnione jest poinformowanie mieszkańców w formie obwieszczenia urzędowego i zobowiązanie sołtysów wsi do jego rozwieszenia w miejscach publicznych.

Marcin Jelinek