WNIOSKI/INTERPELACJE

1. Proszę, zgodnie z Pana Burmistrza zapowiedziami z kampanii wyborczej, o ponowne przeanalizowanie zasadności i wysokości stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Kożuchów.

2. Proszę o ponowne przeanalizowanie zasadności ogłoszonego przetargu na Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Kożuchów bowiem w mojej ocenie stwarza on bardzo duże ryzyko utraty kontroli nad zasobami nieruchomości i wynikającymi z nich problemami remontowo - utrzymaniowymi. Załącznik nr 9 do SIWZ- wzór umowy – ma również zapisy które biorąc pod uwagę aktualny stan zasobów nieruchomości jakie są przedmiotem postępowania przetargowego, a także biorąc pod uwagę sytuację finansową wielu osób korzystających z tych zasobów stwarza to duże ryzyko utraty przez gminę możliwości bezpośredniej pomocy dla tych mieszkańców, w szczególności moje wątpliwości wzbudza zapis z umowy dające możliwość nowemu zarządcy nieograniczone prawo do:

- windykacji należnych Zamawiającemu opłat za najem lub bezumowne użytkowanie lokali,

- zawierania umów na usługi komunalne, tj. na dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie porządku itp.,

- windykacji od najemców i użytkowników zaległych opłat.

 

3. Proszę o wystosowanie do zarządcy cieku wodnego „Mirotka” prośby o dokonanie wycinki drobnych krzewów oraz zarośli oraz uporządkowanie skarp cieku wodnego na odcinku od Mirocina Dolnego, przez miejscowość Studzieniec do granic administracyjnych gminy.