Marcin Jelinek                                                                                  Książ Śląski, 28 stycznia  2016 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                               

 

 w dniu dzisiejszym ponowiłem interpelacje z listopada na które nie otrzymałem odpowiedzi.

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

 

 

 

  1. 1.Proszę o informację w jaki sposób, na jakich zasadach i przez kogo będzie prowadzona akcja zimowego utrzymania jedni i chodników na terenie miasta i gminy Kożuchów?

 

  1. 2.W nawiązaniu do rozmów z posiedzeń komisji zwracam się do Pana Burmistrza do dokonania wstępnej analizy możliwości prowadzenia dalszych inwestycji w sieć wodociągowo-kanalizacyjną bezpośrednio z budżetu gminy oraz dokonania analizy ekonomicznej czy dalsze utrzymywanie w strukturach spółki USKOM Zakładu Wodociągowego wraz z kosztami innymi jakie są składowymi i taryf za wodę i odprowadzenie ścieków jest z punktu ekonomicznego bardziej opłacalne, niż przekazanie z powrotem sieci wodociągowej na majątek gminy. Czy możliwość prowadzenia inwestycji bezpośrednio przez gminę, a tym samym możliwość odzyskania podatku VAT w tym zakresie nie jest z punktu ekonomicznego i sposobu kształtowania taryfy za wodę bardziej korzystne dla mieszkańców, niż prowadzenie tych samych inwestycji przez spółkę PUK USKOM sp. z o.o. i coroczne ich amortyzowanie?

 

  1. 3.W związku z informacjami pojawiającymi się na temat, iż nasza gmina w przyszłym roku zamierza zacząć wymianę głównej magistrali wodnej od ujęcia wody w miejscowości Słocina, co rzekomo jest już zaplanowane i na co rzekomo są już zarezerwowane środki proszę o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do urealnienia tej informacji, bowiem zarówno projekt budżetu gminy Kożuchów na rok 2016, jak i uchwała Rady Miejskiej nr XVII/124/15 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017 nie zawiera ww. inwestycji w planach na rok 2016, ani na rok 2017, w związku z tym stwierdzenie dzisiaj iż nasz samorząd ma taką inwestycję w planie zapisaną jest nieprawdą, dlatego proszę o niezwłoczne jej zapisanie w ww. uchwale lub wprowadzenie autopoprawki do projektu budżetu gminy Kożuchów na rok 2016.