Uchwała intencyjna ws. budżetu obywatelskiego

 

Marcin Jelinek 19 maja 2014 roku
Książ Śląski 52a
67-120 Kożuchów


Pan
Jan Medyński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kożuchowie


W nawiązaniu do wcześniejszych zapytań i wstępnej akceptacji idei budżetu obywatelskiego przez Pana Burmistrza i część radnych przedstawiam projekt stosownej uchwały w sprawie ustanowienia kierunków działań burmistrza w zakresie utworzenia budżetu obywatelskiego w Gminie Kożuchów na rok 2015 wraz z krótkim uzasadnieniem oraz upoważnieniem do wprowadzenie w projekcie zmian umożliwiających wprowadzenie ww. uchwały do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej. Proszę o wszczęcie procedury formalnej w tym zakresie, tak aby było możliwe wniesienie przeze mnie tej uchwały na najbliższej sesji Rady Miejskiej, stosownie do wstępnej akceptacji.
Marcin Jelinek
Załączniki:
1. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia kierunków działań burmistrza w zakresie utworzenia budżetu obywatelskiego w Gminie Kożuchów na rok 2015 wraz z uzasadnieniem.
2. Upoważnienie.
3. Uzasadnienie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego w gminie Kożuchów.
Projekt
numer druku ……………
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie ustanowienia kierunków działań burmistrza w zakresie utworzenia budżetu obywatelskiego w Gminie Kożuchów na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Mając na uwadze tworzenie warunków sprzyjających budowie społeczeństwa obywatelskiego, uznaje się za zasadne podjecie przez Burmistrza Kożuchowa wszelkich działań zmierzających do utworzenia na terenie Gminy Kożuchów. budżetu obywatelskiego w roku 2015.
§ 2. W celu realizacji zadania opisanego w § 1 przyjmuje się za zasadne opracowanie zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w terminach umożliwiającym uchwalenie tego budżetu w ramach budżetu Gminy Kożuchów na rok 2015.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kożuchowa.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Uzasadnienie
W celu wzmocnienia poczucia wspólnoty lokalnej, w idei budowania społeczeństwa obywatelskiego wydaje się za zasadne podjecie działań zmierzających do utworzenia tzw. budżetu obywatelskiego w gminie Kożuchów. Projekt jest wyrazem również opinii mieszkańców w zakresie składanych corocznie do budżetu naszej gminy wniosków i z różnych względów niemożliwość ich realizacji. Poprzez stworzenie tzw. budżetu obywatelskiego stworzone są warunki przyjazne dla realizacji wielu zadań ważnych z punktu widzenia ewentualnych inicjatorów i pomysłodawców. Forma bezpośredniego decydowania o konkretnych wydatkach budżetowych sprzyja również poczuciu współodpowiedzialności. Uchwała powyższa jest uchwała intencyjną w tym zakresie i obliguje Burmistrza Kożuchowa do wszczęcia procedury opracowania regulaminu funkcjonowania takiego budżetu, a także zabezpieczenia środków w budżecie gminy Kożuchów na rok 2015 na ten cel.


Marcin Jelinek
Książ Śląski, 19 maja 2014 r.
Marcin Jelinek
Książ Śląski 52 a
67-120 Kożuchów
Tel. 697516037


UPOWAŻNIENIE
Ja, Marcin Jelinek, ur. 22.08.1981 roku w Nowej Soli, leg. się dowodem osobistym serii nr AHK066922 wydanym przez Burmistrza Kożuchowa, zamieszkały w Książu Śląskim 52a, 67-120 Kożuchów, PESEL: 81082206012, upoważniam Biuro Rady Miejskiej w Kożuchowie, a także Radcę Prawnego Urzędu Gminy w Kożuchowie do dokonania zmian w projekcie uchwały w sprawie ustanowienia kierunków działań burmistrza w zakresie utworzenia budżetu obywatelskiego w Gminie Kożuchów na rok 2015, której jestem projektodawcą. Niniejsze upoważnienie obejmuje dokonywanie zmian w projekcie w zakresie przygotowania projektu uchwały zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, tj. w zakresie m.in. podstawy prawnej. Upoważniam również do dokonywania zmian w zakresie merytorycznym, o ile sama idea uchwały zostanie utrzymana w zakresie zgodnym z proponowanym w projekcie. Jednakże w tym przypadku proszę o informację o wszelakich propozycjach zmiany.
Marcin Jelinek
Uzasadnienie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego w gminie Kożuchów.
Budżet obywatelski może przyczynić się do realizacji wielu „małych” sprawa, ale zazwyczaj bardzo istotnych dla społeczeństwa. Budżet obywatelski jest dla mieszkańców. Chciałbym, aby mieszkańcy nie tylko mieli obowiązek płacić podatki, ale mieli również prawo do współdecydowania o ich wydatkowaniu przez samorząd.


