Marcin Jelinek                                                                        Książ Śląski, 28 luty 2013 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów

Tel. 697 516 037

Pan

Henryk Napierała

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich

w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 32

65-042 Zielona Góra

Dot. budowy zatok autobusowych, w miejscowości Studzieniec, droga wojewódzka nr 283, ( ZDW –ZG-IIIP-0611/11, ZDW –ZG-IIIP-0611/09, ZDW-ZG-II-550-137/11 )

W związku z deklaracjami ze strony Państwa o rozpoczęcie w roku 2012 prac nad wykonaniem dokumentacji projektowej w celu budowy dwóch zatok autobusowych                    w miejscowości Studzieniec ( gm. Kożuchów, powiat nowosolski) przy drodze wojewódzkiej nr 283 i informacji ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Kożuchowie o przyjęciu warunków partycypacji w kosztach wykonania dokumentacji jakie Państwo w jednym z pism kierowanych do urzędu zaproponowali, pragnę zapytać o stan jej przygotowywania.

W jednym z pism w tej sprawie kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy                           w Kożuchowie informowali Państwo, iż przygotowywanie dokumentacji rozpocznie się                    w roku 2012 i trwać będzie ok. 1,5 roku. Ze względu na wnioskowanie od kilkudziesięciu lat            o ich wykonanie, a także zapytania mieszkańców miejscowości Studzieniec o planowany okres w którym będą on mogły zostać wykonane zwracam się z zapytaniem o aktualny stan wykonywanej dokumentacji i planowany czas jej zakończenia.

 

Książ Śląski, 28 luty 2013 r.

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

Pan

Jan Medyński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie

 

Dot. interpelacji złożonej na sesji w dniu 30 stycznia 2012 roku

 

W dniu 28 lutego br. otrzymałem odpowiedz na dwie z moich interpelacji złożonych na Sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie, niestety w oby przypadkach mam uwagi w zakresie udzielonych informacji.

 

 

Ws. zadania: „Budowa systemu kanalizacji zagrodowej na terenie gminy Kożuchów”

 

 

Otrzymałem odpowiedz cyt. „Na realizację w/w dokumentacji zostały wydatkowane środki z budżetu gminy w wysokości 193 265,10 zł., z czego w roku 2010 zostały wydatkowane środki w wysokości 36 600,00 zl, a w roku 2012 kwota w wysokości 156 665,10 zł” Informacja ta jest sprzeczna z zapisami w przedstawionych Radzie Miejskiej sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2010 i 2011, bowiem kwota w wysokości 156 665,10 zł wydatkowana była w roku 2011 wg. sprawozdania ( przy pozycji wydatkowej nie ma zapisu żadnego zapisu świadczącego iż jest to zadanie nie wygasające, w odróżnieniu od zapisu w sprawozdaniu z roku 2010, w związku z tym kwota winna zostać w całości w roku 2011 wydatkowana), a nie w roku 2012 jak w odpowiedzi. Dodatkowo nie przypominam sobie by w budżecie na rok 2012 planowane były środki na to zadanie, w związku z tym domniemam ze w odpowiedzi na interpelację nastąpiła pomyłka co do informacji o wydatkowanych środkach w 2012 roku ( winno być w 2011 roku) lub nastąpiło brak zapisu ośrodkach niewygasających z końcem roku budżetowego. Proszę o wyjaśnienie tej sytuacji.

 

Czym jest spowodowana różnica pomiędzy podanymi mi w odpowiedzi danymi, a sprawozdaniami z wykonania budżetu ?

 

Ws. Interpelacja w sprawie prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gmin.

 

W interpelacji spytałem szczegółowo o 5 zagadnień.

