Książ Śląski, 26 marca 2014 r.

Marcin Jelinek

Radny Rady Miejskiej w Kożuchowie

Zapytanie/interpelacja

Proszę o dokonanie zmian w Uchwale nr LIV/294/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie   z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2014-2024 w związku z brakiem uwzględnienia w ww. uchwale zadania pn.

„Budowa targowiska miejskiego w Kożuchowie”,

UZASADNIENIE:

  1. 1.Zapis w projekt uchwały budżetowej dal gminy Kożuchów na rok 2014, s. 81, dział 900, rozdz. 90095 §6057 i 6059 cyt. „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa targowiska miejskiego w Kożuchowie – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – obydwa paragrafy na kwotę000,00 zł – ww. pozycji znajduje się zapis iż zadanie ujęte jest w WPF-ie, co w świetle stwierdzonych obecnie okoliczności nie ma miejsca.
  2. 2.Informacja przekazana Radnym na sesję budżetową ws. planowanych zadań, pismo z dnia 19 grudnia 2013 roku, podpisane przez Pana Burmistrza, ws. „Informacja na temat pozyskanych i wykorzystanych środków zewnętrznych na rok 2013. Zamierzenia na rok 2014”. Zadania zaplanowane do realizacji w roku 2014 przy współfinansowaniu Unii Europejskiej, pozycja 5 cyt. „projekt pn. „Budowa targowiska miejskiego w Kożuchowie”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Szacowana całkowita wartość zadania:800 000,00 zł, dofinansowanie z UE: 900 000,00 zł.
  3. 3.Ogłoszone wyników konkursu przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wg.z ogłoszenia wyników ( z dnai 13.03.2014r.) – całkowita wartość zadania 4 170 506,73 zł. Na tej podstawie należy uznać, że gmina Kożuchów planowała w dniu złożenia wniosku swój wkład własny na kwotę 3 170 506,73 zł, dofinansowanie: 1 000 000,00 zł.                        Z oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu wynikają całkowicie inne koszty w zakresie planowanych kosztów zadania oraz uzyskanego dofinansowania niż przekazywane dotychczas oficjalnie radnym.
  4. 4.Brak spójności przyjętych uchwał tj. uchwały nr LIV/294/13 Radyw Kożuchowie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2014 i WPF na lata 2014-2024 poprzez brak ujęcia w WPF-e zadania, a także brak spójności w tym zakresie ze złożonym w dniu 18 października 2013 wniosku na ww zadanie ( a więc ponad dwa miesiące przed uchwaleniem budżetu).
  5. 5.W związku z zaistniałą sytuacją, obecna uchwała budżetowa oraz WPF są nie dostosowane do ogłoszonych wyników konkursu, a tym samym nie obrazują aktualnej sytuacji finansowej gminy, bowiem przy przyjęciu wartości zapisanych we wniosku aplikacyjnym, w obecnym kształcie w budżecie brakuje prawie 2,4 mln zł środków własnych na dokonanie ww. inwestycji (środki zapisane w budżecie 1,8 mln, koszty w złożonym wniosku prawie 4,2 mln) Mając na uwadze jednakże wyjaśnienia Panaz Komisji Budżetu i Gospodarki, iż kosztorys we wniosku może znacząco ulec zmianie i to      o nawet o 40-50%, co było by wariantem bardzo optymistycznym dla nas, nie ulega pomimo to rozwiązaniu problem deficytu powstałego w budżecie, który aktualnie jest nie uwzględniony w nim. Zagraża to wszystkim innym planowanym w tym roku inwestycją  i może mieć poważne konsekwencje w przyszłym roku budżetowym. Z informacji przekazanych również na komisji Gospodarki i Budżetu wynika jednoznacznie, że jeżeli gmina chce utrzymać poziom przyznanego dofinansowania, czyli 1 mln zł, wartość inwestycji brutto nie może być mniejsza niż ok. 2,6 mln zł. Co w porównaniu z obecnymi zapisami budżetowymi w sposób jednoznaczny powoduje powstanie deficytu w obecnym budżecie w kwocie co najmniej ok. 700 tyś zł. Tak duże różnice w zapisanych środkach budżetowych, sporządzonych kosztorysach oraz przyznanej dotacji świadczą o tym iż istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo nie ukończenia inwestycji w bieżącym roku budżetowym, co uzasadnia dodatkowo jej wpisaniem do WPF-u i ma bardzo duży wpływ na możliwość braku rzetelnej oceny finansów naszej gminy.
  6. 6.Gmina w ramach inwestycji starać się będzie się o zwrot podatku VAT, zwrot nie nastąw bieżącym roku budżetowym, ale najwcześniej w roku 2015, co również ma wpływ na finanse gminy w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy i uzasadnia wpisanie ww. zadania do WPF-u.

