Zapytanie/interpelacja

 

W związku z przekazaniem do zapoznania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ, proszę o wyjaśnienia w zakresie wydatkowania kwoty 30 012,00 zł na „obsługę przetargu”. W wydatkach związku w dziale 750, rozdziale 75095, 4300 znajduje się w zakresie spisu wskazane jest wydatkowanie kwoty 30 012,00 zł na „obsługę przetargu”, w związku z tym, że wielokrotnie Pan Burmistrz oraz przedstawiciele Związku EKO-PRZYSZŁOŚĆ podkreślali, że wydatki związane z funkcjonowaniem związku z pierwszym półroczu 2013 roku są podyktowane przygotowaniem min. przetargu i dlatego muszą być zatrudnione w związku międzygminnym nowe osoby, że jednym z zadań związku, dla którego był on powoływany było właśnie również zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu w/w kwota wzbudził zdecydowanie moją dezaprobatę. Proszę odpowiedzieć na pytania:

1. Co oznacza poniesienie przez związek wydatków w kwocie 30 012,00 zł na „obsługę przetargu” ?

2. Proszę o szczegółowe wskazanie zakresu objętego sformułowaniem „obsługa przetargu” ?

3. Proszę o wskazanie metody wybory wykonawcy w/w usługi, bowiem na stronie BIP związku nie ma informacji o takim przetargu ?

 

Zapytanie/interpelacja

 

W związku z przekazaniem do zapoznania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku proszę o udzielenie informacji publicznej polegającej na udostępnieniu następujących materiałów:

1. Umowy zawartej ze spółką USKOM w Kożuchowie, obowiązującej od 1 lipca 2013 za zarządzanie cmentarzami na terenie gminy Kożuchów wraz ze szczegółowym wykazem świadczonych usług, jeżeli takie dane nie są zawarte w umowie, a stanowią do niej załącznik lub inną formę prawnie wymagalną.

Zapytanie/interpelacja

 

W związku z przekazaniem spółce USKOM w Kożuchowie zarządzania cmentarzami na terenie gminy proszę o udzielenie szczegółowych informacji na temat zakresu obowiązków wynikłych dla spółki z tego tytułu, a w szczególności:

  1. 1.Kto będzie w tej chwili płacił za wywóz nieczystości, śmieci i wodę, gmina czy spółka ?
  2. 2.Kto będzie miał w obowiązku dbanie o estetykę cmentarzy i czy gmina poza umową z tego tytułu będzie zobowiązana do ponoszenia jakichkolwiek jeszcze kosztów ?
  3. 3.Kto będzie miał obowiązek na cmentarzach dokonywać bieżącychi konserwacji, czy koszty z tego tytułu ponosić będzie zarządca czy gmina ?

Zapytanie/interpelacja

 

Zapytanie/interpelacja

 

W związku z informacjami na temat procesów wytaczanych przez samorządy przeciwko Panu Emilowi Rau w związku z jego publikacjami filmików w Internecie dotyczącymi pracy straży miejskiej, proszę o udzielnie informacji czy gmina Kożuchów pozwała Pana Emila Raua                            w związku z jego działalnością, w przypadku takiej sytuacji proszę o udzielenie informacji na temat wyniku postępowania sądowego oraz wszystkich kosztów jakie gmina w związku                       z postępowaniem sądowym musiała ponieść, a także o wynikach ewentualnych procesów.