 1. 1.Czy dokonywana była indywidualna finansowa ocena korzyści z przystąpienia do związku, po opublikowaniu w/w materiałów finansowych, jeżeli była proszę o jej szczegółowe przedstawienie ? A jeżeli takowa nie była to proszę o poinformowanie o następujących kwestiach :
 2. 2.Jakie mogły by być przewidziane koszty administracje obsługi tego zadania, gdyby gmina Kożuchów nie przystąpiła do związku i sama prowadziła wspólną gospodarkę odpadami komunalnymi na obszarze gmin ?, czy była by to kwota niższa niż ok. 315 tyś zł, które ponosić będą mieszkańcy na rzecz związku w roku 2013 ?
 3. 3.Ilu ewentualnie pracowników urząd winien zatrudnić by samemu realizować to zadanie ?
 4. 4.Czy PUK Uskom sp. z o.o. w przypadku gdyby pojawiała się możliwość bezprzetragowego zlecenia gospodarowaniem odpadami posiada w tym zakresie aktualnie niezbędna bazę logistyczną i zaplecze ?
 5. 5.Jak wyglądała by ewentualna procedura wystąpienia ze związku międzygminnego oraz jakie by były koszty całkowitego wystąpienia ze związku,  jeżeli nastąpiło by to z dniem 1 stycznia 2014 roku ? Proszę podać koszt całewentualnych strat finansowych gminy.

 

W odpowiedzi na interpelację otrzymałem odpowiedz do pkt. 5 w sprawie procedury wystąpienia, zaś w zakresie pkt. 1 – 4 w odpowiedzi na interpelację Pan Burmistrz napisał cyt. „Na pytania dotyczące prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi przez Związek Międzygminny "EKO -PRZYSZLOSC "z siedzibą w Nowej Soli została udzielona odpowiedz przez Burmistrza Kożuchowa na sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie. Ja osobiście nie przypominam sobie by zostały podane konkretne odpowiedzi na zadane pytania ( pkt. 1-4), o czym świadczy również protokół z sesji Rady Miejskiej i o czym może zaświadczyć nagranie z sesji. Jedyną odpowiedzią jaką uzyskałem na sesji było stwierdzenie, że taka analiza została dokonana, ale radnym nie zostanie przedstawiona.

W związku z powyższym ponawiam swoją interpelację w pkt. 1-4, prosząc jednocześnie w przypadku niechęci udzielenia odpowiedzi w w/w punktach o uzasadnienie odmowy udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

 

 

Marcin Jelinek                                                                              Książ Śląski, 28 luty 2013 r.

Radny Miejski w Kożuchowie

 

 

 

Pan

Andrzej Ogrodnik

Burmistrz Kożuchowa

 

 

 

Dot. sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2013 roku, wniosku ws. zmiany w budżecie gminy na rok 2013.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2013 roku złożyłem wniosek budżetowy ws. zwiększenia środków na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2013 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki. Proponując przeniesienie środków w kwocie 3000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych) z działu 900 rozdziału 90002 § 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących do działu 926 rozdziału 92605 § 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Uzasadnieniem powyższej zmiany jest przedstawienie Radnym na sesji przez członków zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „IPPON” Kożuchów swoich uwag co do przyznanych im środków na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych” i powiadomienie radnych o sytuacji klubu, prowadzonej działalności oraz potrzebach. Zapewnienie w budżecie dodatkowych środków umożliwi w/w stowarzyszeniu na staranie się o środki zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w trybie pozakonkursowym.

Ze względu formalnego, że zmiany budżetowe wymagają stosownej uchwały Rady Miejskiej, podtrzymuje swój wniosek w tym zakresie i proszę o przygotowanie stosownego w tym celu projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Miejskiej w marcu br, jednocześnie o przedstawienie projektu na komisjach stałych rady w celu jego zaopiniowania. Proszę również o sprawdzenie zgodności proponowanej zmiany z uchwała ws. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowym.

Marcin Jelinek

Do wiadomości:

 1. Pan Jan Medyński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie

 1. Uczniowski Klubu Sportowy „IPPON” Kożuchowie
 2. Radni Rady Miejskiej wg. rozdzielnika

 

 

Książ Śląski, 18 luty 2013 r.

 

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

Pan

Andrzej Ogrodnik

Burmistrz Kożuchowa

 

 

Dot. odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej o zawartych umowach cywilnoprawnych , data odpowiedzi 29 stycznia 2013 roku.

W dniu 29 stycznia 2013 roku otrzymałem odpowiedz na wniosek złożony na sesji Rady Miejskiej ws. udzielenia informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych w latach 2010-2012.

