Książ Śląski, 24 września 2015 r.

Marcin Jelinek

Radny Miejski

w Kożuchowie

W odpowiedzi na wnioski mieszkańców wsi Książ Śląski oraz wsi Studzieniec, a także po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi działającymi w obu wsiach składam następujące wnioski z prośbą o ich uwzględnienie w projekcie budżetu na 2016 rok.

WNIOSKI BUDŻETOWE

do projektu budżetu na 2016 rok

Zwracam się z prośbą o ujęcie następujących zadań w projekcie budżetu na 2016 rok.

  1. Remont lub budowa świetlicy wiejskiej w Książu Śląskim ( wniosek składany po raz 6)

W celu rozwoju kulturalno-oświatowego wsi niezbędne jest wyremontowanie świetlicy wiejskiej. Remont jest planowany już od blisko 8 lat, w związku z różnymi trudnościami do dnia dzisiejszego nie został zrealizowany. Ostatnim czasy powstała koncepcja budowy nowej świetlicy. Świetlica wiejska jest jedyną możliwością rozwoju kulturalnego wioski, od czasu jej całkowitej dewastacji na skutek braku środków na bieżącą konserwację mieszkańcy wsi nie mają gdzie organizować przedsięwzięć. W/w inwestycja jest w chwili obecnej najbardziej porządna przez mieszkańców i warunkuje dalszy zrównoważony rozwój miejscowości. Kosztorys remontu świetlicy przygotowany przez UM w Kożuchowie kilkanaście lat temu oszacowany jest na ponad 750 tyś. W związku z faktem ewentualnego ubiegania się o dofinansowanie w/w inwestycji z PROW na w/w inwestycje należy zabezpieczyć środki  w wysokości ok. 200 tyś. W drugim wariancie- budowa nowej świetlicy - należy również zabezpieczyć środki w podobnej kwocie.

Świetlica wiejska warunkuje dalszy prawidłowy rozwój miejscowości, na dzień dzisiejszy na wsi nie ma publicznie dostępnego miejsca w którym można organizować różnego typu przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe. Dalszy brak tego typu inwestycji wpływa negatywnie na nastroje społeczne mieszkańców, a tym samym wpływa bardzo negatywnie na wizerunek władzy samorządowej jako wykonawcy zadań własnych na tym terenie. Niezbędne jest szybkie rozpoczęcie kompleksowego remontu świetlicy wiejskiej.

Rada Solecka wsi jest niezmiernie zainteresowana remontem świetlicy wiejskiej, wyremontowana świetlica poza spełnieniem podstawowych zadań z zakresu miejsca na organizację przedsięwzięć maiła by spełniać również kluczową role w rozwoju społeczeństwa zamieszkującego w Książu Śląskim poprze nie tylko zagospodarowanie czasu wolnego ale również stanowiła by możliwość rozwoju ekonomi społecznej we wsi.

Kwota: 200 – 500 tyś. zł

  1. Wykonanie przyłącza energetycznego na działce w Książu Śląskim ( wniosek składany po raz 6)

W związku z adaptacja działki nr 258/6 na boisko sportowe i teren rekreacyjny, w celu zabezpieczenia mediów na przeprowadzanie różnego typu przedsięwzięć niezbędne jest wykonanie przyłącza energetycznego. Wykonanie przyłącza energetycznego i postawienia na w/w działce skrzynki energetycznej zdecydowanie ułatwiło by organizację jakichkolwiek przedsięwzięć na tym terenie. W ostatnich latach kilkakrotnie organizowane były różnego typu imprezy na tym terenie, za każdym razem organizatorzy mieli problem z energią elektryczną.

Koszty związane z eksploatacją przyłącza oraz utrzymaniem go w stanie należytym ponosić będzie Rada Sołecka, a w przypadku organizowania przedsięwzięć przez inne podmioty, pobierana będzie od nich opłata za zużytą energię elektryczną.

Kwota: 5 tyś. zł

  1. Remont drogi w miejscowości Studzieniec - utwardzenia drogi dojazdowej do działek nr 16/3, 16/13 ( wniosek składany po raz 6)

 

W związku z fatalnym stanem drogi dojazdowej do w/w działek w miejscowości Studzieniec. Droga dojazdowa jest jedną z ważniejszych arterii komunikacyjnych na wsi, stanowi dojazd mieszkańców byłych bloków po PGR-owskich do drogi wojewódzkiej nr 283. Inwestycja ta jest pożądana wśród mieszkańców, a ze względu na panujący na w/w odcinku drogi ruch należy w przyszłym roku podjąć działania zmierzające do rej kompleksowego.

Proponowane rozwiązanie:

- płyty betonowe np. typu „jumbo”

- długość do utwardzenia ok. 350 m

- szerokość utwardzenia 3~5 m

 

Kwota: 100 tyś zł

 

  1. Zapewnienie środków na wykonanie dokumentacji i budowę dwóch zatok autobusowych w miejscowości Studzieniec. ( wniosek składany po raz 6)

W związku z uzgodnieniami pomiędzy WZD w Zielonej Górze a UM w Kożuchowie należy zabezpieczyć środki na wykonanie dokumentacji dwóch zatok autobusowych w miejscowość Studzieniec przy drodze wojewódzkiej nr 283. Stosowne uregulowania prawne                         co do pokrycia kosztów w/w dokumentacji zostały już wstępnie sprecyzowane                               w korespondencji pomiędzy WZD a UM w Kożuchowie.

Kwota: 400 tyś zł

  1. Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Studzieńcu ( budynek byłej szkoły podstawowej)

W celu rozwoju kulturalno-oświatowego wsi niezbędne jest wyremontowanie świetlicy wiejskiej. Remont jest planowany już od kilku lat, w związku z różnymi trudnościami do dnia dzisiejszego nie został zrealizowany. Świetlica wiejska jest jedyną możliwością rozwoju kulturalnego wioski, od czasu jej całkowitej dewastacji na skutek braku środków na bieżącą konserwację mieszkańcy wsi nie mają gdzie należycie organizować przedsięwzięć. W/w inwestycja jest w chwili obecnej najbardziej porządna przez mieszkańców i warunkuje dalszy zrównoważony rozwój miejscowości.

Kwota: 500 tyś. zł

Marcin Jelinek