Książ Śląski, 27 listopada 2013 roku

Marcin Jelinek

Radny Rady Miejskiej w Kożuchowie

Zapytanie/interpelacja

Z informacji podanych przez Wojewodę Lubuskiego wynika, że na podstawie jego decyzji w dniach 14-20 września odbyło się kilkadziesiąt kontroli sieci wodociągowych na terenie województwa lubuskiego. Jedna z kontrolowanych gminy w tym zakresie była nasza gmina. Kontrola dotyczyła ujęć wody pitnej oraz część wodociągów na terenie gminy Kożuchów. Proszę o przedstawienie i opublikowanie na stronie BIP-ie Urzędu Gminy pełnego protokołu z w/w kontroli wraz z wystąpieniem pokontrolnym i zaleceniami w tym zakresie.

 

 

Książ Śląski, 27 listopada 2013 roku

Marcin Jelinek

Radny Rady Miejskiej w Kożuchowie

Zapytanie/interpelacja

W związku z opublikowaniem do konsultacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kożuchów na lata 2013-2015” proszę o pełne sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kożuchów na lata 2009-2013 (przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/ 296 /09 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 sierpnia 2009 roku).

Proszę udostępnienie na stronach BIP urzędu gminy następujących informacji:

a) sprawozdań pełnomocnika ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji za lata 2009, 2010, 2011 i 2012.

b) raportów z realizacji projektów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2009-2013, które zostały już zakończone. Raporty winy być przygotowane zgodnie z przewidzianym sposobem przygotowywania takich raportów na karcie przedsięwzięć z realizacji projektu objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Proszę również o przygotowanie i udzielenie informacji na temat:

- wyników, rezultatów i wskaźników w tym - podanie wartości wskaźników zgodnie z wykazem na s.119 w/w programu,

- sprawozdanie szczegółowe z realizacji planowanych działań (oraz ich zakresu przedmiotowego) w latach 2009 – 2013 – zgodnie z informacjami i zasadami sprawozdawczości zawartymi w programie.