Po dokonaniu analizy przekazanych mi umów, oraz informacji ustanej uzyskanej od Pana Burmistrza na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia br., że „dostarczone materiały stanowią całość dokumentacji jako zostanie mi przekazana” proszę o wyjaśnienia i przekazanie brakujących umów wg. niżej wymienionych zapytań oraz odpowiedzi na pytania dotyczące umów, bowiem wstępna analiza materiału wykazała następujące braki oraz niejasności:

 1. 1.Nie otrzymałem żadnej umowy dotyczącej projektu „Wsparcie metodą outplacementu aktywności zawodowej kobiet w regionie lubuskim” za cały okres realizacji projektu.
  1. a.Proszę o przekazanie umów dotyczących w szczególności poniesionych wydatków na:

                                                    i.    Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

                                                   ii.    Wynagrodzenia osobowe pracowników

                                                  iii.    Wynagrodzenia bezosobowe

 1. b.Proszę o nie przekazywanie umów w ramach w/w wydatków jeżeli dotyczą onei wyłącznie dotacji dla 40 beneficjentek oraz na miesięczne wsparcie pomostowe dla 39 beneficjentek lub innej tzw. „pomocy pomostowej”.
 2. 2.Umowy na usługi audytorskie z lat 2010-2012.
 3. 3.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kożuchów za rok 2010, str. 20, dział 600, rozdział 16, paragraf 6050 „Budowa wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Anny Haller oraz część ulicy Grota Roweckiego …” - cyt. „Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „KAMBUD” z Nowej Soli za kwotę 1.046.797,68 zł”. Przekazana mi umowa z w/w podmiotem ( umowa nr TI.342/11/10 z dnia 06.08.2010 roku) jest na kwotę 1.036.973,48 zł.
  1. a.Proszę o przekazanie brakujących umów na różnice wynikającą zza wykonanie zadania, a dostarczoną tylko umowę z w/w podmiotem.
  2. 4.Proszę o umowę z firmą „SAN BUD” na budowę dróg gminnych w ulicach: Sowia, Sokola, Krucza, Kacza, Jastrzębia, Lisia i Zajęcza.
  3. 5.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kożuchów za rok 2010, str. 17, dział 010, rozdział 41, paragraf 6057 – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii cyt. „Wykonawcą przebudowy systemu grzewczego świetlic wiejskich w miejscowościach Broniszów, Lasocin, Stypułów, Mirocin Dolny był Przedsiębiorca Janusz Głowacki prowadzący firmę „INSTAL-PLAST” z Zielonej Góry za kwotę 233.537,49 zł.”. Przekazana mi umowa z w/w podmiotem (umowa nr TI.342/04/10 z dnia 16.02.2010 roku) jest na kwotę 402.600,00 zł. W następnych pozycjach wymieniony jest również wkład własny na to zadanie na kwotę: 233.448,48. Podsumowując zadanie na podstawie wykonania budżetu jest to kwota łączna485,97 zł. Proszę o :
   1. a.Przekazanie brakujących umów na różnice wynikającą z kwoty za wykonanie zadania a dostarczona tylko umowę z w/w podmiotem na kwotę600,00 zł.
   2. b.Wyjaśnienia opisu „. „Wykonawcą przebudowy systemu grzewczego świetlic wiejskich w miejscowościach Broniszów, Lasocin, Stypułów, Mirocin Dolny był Przedsiębiorca Janusz Głowacki prowadzący firmę „INSTAL-PLAST” z Zielonej Góry za kwotę 233.537,49 zł.”, który moim zdaniem jest niezgodny ze stanem faktycznym i wprowadzającym w błąd w zakresie poniesionych kosztów całkowitych na zadanie, o czym świadczy przekazana umowa, chyba że uregulowania w zakresie przedstawiania wykonania budżetu określają w taki sposób w/w zapisy.
   3. c.W związku z powyższym ile wynosił koszt całkowity inwestycji, z robotami poprawkowymi ?
