Książ Śląski, 27 marca 2015 roku

Marcin Jelinek                                                             

Książ Śląski 52 a

67-120 Kożuchów

 

 

INTERPELACJE/WNIOSKI

  1. 1.W związku z prowadzonymi konsultacjami w zakresie projektu „Strategia Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015 - 2025” proszę niezwłocznie zgłosić uwagi odnośnie zapisów dotyczących gminy Kożuchów, bowiem w strategii jest wiele błędnych informacji, a także proszę odpowiedzieć dlaczego w strategii znalazły się zapisy o możliwość rewitalizacji zabytków w strefach ochrony konserwatorskiej dotyczące miasta Nowa Sól i Bytom Odrzański, a zabrakło takiego ujęcia dla miasta Kożuchów?, czy to oznacza, że w przypadku możliwości uzyskania środków na rewitalizację zabytków, zgodnie z opisem w strategii w pierwszej kolejności trafią one do Nowej Soli i Bytomia Odrzańskiego?
  2. 2.Proszę o ponowną i szybką interwencję w zakresie naprawy drogi powiatowej na F1050F na odcinku Książ Śląski - Czasław, będącej w zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli, bowiem aktualnie jest ona praktycznie na większości odcinków nieprzejezdna w związku pracami leśnymi.
  3. 3.W związku z udzieloną odpowiedzią na złożoną interpelację w sprawie wyznaczenia miejsca postojowego dla autobusów w pasie drogowym ulicy Kraszewskiego w Kożuchowie w jej dolnym odcinku w okolicach ul. Nowogrodzkiej dla osób jadących z kierunku Mirocina Górnego informuję, ze zapoznałem się szczegóło0wo z przedstawionymi argumentami za nie rozpatrzeniem wniosku pozytywnie, jednakże zwracam się z prośba o zaproponowanie jakiegoś rozwiązania w tym zakresie.
  4. 4. W związku z wieloma wnioskami w zakresie modernizacji i drogi na osiedle bloków mieszkalnych w Studzieńcu proszę o konkretną odpowiedz w zakresie wykonania modernizacji drogi oraz budowy oświetlenia w zakresie planowanych terminów realizacji ww. inwestycji.
  5. 5. W związku z okresem wiosennym proszę o dokonanie weryfikacji i podjęcie działań zmierzających do przywrócenia stanu murawy na boisku sportowym w Studzieńcu.
  6. 6. Proszę poinformować osoby, które w roku bieżącym zgodnie z uregulowaniami PUP w Nowej Soli zostały zakwalifikowane do tzw. Profilu III o tym w jaki sposób mogą znowu uzyskać statut osoby profilu II i ponownie pracować jako pracownicy robót publicznych lub społeczno-użytecznych.
  7. 7. Ponawiam swoją interpelację w zakresie wyznaczenia miejsca postojowego w pasie drogowym ul. Kraszewskiego w okolicach ul.Nowogrodzkiej, złożoną w styczniu – proszę o zasugerowanie konkretnego rozwiązania w tym zakresie.
  8. 8. Proszę o przedstawienie szczegółowego harmonogramu robót drogowych i oświetlenia drogowego na rok 2015 na terenach wiejskich i w mieście Kożuchów.

 

 

 

Marcin Jelinek