Książ Śląski, 31 marca 2016 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 52a

67-120 Kożuchów                                                               

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

 

  1. 1.Proszę o przekazanie Radzie Miejskiej kopi protokołu z kontroli przeprowadzonej w Centrum Kultury Zamek w Kożuchowie przez Państwową Inspekcie Pracy wywołanej skargą jednego z pracowników, jak i również w tych aspektach informacji z protokołu na które pozwala prawo i informacji które nie podlegają ochronie ustawowej o przekazanie wyników opinii publicznej np. poprzez zamieszczenie protokołu na BIP-ie.

 

  1. 2.Proszę o wszczęcie procesu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zmianprzeprowadzania konsultacji w sprawie Kożuchowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. W mojej ocenie wnioski do budżetu obywatelskiego na rok 2017 winny być składane w okresie składania wniosków mieszkańców do budżetu gminy Kożuchów na rok 2017, a więc w miesiącu wrześniu, zaś konsultacje przeprowadzone w takim terminie, aby zadania można było już wpisać bezpośrednio do projektu budżetu gminy na rok 2017, co pozwoli na wydłużenie okresu możliwego do realizacji zadań. Jeżeli Pan Burmistrz wyrazi zgodę, a szanowna Rada czy grupa radnych zechce uczestniczyć aktywnie w procesie prac nad nowym regulaminem naszego budżetu obywatelskiego, to proszę Pana Burmistrza o umożliwienie wszczęcia konsultacji z inicjatywy Rady Miejskiej, poprzez przygotowanie stosownego regulaminu, przeprowadzenia procesu konsultacji w tym zakresie, a po przeprowadzeniu konsultacji o przyjęcie regulaminu w postaci uchwały intencyjnej przez Radę Miejską.

 

  1. 3.W związku z otrzymaną odpowiedzią od Pana Prezesa USKOMU odnośnie wieży ciśnień w której to odpowiedzi Pan Prezes podkreśla że „wieża ciśnień w Kożuchowie amortyzowana jest wg bilansowej stopy amortyzacyjnej tj. 2,5 % rocznie. Jako funkcjonujący obiekt infrastruktury wodociągowej koszt amortyzacji jest kosztem taryfowym” proszę o wyjaśnienie sprawy odnośnie wcześniejszych informacji przekazywanych radnym na sesji i cytowanych w mediach lokalnych w których Pan Prezes stwierdza cyt. (Tygodnik Regionalna z 5 marca 2016r.) „Wieża będzie pełniła funkcję rezerwuaru wody na cele przeciwpożarowe” i „Poza tym nie możemy pozwolić na to, by taka woda dostała się później do sieci wodociągowej”, jeżeli przyjmiemy za rzeczywiste wypowiedzi Pana Prezesa z sesji Rady Miejskiej i na łamach lokalnych mediów, to wieża ciśnień w mojej ocenie nie jest urządzeniem bezpośrednio związanym z procesem zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Jeżeli moja teza znajdzie potwierdzenie to wnoszę o ponowne przeanalizowanie taryf za wodę, bowiem zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenie ścieków, na koszt składowy taryfy mogą wchodzić tylko koszty bezpośrednio związane z dostarczeniem wody, a tu mamy przypadek w którym nikt nie zaprzecza, że wieża ciśnień stanowi element infrastruktury wodociągowej, jest dokonywana jej coroczna amortyzacja, ale jest to obiekt, co do którego zachodzą ww. przesłanki, że nie jest wykorzystywana do dostarczenia wody. W takim przypadku koszt jej amortyzacji nie powinien być uwzględniony w taryfie. Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i poinformowanie mieszkańców jak to z naszą wieżą ciśnień jest faktycznie, czy jest eksploatowana w ramach bezpośredniego zaopatrzenia wody dla mieszkańców, jeżeli tak to na jakich zasadach i jaka jest jej obecnie rola w tej bezpośredniej gospodarce wodociągowej, czy jednak nie jest w ten sposób wykorzystywana. Odpowiedz na to pytanie jest zasadnicze do wyjaśnienia zaistniałych i sprzecznych ze sobą informacji i dopiero wtedy może stanowić punkt wyjścia do koncepcji i pomysłów odnośnie dalszego wykorzystywania wieży ciśnień jako np. punktu widokowego czy udostępnienia dla zwiedzających jako atrakcji turystycznej.

 

  1. 4.W związku z zakończonym procesem remontowo - przystosowawczym najętych pomieszczeń w budynku przy ul. 1 maja w Kożuchowie proszę o sporządzenie pełnego zestawu kosztów poniesionych przez gminę w celu wykonania prac remontowych i adaptacyjnych. W zestawieniu proszę zawrzeć informację na temat rodzaju kosztu i kwoty na niego wydatkowanej.