Czym jest budżet obywatelski ?
Budżet obywatelski stanowi wydzieloną część budżetu gminy, o przeznaczeniu której decydują mieszkańcy. Mieszkańcy w formie wniosków składają najpierw swoje propozycje do budżetu na dany rok, a następnie w formie głosowania decydują o tych zadaniach jakie chcą, aby zostały w danym roku budżetowym zrealizowane. Forma i organizacja głosowania należy do kompetencji Burmistrza, Rada Miejska uchwal ostateczny kształt regulaminu czyli zasad na jakich funkcjonuje tzw. budżet obywatelski oraz uchwala ilość środków w budżecie gminy wydzielonych na zadania zgłaszane przez mieszkańców.
Czym się różni budżet obywatelski od konsultacji społecznych ?
Zasadnicza różnica polega na istocie, a wręcz obligacji samorządu do realizacji danych zadań w danym roku budżetowym. Konsultacje najczęściej nie są w pełni wiążące dla władzy samorządowej, a tym samym nie dają pewności mieszkańcom co do realizacji danego zadania w określonym czasie. Budżet obywatelski stanowiący część budżetu gminy, uchwalony w formie prawa miejscowego, obliguje samorząd do realizacji propozycji mieszkańców.
Co może być przedmiotem wniosków do budżetu obywatelskiego ?
Budżet obywatelski w szerokiej formie oddaje możliwość zgłaszania wniosków przez mieszkańców. Mogą to być zarówno zadania inwestycyjne np. drogi, oświetlenie, chodniki jak iż zadania tzw. „miękkie” imprezy integracyjne, czy szkolenia. Jedynym ograniczeniem w tym przypadku do wpisania zadań do budżetu są wymogi regulaminu-zasad funkcjonowania w gminie budżetu obywatelskiego oraz kwota wydzielonych środków w budżecie na ten cel.
Dlaczego budżet obywatelski powinien powstać w Kożuchowie ?
Mieszkańcy corocznie w różnej formie składają wnioski i propozycje, w sprawach dla nich ważnych do przedstawicieli samorządu. Wnioski te najczęściej dotyczą inwestycji, które z punktu ich widzenia są dla nich niezmiernie ważne. Niestety, o ostatecznym kształcie budżetu, a tym samym o zdaniach jakie zostają w nim ujęte decyduje projektodawca budżetu, a nie mieszkańcy. Od kilku lat w gminni Kożuchów na terenach wiejskich jest fundusz sołecki, który obecnie dla tych mieszkańców stanowi pewną uproszczoną formę budżetu obywatelskiego. Jednakże, w swojej specyfice, nie można go nazywać budżetem obywatelskim, bowiem został on zawężony tylko do mieszkańców sołectw. Mieszkańcy miasta Kożuchów nie maja żadnej możliwości takiego współdecydowania, jak mieszkańcy
wsi. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby te blisko 60% mieszkańców gminy miało również prawo do decydowania o swoich podatkach.
Budżet obywatelski w Polsce.
W ostatnich latach zauważalny jest wzrost samorządów, które wprowadzają tzw. budżet obywatelski. W grupie samorządów są zarówno samorządu wielkich miast np. Gdańsk, Warszawa, Łódz, jak i gmin zdecydowanie mniejszych. W województwie lubuskim za jeden z najlepiej zorganizowanych i cieszących się dużym zainteresowaniem mieszkańców jest uznawany budżet obywatelski funkcjonujący w mieście Zielona Góra.
Etapy tworzenia budżetu obywatelskiego.
a. Przyjęcie uchwały intencyjnej
b. Opracowanie zasad wraz z ich konsultacjami.
c. Przyjęcie uchwały właściwej.
d. Ogłoszenie możliwości składania wniosków.
e. Sporządzenie listy wniosków.
f. Opinia mieszkańców o propozycjach w formie głosowania.
g. Wyniki głosowania.
Projekt uchwały intencyjnej.
W celu wzmocnienia poczucia wspólnoty lokalnej, w idei budowania społeczeństwa obywatelskiego wydaje się za zasadne podjecie działań zmierzających do utworzenia tzw. budżetu obywatelskiego w gminie Kożuchów. Projekt uchwały intencyjnej jest wyrazem również opinii mieszkańców w zakresie składanych corocznie do budżetu naszej gminy wniosków i z różnych względów niemożliwość ich realizacji. Poprzez stworzenie budżetu obywatelskiego stworzone będą warunki przyjazne dla realizacji wielu zadań ważnych z punktu widzenia ewentualnych inicjatorów i pomysłodawców. Forma bezpośredniego decydowania o konkretnych wydatkach budżetowych sprzyja również poczuciu współodpowiedzialności. Projekt jest uchwałą intencyjną w tym zakresie i obliguje Burmistrza Kożuchowa do wszczęcia procedury opracowania regulaminu funkcjonowania takiego budżetu na rok 2015 .
Marcin Jelinek