   4. 6.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kożuchów za rok 2010, str. 18, dział 010, rozdział 41, paragraf 6057 – Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Studzieniec - cyt. „Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo produkcyjno-Handlowe LUBEX z Nowej Soli. Koszt inwestycji, robót dodatkowych i nadzoru inwestorskiego wyniósł 392.372,00 zł”. Przekazana mi umowa z w/w podmiotem ( umowa nr TI.342/01/10 z dnia 26.02.2010roku) jest na kwotę 638.258,53 zł. W następnych pozycjach wymieniony jest również wkład własny na to zadanie na kwotę: 312.444,40. Podsumowując zadanie na podstawie wykonania budżetu jest to kwota łączna 704 816,40 zł. Proszę o :
    1. a.Przekazanie brakujących umów na różnice wynikającą z kwoty za wykonanie zadania a dostarczona tylko umowę z w/w podmiotem na kwotę 638.258,53 zł.
    2. b.Wyjaśnienia opisu „Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo produkcyjno-Handlowe LUBEX z Nowej Soli. Koszt inwestycji, robót dodatkowych i nadzoru inwestorskiego wyniósł 392.372,00 zł”, który moim zdaniem jest niezgodny ze stanemi wprowadzającym w błąd w zakresie poniesionych kosztów całkowitych na zadanie, o czym świadczy przekazana umowa, chyba że uregulowania w zakresie przedstawiania wykonania budżetu określają w taki sposób w/w zapisy.
    3. c.W związku z powyższym ile wynosił koszt całkowity inwestycji, z robotami poprawkowymi ?
    4. 7.Umowa na remont przepustu w Mirocinie Górnym wykonanym wg. sprawozdania w 2010 roku.
    5. 8.Umowy na operaty szacunkowe i wykonywaną dokumentacje geodezyjną w latach 2010-2012.
    6. 9.Umowę/y na wykonanie planu zagospodarowania i inwentaryzację cmentarzy komunalnych.
    7. 10.Umowę na wykonanie projektu oraz urządzenia menniczego do bicia monet okolicznościowych.
    8. 11.Umowę na wykonanie modeli odlewów rycerzy oraz modelu rycerza z Kożuchowem.
    9. 12.Umowy na wykonanie gadżetów promujących gminę Kożuchów w latach 2010-2012.
    10. 13.Umowy na produkcję audycji promujących w TVP3 Gorzów i innych telewizjach w latach 2010-2012.
    11. 14.Umowę na projekt remontu wiaty na przestanku PKS przy ul. Szprotawskiej ( 2011 rok).
    12. 15.Umowę na projekt przebudowy ciągu pieszego przy ul. Spacerowej ( 2011 rok).
    13. 16.Umowa przebudowę kotłowni opalanej olejem z dnia 8 grudnia 2011 roku zawarta z firmą Partner Technika Grzewcza Dabiel Polak jest na kwotę 65.860,35 zł, wz wykonaniu budżetu jest kwota 65.860,00 zł (str. 22, dział 750, rozdział 23, paragraf 6050),         z czego wynika ta minimalna różnica ?
    14. 17.Umowy o dzieło na realizację przedsięwzięć promocjach gminę Kożuchów, promocję gminy w audycjach telewizyjnych i prasie w latach 2010-2012.
    15. 18.Umowę na studium wykonalności dla inwestycji „Rozbudowa OSP” na kwotę 55.277,80 zł         z roku 2011 (dot. wg. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 , str. 24, dział 754, rozdział 12, paragraf 6050).
    16. 19.Umowy obejmujące wynagrodzenia dla pracowników (osobowe i bezosobowe) przy realizacji projektu „Kożuchów – dzieciom 2” za okres realizacji projektu.
    17. 20.Umowę na remont dachu sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Kożuchowie z 2012 roku.
    18. 21.Co było podstawą zawarcia umów z Biurem Projektów i Dokumentacji „Studio Projekt 2002” Giża i Marciniak Sp. J. z siedzibą w Zielonej Górze na wykonywanie dokumentacji:
     1. a.Umowa nr TI-3422U/28/2010 kwota: 28.060,00 zł
     2. b.Umowa nr TI.EK.7041-7/2010/142 kwota: 23.180,00 zł
     3. c.Umowa nr TI.3422R/16/2010 kwota 44.335,00 zł
     4. d.Umowa nr TI.3422 U/15/2010 kwota 31.000,00 zł
     5. e.Umowa nr 7013.4.2011 kwota 18.450,00 zł
     6. f.Umowa nr 7013.10.2011 kwota 5.000,00 zł
     7. g.Umowa nr 7013.2.2011 kwota 19.680,00 zł
     8. h.Umowa nr 7013.5.2011 kwota 4.920,00 zł

Czy w latach 2010-2012 gmina Kożuchów w w/w podmiotem zawarła jeszcze inne umowy poza w/w, jeżeli tak proszę o ich kopie.

Jednocześnie informuję, że z analizy przekazanych umowy zawartych w roku 2012 również wynika, że stanowią one niepełny materiał, jednakże o uzupełnienie tych umów poproszę po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.