 

 

W przypadku odrzucenia wniosku, proszę Przewodniczącego Rady o przekazanie moich uwag w zakresie obowiązującej uchwały budżetowej oraz WPF-u, do rozpatrzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Książ Śląski, 26 marca 2014 r.

Marcin Jelinek

Radny Rady Miejskiej w Kożuchowie

Zapytanie/interpelacja

W związku z wprowadzeniem nowego Zarządzenia Burmistrza Kożuchowa ws. opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, w którym została uregulowana opłata za usługi dodatkowe związane z pochówkiem zwracam się do Pana Burmistrza o wystosowanie pisma do PUK „Uskom” sp. z o.o. obligujące spółkę do dokonania zwrotu opłat dodatkowych związanych z pochówkiem pobranych w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia wejścia                      w życie nowego zarządzenia.

W dniu 25 marca Pan Prezes spółki poinformował na komisji Budżetu i Gospodarki  o tym, iż nie zamierza on dokonywać żadnych zwrotów pobranych opłat, z czym się nie zgadzam, a stanowisko swoje przedstawiłem w stosownej w tym zakresie interpelacji,  w odpowiedzi na którą było wprowadzenie tego typu opłat w nowym zarządzeniu. Biorąc pod uwagę zmianę zarządzenia, domniemam, że moje zastrzeżenia w tym zakresie były słuszne  i opłaty były nienależycie pobierane. Biorąc pod uwagę również podobnego typu sytuację  z lat ubiegłych, gdy spółka pobierała opłaty z tyt. poboru wody i odbioru śmieci, co również w tamtym okresie nie było uregulowane i została zobligowana do ich zwrotu, proszę o skierowanie takiego wniosku w tej sprawie (pismo na które się powołuję to L.Dz.Pz-8098/09/11 z dnia 21.09.2011 roku, zarejestrowane w Urzędzie Miejskim pod numerem 8845 w dniu 21 września 2011 roku).

Książ Śląski, 26 marca 2014 r.

Marcin Jelinek

Radny Rady Miejskiej w Kożuchowie

Zapytanie/interpelacja

Proszę o wyjaśnienie kwestii wycinki drzew w pasie drogowym ul. Kraszewskiego  w zakresie podmiotu dokonującego ww. czynności. Na posiedzeniu komisji Gospodarki  i Budżetu Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2014 roku, Pan Burmistrz poinformowała radnych, że wycinki drzew w pasie drogowym ul. Kraszewskiego dokonał Powiatowy Zarząd Dróg ,  w związku z tym proszę o dodatkowe wyjaśnienia w tym zakresie, dlaczego i na jakiej podstawie Powiatowy Zarząd Dróg dokonał wycinki drzew w pasie drogi, której już nie był zarządcą, zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w dniu 23 września 2013 roku o przejęciu ww. drogi w zarządzanie. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych do kompetencji zarządcy danej drogi należy dokonywanie tego typu wycinki. Proszę o informację kto wnioskował o wycinkę drzew, kto wydał zgodę na jej dokonanie oraz kto jej fizycznie dokonał ?