Książ Śląski, 26 luty 2013 rok

Marcin Jelinek

Radny Miejski

INTERPELACJA

 

W związku z pytaniami mieszkańców o zasoby mieszkaniowe w Kożuchowie i pytań dotyczących problemów z uzyskaniem przydziału lokalu socjalnego, zwracam się z następującymi pytaniami z zakresu zasobów komunalnych gminy oraz zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi będącymi własnością gminy Kożuchów w latach 2010-2013

 1. Proszę o podanie liczby nowo oddanych do użytkowania lokali mieszkalnych będących własnością gminu Kożuchów w latach 2010-2013, z podziałem na konkretne lata.
 2. Proszę o podanie ilości sprzedanych lokali mieszkalnych w latach 2010-2013 zarówno najemcą na podstawie uchwały Rady Miejskiej jak i w formie przetargu nieograniczonego z podziałem na poszczególne lata.
 3. Proszę o podanie ilości przyznanych lokali mieszkalnych w latach 2010-2013 osobą w trudnej sytuacji bytowej - materialnej ( mieszkania socjalne) ?
 4. Proszę o podanie ilości aktualnej liczby mieszkań komunalnych w Kożuchowie oraz podania liczby mieszkań komunalnych jakie przybyły w latach 2010-2013) ?
 5. Proszę o podanie zgłaszanego zapotrzebowania na mieszkania socjalne w gminie Kożuchów, ilości aktualnie oczekujących osób.
 6. Proszę o podanie zapotrzebowania na mieszkania komunalne w gminie Kożuchów, ilości aktualnie oczekujących osób.
 7. Podanie aktualnie posiadanej liczby mieszkań socjalnych z podziałem na:
  1. Zagospodarowanych – posiadających najemcę.
  2. Nie zagospodarowanych – przeznaczonych do najmu.
 8. Podanie aktualnie posiadanej liczby mieszkań przeznaczonych do sprzedaży.
 9. Podanie aktualnie posiadanej liczby mieszkań przeznaczonych do najmu.
 10. Czy w roku 2013 gmina Kożuchów planuje:

a) dokonania nabycia lokali mieszkalnych w celu zwiększenia własnych zasobów mieszkaniowych ?

b) budowę mieszkań socjalnych lub adaptację nieruchomości na mieszkania socjalne ? Jeżeli tak to ile ma powstać tego typu mieszkań ?

c) oddanie lokali mieszkalnych osobą w trudnej sytuacji bytowej ?, jeżeli tak to proszę o podanie przewidywanej ilości mieszkań, która zostanie oddana ?

 

 

 

 

Książ Śląski, 18 luty 2013 r.

 

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

                                                                             

Pan

Andrzej Ogrodnik

Burmistrz Kożuchowa

 

 

Dot. odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej o zawartych umowach cywilnoprawnych , data odpowiedzi 29 stycznia 2013 roku.

W dniu 29 stycznia 2013 roku otrzymałem odpowiedz na wniosek złożony na sesji Rady Miejskiej ws. udzielenia informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych w latach 2010-2012.

Po dokonaniu analizy przekazanych mi umów, oraz informacji ustanej uzyskanej od Pana Burmistrza na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia br., że „dostarczone materiały stanowią całość dokumentacji jako zostanie mi przekazana” proszę o wyjaśnienia i przekazanie brakujących umów wg. niżej wymienionych zapytań oraz odpowiedzi na pytania dotyczące umów, bowiem wstępna analiza materiału wykazała następujące braki oraz niejasności:

 1. 1.Nie otrzymałem żadnej umowy dotyczącej projektu „Wsparcie metodą outplacementu aktywności zawodowej kobiet w regionie lubuskim” za cały okres realizacji projektu.
  1. a.Proszę o przekazanie umów dotyczących w szczególności poniesionych wydatków na:
   1. i.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
   2. ii.Wynagrodzenia osobowe pracowników
   3. iii.Wynagrodzenia bezosobowe
 2. b.Proszę o nie przekazywanie umów w ramach w/w wydatków jeżeli dotyczą onei wyłącznie dotacji dla 40 beneficjentek oraz na miesięczne wsparcie pomostowe dla 39 beneficjentek lub innej tzw. „pomocy pomostowej”.
 3. 2.Umowy na usługi audytorskie z lat 2010-2012.
 4. 3.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kożuchów za rok 2010, str. 20, dział 600, rozdział 16, paragraf 6050 „Budowa wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Anny Haller oraz część ulicy Grota Roweckiego …” - cyt. „Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „KAMBUD” z Nowej Soli za kwotę 1.046.797,68 zł”. Przekazana mi umowa z w/w podmiotem ( umowa nr TI.342/11/10 z dnia 06.08.2010 roku) jest na kwotę 1.036.973,48 zł.
  1. a.Proszę o przekazanie brakujących umów na różnice wynikającą zza wykonanie zadania, a dostarczoną tylko umowę z w/w podmiotem.
  2. 4.Proszę o umowę z firmą „SAN BUD” na budowę dróg gminnych w ulicach: Sowia, Sokola, Krucza, Kacza, Jastrzębia, Lisia i Zajęcza.
  3. 5.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kożuchów za rok 2010, str. 17, dział 010, rozdział 41, paragraf 6057 – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii cyt. „Wykonawcą przebudowy systemu grzewczego świetlic wiejskich w miejscowościach Broniszów, Lasocin, Stypułów, Mirocin Dolny był Przedsiębiorca Janusz Głowacki prowadzący firmę „INSTAL-PLAST” z Zielonej Góry za kwotę 233.537,49 zł.”. Przekazana mi umowa z w/w podmiotem (umowa nr TI.342/04/10 z dnia 16.02.2010 roku) jest na kwotę 402.600,00 zł. W następnych pozycjach wymieniony jest również wkład własny na to zadanie na kwotę: 233.448,48. Podsumowując zadanie na podstawie wykonania budżetu jest to kwota łączna485,97 zł. Proszę o :
   1. a.Przekazanie brakujących umów na różnice wynikającą z kwoty za wykonanie zadania a dostarczona tylko umowę z w/w podmiotem na kwotę600,00 zł.
   2. b.Wyjaśnienia opisu „. „Wykonawcą przebudowy systemu grzewczego świetlic wiejskich w miejscowościach Broniszów, Lasocin, Stypułów, Mirocin Dolny był Przedsiębiorca Janusz Głowacki prowadzący firmę „INSTAL-PLAST” z Zielonej Góry za kwotę 233.537,49 zł.”, który moim zdaniem jest niezgodny ze stanem faktycznym i wprowadzającym w błąd w zakresie poniesionych kosztów całkowitych na zadanie, o czym świadczy przekazana umowa, chyba że uregulowania w zakresie przedstawiania wykonania budżetu określają w taki sposób w/w zapisy.
   3. c.W związku z powyższym ile wynosił koszt całkowity inwestycji, z robotami poprawkowymi ?
   4. 6.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kożuchów za rok 2010, str. 18, dział 010, rozdział 41, paragraf 6057 – Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Studzieniec - cyt. „Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo produkcyjno-Handlowe LUBEX z Nowej Soli. Koszt inwestycji, robót dodatkowych i nadzoru inwestorskiego wyniósł 392.372,00 zł”. Przekazana mi umowa z w/w podmiotem ( umowa nr TI.342/01/10 z dnia 26.02.2010roku) jest na kwotę 638.258,53 zł. W następnych pozycjach wymieniony jest również wkład własny na to zadanie na kwotę: 312.444,40. Podsumowując zadanie na podstawie wykonania budżetu jest to kwota łączna 704 816,40 zł. Proszę o :
    1. a.Przekazanie brakujących umów na różnice wynikającą z kwoty za wykonanie zadania a dostarczona tylko umowę z w/w podmiotem na kwotę 638.258,53 zł.
    2. b.Wyjaśnienia opisu „Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo produkcyjno-Handlowe LUBEX z Nowej Soli. Koszt inwestycji, robót dodatkowych i nadzoru inwestorskiego wyniósł 392.372,00 zł”, który moim zdaniem jest niezgodny ze stanemi wprowadzającym w błąd w zakresie poniesionych kosztów całkowitych na zadanie, o czym świadczy przekazana umowa, chyba że uregulowania w zakresie przedstawiania wykonania budżetu określają w taki sposób w/w zapisy.
    3. c.W związku z powyższym ile wynosił koszt całkowity inwestycji, z robotami poprawkowymi ?
    4. 7.Umowa na remont przepustu w Mirocinie Górnym wykonanym wg. sprawozdania w 2010 roku.
    5. 8.Umowy na operaty szacunkowe i wykonywaną dokumentacje geodezyjną w latach 2010-2012.
    6. 9.Umowę/y na wykonanie planu zagospodarowania i inwentaryzację cmentarzy komunalnych.
    7. 10.Umowę na wykonanie projektu oraz urządzenia menniczego do bicia monet okolicznościowych.
    8. 11.Umowę na wykonanie modeli odlewów rycerzy oraz modelu rycerza z Kożuchowem.
    9. 12.Umowy na wykonanie gadżetów promujących gminę Kożuchów w latach 2010-2012.
    10. 13.Umowy na produkcję audycji promujących w TVP3 Gorzów i innych telewizjach w latach 2010-2012.
    11. 14.Umowę na projekt remontu wiaty na przestanku PKS przy ul. Szprotawskiej ( 2011 rok).
    12. 15.Umowę na projekt przebudowy ciągu pieszego przy ul. Spacerowej ( 2011 rok).
    13. 16.Umowa przebudowę kotłowni opalanej olejem z dnia 8 grudnia 2011 roku zawarta z firmą Partner Technika Grzewcza Dabiel Polak jest na kwotę 65.860,35 zł, wz wykonaniu budżetu jest kwota 65.860,00 zł (str. 22, dział 750, rozdział 23, paragraf 6050),         z czego wynika ta minimalna różnica ?
    14. 17.Umowy o dzieło na realizację przedsięwzięć promocjach gminę Kożuchów, promocję gminy w audycjach telewizyjnych i prasie w latach 2010-2012.
    15. 18.Umowę na studium wykonalności dla inwestycji „Rozbudowa OSP” na kwotę 55.277,80 zł         z roku 2011 (dot. wg. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 , str. 24, dział 754, rozdział 12, paragraf 6050).
    16. 19.Umowy obejmujące wynagrodzenia dla pracowników (osobowe i bezosobowe) przy realizacji projektu „Kożuchów – dzieciom 2” za okres realizacji projektu.
    17. 20.Umowę na remont dachu sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Kożuchowie z 2012 roku.
    18. 21.Co było podstawą zawarcia umów z Biurem Projektów i Dokumentacji „Studio Projekt 2002” Giża i Marciniak Sp. J. z siedzibą w Zielonej Górze na wykonywanie dokumentacji:
     1. a.Umowa nr TI-3422U/28/2010 kwota: 28.060,00 zł
     2. b.Umowa nr TI.EK.7041-7/2010/142 kwota: 23.180,00 zł
     3. c.Umowa nr TI.3422R/16/2010 kwota 44.335,00 zł
     4. d.Umowa nr TI.3422 U/15/2010 kwota 31.000,00 zł
     5. e.Umowa nr 7013.4.2011 kwota 18.450,00 zł
     6. f.Umowa nr 7013.10.2011 kwota 5.000,00 zł
     7. g.Umowa nr 7013.2.2011 kwota 19.680,00 zł
     8. h.Umowa nr 7013.5.2011 kwota 4.920,00 zł

