Książ Śląski, 28 stycznia 2013 r.

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

Interpelacja w sprawie prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gmin

 

W związku z przystąpieniem w roku 2011 gminy Kożuchów do Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" i opublikowanymi na stronie internetowej uchwałami związku w sprawie: UCHWAŁA NR VII/38/2012 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2013. i UCHWAŁA NR VII/37/2012 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOSĆ" na lata 2013-2022. Proszę o udzielenie następujących wyjaśnień:

  1. 1.     Czy mieszkańcy gminy Kożuchów w mającej być ustalonej stawce za wywóz śmieci będą również opłacać spłatę zaciągniętego kredytu w wysokości przez związek między gminny w wysokości 1 336 209,00 zł ? Fizyczna stawka wywozu śmieci będzie wyższa o te koszty ? Kredyt został zaciągnięty na zakup nieruchomości mającej być siedzibą związku i koszty jej remontu oraz doposażenia. Z analizy finansowej budżetu związku wynika, iż każdy mieszkaniec naszej gminy co miesiąc będzie opłacał spłatę kredytu w wysokości ok.0,5 zł, w latach następnych koszt ten będzie wyższy. Koszt spłaty zawarty będzie w stawce opłaty za wywóz śmieci. Na sesji podczas której Radni przyjmowali uchwałę ws. przystąpienia do związku Pan Burmistrz informował o zakupie nieruchomości w wysokości 400 tyś zł, na co zostanie zaciągnięty kredyt. Osobiście nie przypominam sobie by kwota kredytu miała wynoś, aż 1 336 209,00 zł.
  2. 2.     Ile osób aktualnie pracuje w Związku Międzygminnego "EKO – PRZYSZŁOSĆ” i czy po dniu 1 lipca 2013 planowane jest zwiększenie zatrudnienia, jeżeli tak to o ile osób ? Czy zasadne jest aktualnie ponoszenie tak wysokich kosztów pracowniczych w okresie kiedy defakto związek nie wykonuje zadań z zakresu gospodarowania odpadami, a jedynie prowadzi wstępne przygotowania do wykonywania zadań dla których został powołany ( budżet związku na rok 2013 zakłada przeznaczenie kwoty 682 581,00 zł na wynagrodzenia)
  3. 3.      Czy prawidłowa jest dokonana przeze mnie analiza kosztów administracyjnych związku z której wynika, że w roku 2014 z tego tytułu mieszkańcy gminy Kożuchów „wpłacą” na rzecz związku kwotę 314 915,40 zł ( co daje 1,59 zł na jednego mieszkańca naszej gminy – opłata ta zawarta będzie w stawce za wywóz śmieci) ?
  4. 4.     Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO -PRZYSZŁOSĆ"  na lata 2013-2022 wskazuje na wzrost dochodów związku z tytułu gospodarowania odpadami, na tej podstawie można domniemywać coroczny wzrost stawki opłaty za wywóz śmieci w granicach 0,6 – 0,7 zł, czym jest uzasadniony wzrost stawki i czy związek planuje corocznie zwiększać stawkę za wywóz śmieci ?
  5. 5.     Czy w związku z poprzednimi pytaniami zasadne jest stwierdzenie iż każdy mieszkaniec gminy Kożuchów w stawce opłaty miesięcznej za wywóz śmieci będzie poza fizycznym ich odbiorem ( wynikła stawka z przetargu) pokrywał będzie również koszty administracyjne związku ( w roku 2013 w kwocie ok. 1,59 zł miesięcznie) i koszty spłaty kredytu ( w roku 2013 ok. 0,50 zł) ? Bowiem z tego by wynikało by, że w stawce miesięcznej ustalonej przez związek na rok 2013, co najmniej kwota 2,09 zł pokrywała by koszty inne niż koszty fizycznego odbioru śmieci. W przeliczeniu na wszystkich mieszkańców gminy Kożuchów, mających być zobligowanymi do opłaty śmieciowej kwota ta w skali roku 2013 ( tylko za 6 miesięcy) wynosić będzie 205 706,16 zł. Zaś w pełnym roku 2014 była by to już kwota co najmniej 411 412,32 zł.