 

Z poważaniem

Marcin Jelinek

 

 

 

Do wiadomości:

1. Rada Miejska w Kożuchowie.

 

Książ Śląski, 27 marca 2013 r.

Marcin Jelinek

Radny Miejski w Kożuchowie

Pan

Jan Medyński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie

 

W związku z moja inicjatywą pn. „Zadaj pytanie władzy” umożliwiającej za pomocą formularzu interaktywnego na mojej stronie www skierować pytanie, które w imieniu pytającego następnie kieruję do wskazanej przez pytającego osoby, proszę o udzielenie pisemnej odpowiedzi na poniższe zapytanie, które otrzymałem w dniu 25 marca br.

 

Treść listu:

 

W jednej z lokalnych telewizji oglądałem materiał o samorządzie w Przemkowie i decyzji Radnych, którzy widząc trudną sytuację swojej gminy jak i nie wywiązywanie się Pana Burmistrza z powierzonego mu zadania rozwoju gminy, zdecydowali się na obniżenie mu wynagrodzenia. W ostatnim czasie staram się na bieżąco śledzić poczynania naszego Burmistrza i z planów jakie miał startując na Urząd Burmistrza muszę stwierdzić, iż nie wywiązał się z zakładanych obietnic, a miał już na to 7 lat. Zaciągnął milionowe kredyty, podnosi nam ciągle podatki i inne opłaty. Szanowni Państwo Radni apeluje do was o rozsądek i rzetelne ocenienie tych faktów. Państwo decydują o wynagrodzeniu naszego Burmistrza. Wynagrodzenie Burmistrza jest zbyt wysokie biorąc pod uwagę to co zrobił i czego nie zrobił, a obiecał, i jak ciężką sytuację finansowa ma nasza gmina, dlatego Radni powinni obniżyć jego pensję. Apeluję do Rady Miejskiej w Kożuchowie o podjecie uchwały zmniejszającej pensję Burmistrza Kożuchowa, stosownie do aktualnego stanu finansowego gminy i nie zrealizowanych obietnic wyborczych. Proszę o poinformowanie mnie jakie jest stanowisko Rady Miejskiej w tej sytuacji i czy zostaną podjęte działania zmierzające do zmniejszenia poborów naszego Burmistrza ?”

 

 

Proszę o zajęcie stanowiska w/w sprawie.

 

 

 

                 Książ Śląski, 26 luty 2013 rok

Marcin Jelinek

Radny Miejski

INTERPELACJA

 

 

 

 

       W związku z zapytaniem skierowanym do Zarządu Dróg Wojewódzkich               w Zielonej Górze ws. zawansowania prac nad przygotowywaniem dokumentacji na budowę dwóch zatok autobusowych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 283           w miejscowości Studzieniec proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, związanej ze sprzecznością informacji podanej przez Pana Burmistrza na sesji Rady Miejskiej              w Kożuchowie w dniu 31 października 2012 roku informującej o zleceniu dokumentacji do wykonania. Burmistrz Andrzej Ogrodnik podczas w/w sesji na zapytanie ws. wykonania dokumentacji zatok powiedział cyt. „Poinformował, że zadanie związane z wykonaniem dokumentacji zatok postojowych w Studzieńcu została skierowana do wykonania. Okres wykonania dokumentacji zawarty w piśmie wynosi 1,5 roku. Stwierdził, że zadanie najpewniej przejdzie na 2014 rok.”( cyt. Pochodzi z z -  P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/12 z sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 31 października 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Medyńskiego, s.22 (źródło: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/system/obj/868_protokol_z_sesji_RM_12.10.31.pdf), a odpowiedzią na skierowane zapytanie od ZDW, które jednoznacznie mówi o nie wykonywaniu aktualnie w/w dokumentacji.

 

 

Marcin Jelinek                                                                                              25 marca 2013r.

Radny Miejski w Kożuchowie

Zapytania/interpelacje

W związku z moja inicjatywą pn. „Zadaj pytanie władzy” umożliwiającej za pomocą formularzu interaktywnego na mojej stronie www skierować pytanie, które w imieniu pytającego następnie kieruję do wskazanej przez pytającego osoby, proszę o udzielenie pisemnej odpowiedzi na poniższe zapytania. Wszystkie poniższe pytanie zostały skierowane do Pana Burmistrza.