Czy w latach 2010-2012 gmina Kożuchów w w/w podmiotem zawarła jeszcze inne umowy poza w/w, jeżeli tak proszę o ich kopie.

Jednocześnie informuję, że z analizy przekazanych umowy zawartych w roku 2012 również wynika, że stanowią one niepełny materiał, jednakże o uzupełnienie tych umów poproszę po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.

 

Z poważaniem

Marcin Jelinek

 

 

 

Do wiadomości:

1. Rada Miejska w Kożuchowie.

 

 

Książ Śląski, 29 stycznia 2013 r.

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

                                                          

Pan

Jan Medyński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie

Dot. interpelacji złożonej na sesji w dniu 19 grudnia 2012 roku

W dniu 30 stycznia br. otrzymałem od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie odpowiedz ws. złożonej przeze mnie interpelacji na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2012 roku. Interpelacja dotyczyła informacji na temat aktualnego stanu zadłużenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. w tym                       w szczególności podania :

 1. Wysokości zadłużenia wynikłego z kredytów i pożyczek.
 2. Wysokości rocznej obsługi kredytów i pożyczek jeżeli takie istnieją.
 3. Informacji na temat harmonogramów spłat kredytów i pożyczek.
 4. W przypadku kredytów i pożyczek, w celu zapewnienia wkładu własnego  na zadania z udziałem  środków pochodzących z programów UE o wskazanie na które zadania w/w kredyty/pożyczki były brane.