Książ Śląski, 28 stycznia 2013 r.

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

 Interpelacja w sprawie budżetu gminy Kożuchów na rok 2013

 

Na sesji w dniu 19 grudnia 2012 roku przyjęliśmy Uchwałę  XXXIX.202.12 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2013 rok. W dziale 900, rozdziale 90002,  § 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zapisaliśmy kwotę  75 373,00 zł. Kwota ta ma zostać wpłacona na rzecz Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”. 

Związek ten w dniu 13 grudnia 2012 roku przyjął uchwałę Nr VII/41/2012 z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie określenia wysokości i terminu wpłaty bezzwrotnego wkładu na rzecz Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.  W uchwale zapisał, iż wkład własny bezzwrotny gminy Kożuchów w roku 2013 wynosić będzie 54 990,00 zł. W związku z tym moje pytanie o nieścisłość obydwóch kwot, z czego wynika, że my przyjęliśmy w budżecie kwotę na wkład własny wyższą o 20 383,00  zł niż związek.  Tym bardziej, że związek uchwałę przyjął 6 dniu wcześniej niż my radni przyjęliśmy budżet na rok 2013, domniemam iż Pan Burmistrz był obecny na posiedzeniu związku i głosował za w/w uchwałą, dlaczego nie został skorygowany budżet który przyjęliśmy po kilku dniach ?

 

Czy w paragrafie ujęte zostały jeszcze jakieś inne koszty ?

 

 

Książ Śląski, 28 stycznia 2013 r.

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

 

Interpelacja w sprawie prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gmin

 

W związku z opublikowaniem dokumentów finansowych  (budżetu i WPF-u) Związku Międzygminnego EKO - PRZYSZŁOSĆ, wynikających z tego moim zdaniem dużych obciążeń finansowych mieszkańców naszej gminy,  co będzie ujęte w ustalonej  przez związek stawce opłaty, a także z faktu, iż Rada Miejska defakto pozbawiła się prawa do ewentualnych korygacji stawki i dokonywania ewentualnych zwolnień np. z faktu trudnej sytuacji bytowej co leży w interesie ogólnego dobra społecznego, uważam iż należy ponownie mając już do dyspozycji w/w dokumenty finansowe ocenić trafności podjętej decyzji ws. przystąpienia do związku.  Biorąc również pod uwagę obecne zmiany w ustawie, a także kolejne propozycje zmian np. w sprawie zlecenia bezprzetargowego własnym spółką gminnym wywozu śmieci zwracam się z zapytaniami ?

 

Czy dokonywana była indywidualna finansowa ocena korzyści z przystąpienia do związku, po opublikowaniu w/w materiałów finansowych, jeżeli była proszę o jej szczegółowe przedstawienie ? A jeżeli takowa nie była to proszę o poinformowanie o następujących kwestiach :

  1. Jakie mogły by być przewidziane koszty administracje obsługi tego zadania, gdyby gmina Kożuchów nie przystąpiła do związku i sama prowadziła wspólną gospodarkę odpadami komunalnymi na obszarze gmin ?, czy była by to kwota niższa niż ok. 315 tyś zł, które ponosić będą mieszkańcy na rzecz związku w roku 2013 ?
  2. Ilu ewentualnie pracowników urząd winien zatrudnić by samemu realizować to zadanie ?
  3. Czy PUK Uskom sp. z o.o. w przypadku gdyby pojawiała się możliwość bezprzetragowego zlecenia gospodarowaniem odpadami posiada w tym zakresie aktualnie niezbędna bazę logistyczną i zaplecze ?
  4. Jak wyglądała by ewentualna procedura wystąpienia ze związku międzygminnego oraz jakie by były koszty całkowitego wystąpienia ze związku,  jeżeli nastąpiło by to z dniem 1 stycznia 2014 roku ? Proszę podać koszt całkowity  ewentualnych strat finansowych gminy.

 

 

 

 

Marcin Jelinek