 1. 1.Dlaczego Radni uchwali wzrost podatków na ten rok, przecież ludzie nie mają z czego już tak wysokich podatków płacić, czy w roku 2013 będą znowu podwyżki, w tym, podwyżki za wodę i ścieki ?
 2. 2.Kiedy będą podane stawki za ś?
 3. 3.Kiedy Pan Burmistrz zamierza spełnić swoją obietnicę i wstawi lampy oświetleniowe pomiędzy Mirocinem Dolnym, a Studzień?
 4. 4.Jako mieszkaniec Kożuchowa chcę się dowiedzieć, kiedy w końcu zostanie odtworzone oświetlenie na terenie byłej jednostki wojskowej (ul. Kościuszki 26 i Grota - Roweckiego). Burmistrz obiecywał oświetlenie dawno temu i do tej pory w sprawie nic nie drgnęło. Na terenie osiedla mieszka wiele osób i brak oświetlenia to poważna uciążliwość.
 5. 5.Moje pytanie dotyczy podania, które po rozmowie z Panem Burmistrzem zostało złożone dwa tygodnie temu chodzi o zamianie mieszkania komunalnego na większe i cieplejsze bo to co jest teraz jest bardzo zawilgocone i tu moje pytanie czy w tej sprawie zostały podjęte juz jakieś kroki bo Pan Burmistrz obiecał ze przyjedzie ktoś z USKOMU i sprawdzi skąd bierze się ta wilgoć niestety nikt się nie pojawił. (Dane osoby pytające: Pani Magda Sanojca, ul. Trauguta 21).
 6. 6.Czy prawdą jest to w Mirocinie Dolnym nie powstanie obiecana od 6 lat hala sportowa dla dzieci z SP i czy prawdą jest, że planowana jest likwidacja Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.
 7. 7.Kiedy w Studzieńcu powstaną zatoczki autobusowe?, podobno coś się robi ale jak widać efektów nie ma żadnych
 8. 8.Jak długo jeszcze boisko w Studzieńcu będzie stało puste ? Nie szkoda było na to pieniędzy ?
 9. 9.Czy cmentarz w Książu Śląskim jest już otwarty i bez żadnych problemów można na nim chować swoich bliskich? Sołtys wsi jak i Pan Radny przekazali mi że żeby chować trzeba mieć specjalna zgodę od gminy – czy to prawda?
 10. 10.Kto jest odpowiedzialny imiennie (z nazwiska i imienia) za niedopilnowanie porządku na strefie przemysłowej? Dlaczego Straż Miejska nie dopilnowała terenu i nie złapała winnych. Z tego co wiem z moich podatków została zapłacone posprzątanie tej strefy. Za to powinien zapłacić z własnej kieszeni ten kto nie dopilnował swoich obowiązków, czy Straż Miejska znalazła winnego ?.
 11. 11.Kiedy w końcu wykonany zostanie remont ul. 1-ego maja w Kożuchowie ? Jest to jedna z głównych dróg na rynek, a jej stan jest przerażający, każdy kto do nas przyjeżdża musi wjechać tą droga na rynek, to ma być wizytówka miasta ?
 12. 12.Pan Burmistrz kiedyś wspominał, że niedługo będzie wykonywany remont wieży ciśnień w Kożuchowie, kiedy się on rozpocznie ? jadąc do pracy mijam to miejsce codziennie i nic się nie zmieniło od dwóch lat.
 13. 13.Dlaczego strażacy OSP w gminie nie otrzymują ekwiwalentu za wyjazdy w terminie tylko czekają na niego po kilka miesięcy ? Jak by Pan Burmistrz się czuł gdyby czekał na swoją wypłatę 4-5 miesięcy ?.
 14. 14.Czy w Urzędzie Miasta funkcjonuje stanowisko audytora wewnętrznego? Jeśli tak, to czy spełnia on wymagania Ustawy o finansach publicznych?
 15. 15.W gminie jest chyba 6 remiz OSP na terenach wiejskich, dlaczego zawsze jak sie coś remontuje to tylko w Mirocinie Górnym, a w innych nic się nie robi, dlaczego ?
 16. 16.Ilu pracowników jest aktualnie zatrudnionych w Urzędzie Gminy ( na umowach o pracę, zleceniach czy innego typu umowach)?