Moja interpelacja została złożona zgodnie z wymogami statutu gminy Kożuchów.                 W odpowiedzi na interpelacje otrzymałem informację o niemożności udzielenia mi informacji, o które prosiłem w interpelacji. Cyt. „w odniesieniu do pozyskania informacji od Spółki wymagających stworzenia określonych zestawień informujemy, że radny może zwrócić się za pośrednictwem właściciela Spółki”. Taka odpowiedz dla mnie jest całkowicie niedorzeczna i wręcz niezrozumiała. Interpelacje złożyłem osobiście na sesji Rady Miejskiej         i skierowałem ją do właściciela spółki, którym jest gmina Kożuchów, a w osobie bezpośredniej Burmistrz Kożuchowa. Dokonałem wszelkich wymaganych w tym zakresie czynności prawnych.

Dodatkowo chcę zauważyć iż ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej służy realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do wiedzy na temat funkcjonowania organów władzy publicznej. Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 ww. ustawy. W ich świetle informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy. Art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy stanowi, m.in., że udostępnieniu podlega informacja publiczna o majątku publicznym, w tym o dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), (czyli m.in. jednostki samorządu terytorialnego) mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2 (art. 13 ust. 1 ustawy).

Biorąc pod uwagę w/w stwierdzenia faktów ponawiam swoje zapytania złożone                     w interpelacji i oczekuję odpowiedzi na swoja interpelacje zgodnie z zadanymi w niej pytaniami.

 

       Książ Śląski , 19 luty 2013 r.

Radny Miejski w Kożuchowie

 

 

 

Pan

Jan Medyński

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Kożuchowie

 

 

 

Dot. posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Kożuchowie, zaplanowanej na dzień 26 luty 2013r.

 

W związku z omawianiem na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Kożuchowie, zaplanowanej na dzień 26 luty br., proszę o przygotowanie następujących informacji w zakresie omawiania tematyki posiedzenia dotyczącej aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz przedsiębiorczości. Informacje na temat:

1. Bezrobocia w gminie Kożuchów w latach 2000 - 2012 z podaniem danych statystycznych         i oceny tendencji stanu. Ze podaniem ilości bezrobotnych w danym roku, stopy bezrobocia          i ewentualnych czynników mających wpływ na obecny stan bezrobocia w gminie.

2. Danych statystycznych na temat działalności gospodarczej w latach 2000-2012,                       z uwzględnieniem ilości podmiotów w latach i zmian na przestrzeni tego okresu.

3. Podanie informacji o aktualnie największych firmach na terenie gminy z podaniem orientacyjnej aktualnej liczby zatrudnionych.

4. Informacji na temat braku inwestorów na podstrefie KSSSE w Kożuchowie, w tym:

            a) informacji na temat firmy EKOLBUD Sp. z o,.o. która w roku 2012 miała rozpocząć produkcję na strefie, powody zaniechania tej inwestycji.

            b) dokonania analizy całościowej zainwestowanych środków w rozwój przedsiębiorczości na strefie podając aktualny bilans zainwestowanych środków w rozwój strefy od czasu jej powstania do dnia dzisiejszego. Podanie całościowych środków jakie gmina poniosła w celu przygotowania strefy, działań marketingowo-promocyjnych i innych związanych ze strefą.

c) informacji na teamt aktualnie proponowanych warunków dla potencjalnych inwestorówna strefie.

d) działania podjęte przez samorząd w latach 2010-2012 w celu pozyskania inwestorów i ich koszty np. koszty wyjazdów na targi, spotkania z inwestorami, broszur reklamowych itp. koszty.

Odpowiedzi na w/w pytania pozwolą określić aktualna tendencje w zakresie bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczosci w gminie w okresie długoletnim i ocenić rezultaty podejmowanych do dnia dzisiejszego inicjatyw zmierzających do wzrostu przedsiębiorczości, rozwoju strefy oraz spadku bezrobocia w gminie.

Marcin Jelinek