cmentarzW dniu dzisiejszy złożyłem wniosek ws. opłat cmentarnych i zasad ich naliczania. Zgodnie z Państwa kilkoma sugestiami znalazły się w nim zapisy dotyczące nie tylko opłat i sposobu ich naliczania, ale również ws. innych. Poniżej pełna treść złożonego wniosku wraz z uzasadnieniem, a w skrócie wniosek zawierał następujące aspekty:
Reasumując wnoszę o:
- zmianę zarządzenia w kwestii wysokości stawek opłat poprzez ich obniżenie, nowe propozycje oparte o konsultacje społeczne,
- jednoznaczne przedstawienie interpretacji stosowanych zapisów  w zakresie pobierania opłat z tytułu wody, wywozu nieczystości oraz kosztów zarządzania za groby więcej niż jednoosobowe pionowe i  nie pobieranie tego typu opłat za każdą kolejną osobę pochowaną,
- wzywam do usunięcia naruszenia prawa polegającego na przekazaniu administratorowi cmentarzy prawa ustalania opłat związanych bezpośrednio z pochówkiem,
- wezwanie spółki P.U.K. USKOM do zaprzestania działań niezgodnych                             z obowiązującym prawem miejscowym w zakresie stanowienia własnych regulaminów (brak zgodności z obowiązującą Uchwała Rady Miejskiej ws. Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Kożuchów),
- wzywam do nie pobieranie od mieszkańców przez administratora/zarządcę opłat związanych z bezpośrednim dokonywaniem pochówku np. związane z nadzorem nad pochówkiem, jako opłat nienależycie pobieranych, bez stosownego umocowania                          w prawodawstwie administratora, a tym samym określenie tego typu opłat przez organy gminy w stosownym akcie prawnym (brak zgodności z obowiązującą Uchwała Rady Miejskiej ws. Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Kożuchów),
- w przypadku uznania w/w uwag, proszę o ponowne wydanie zarządzenia uwzględniające również postulaty mieszkańców co do stawek opłat, w zakresie dokonanie stosownych zmian w/w zarządzeniu, poprzedzonych konsultacjami społecznymi.

 PEŁEN TESKT WNISOKU - PDF