Kontakt

Przepraszam, ale z przyczyn technicznych przestał działać automatyczny formularz kontaktowy, w celu kontaktu proszę pisać na adres:

 

marcin_mcis@wp.pl

 

aktualnosci

materialy

budzet

zatoki

swietlicewiejskiekozuchow

Uwaga !!!

Czytać może każdy, wszystko co jest na tej stronie, ale jeżeli ktoś z Państwa chce wykorzystać w jakimkolwiek celu, którąś z moich wypowiedzi, proszę mnie o tym poinformować. Informacje stanowią moją własność intelektualną i w tym zakresie podlegają ochronie. Dlatego jeżeli ktoś chce powielać lub powoływać się na zawarte na stronie informacje proszę mnie o tym powiadomić. Tylko o tyle proszę i dziękuję. Zabronione jest powielanie informacji bez mojej wiedzy i zgody.

Aktualności

W Kożuchowie najpierw woda, potem śmieci …

W Kożuchowie najpierw woda, potem śmieci …

Niestety potwierdzają się informacje o zdecydowanym wzroście stawki na osobę za wywóz odpadów w całym powiecie nowosolskim. Od 1 lipca wzrośnie ona z 10,50 zł do 15,00 zł za odpady segregowane i aż z 19,00 do 30,00 zł za niesegregowane. Oznacza to wzrost w skali roku np. dla 4 osobowej rodziny opłaty łącznej za śmieci segregowane z 504 zł, aż do 720 zł. Czyli blisko o 50%. Zdecydowanie więcej zapłacą osoby niesegregujące śmieci .

W naszej gminie Kożuchów jednak wcześniej bo już pod koniec czerwca wzrosną opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków. Stawka podstawowa za 1 m3 wody z aktualnie obowiązującej 5,69 zł wzrośnie do kwoty 5,88 zł , abonament z 6,16 zł do kwoty 6,34 zł, zaś za odprowadzenie ścieków 1 m3 z kwoty 7,60 zł do kwoty 7,85 zł , a abonament za ścieki z kwoty 9,68 zł do kwoty 9,93 zł ( wszystkie podane stawki to brutto).

Na temat gospodarki wodno-ściekowej jak i odbioru odpadów wiele razy zabierałem głoś i wyrażałem swoją opinie, która nie jest pozytywną w stosunku do tego co się dzieje. Można było zrobić to inaczej, jednak proponowane przeze mnie rozwiązania nie zyskały aprobaty. Podobnie jak np. wprowadzenie dopłat do m3 wody, czy samodzielne prowadzenie gospodarki odpadami. Na pewne działania dzisiaj jest już niestety za późno. Teraz pozostaje nam mieszkańcom tylko płacić nowe stawki i taryfy.

Koniec budżetu obywatelskiego w gminie Kożuchów?

Koniec budżetu obywatelskiego w gminie Kożuchów?

Najprawdopodobniej w tym roku gmina nie ogłosi kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Jako powód burmistrz podaje brak czasu, bo mamy już koniec kwietnia. Cóż uchwała z nowym regulaminem została przyjęta w styczniu, więc pytanie co zrobiono od stycznia?

Osobiście jest mi bardzo przykro, bowiem przez blisko dwa lata walczyłem by był budżet obywatelski, a po jego wprowadzeniu wiele razy prosiłem o zmianę regulaminu, bowiem wg. mnie regulamin nie był przyjazny dla wszystkich mieszkańców. Ostrzegałem i wręcz przewidywałem, że przyjdzie dzień w którym nastąpi koniec tej formy partycypacji mieszkańców w wydatkach gminy. Kilka lat temu w dyskusji z burmistrzem powiedziałem, „Że jak nie wie się jak coś powinno funkcjonować, to nawet najlepszy pomysł można zepsuć”.

Przykro jest mi patrzeć, jak coś co się tworzyło dla mieszkańców, teraz przestaje funkcjonować bo komuś od początku się ten pomysł nie podobał i upierał się przy swoim zdaniu. W 2014 roku byliśmy jedną z pierwszych gmin, która wprowadzał budżet obywatelski, teraz kiedy w większości gmin zaczyna on funkcjonować, a Miasta powiatowe maja obowiązek go mieć, u nas robimy krok wstecz bo tak ktoś zdecydował.

kwiecień 2019

Marcin Jelinek                                                          Książ Śląski, 25 kwietnia 2019 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 11E

67-120 Kożuchów                                                               

 

 

 

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

  1. Proszę o zwrócenie uwagi podczas przyznawania dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej, by co najmniej połowa środków dotacyjnych była przekazywana na czyszczenie rowów melioracyjnych na terenach zurbanizowanych sołectw, bez względu na to czy dany rów przylega do terenów członków spółki czy nie przylega i aby taki zapis był warunkiem przyznania dotacji dla spółki. Rada Miejska zapewnia w budżecie gminy środki na dotacje, na tej podstawie Burmistrz może również ewentualnie egzekwować zasady jej przyznawania. Organem gminy który ogłasza konkurs na dotacje jest Burmistrz Kożuchowa w formie zarządzenia. Dlatego proszę by taki zapis znalazł się w ogłoszeniu o konkursie na dotacje dla spółek wodnych w formie wydawanego w tym celu kolejnego zarządzenia, zmieniajacego pierwotne.

 

  1. Na prośbę zainteresowanych mieszkańców proszę o remont mostku w cieku wodnym CS-2 w miejscowości Książ Śląski przy działce 138/11, prośbę swoją motywuję nienajlepszym stanem obiektu, brakiem barierek zabezpieczających przejście od cieku wodnego. Jest to mostek na którym w ostatnim czasie doszło do śmiertelnego wypadku dziecka.

 

  1. W związku z opublikowanym wykazem nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż proszę o informację, odnośnie budynku przy ul. Słowackiego 20, gdzie obowiązuje długoletnia umowa na dzierżawę części budynku, jak ta umowa ma się w stosunku do przeznaczenia ww. budynku pod sprzedaż?

 

  1. Kiedy Pan Burmistrz ma zamiar ogłosić kolejną edycję Kożuchowskiego Budżetu Obywatelskiego, jest już bowiem koniec kwietnia, zazwyczaj w tym okresie były już wyłonione projekty do realizacji.

 

  1. Proszę o umieszczenie na BIP-ie opinii RIO do Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2019 rok oraz do Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu.

Radosnych Świąt Wielkanocnych

Sesja Rady Miejskiej, 25.04.2019

sesja rady miejskiej w kozuchowieProponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2019 rok. /numer druku X/1/19/
4.2.. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi nr 3007F ul. Zygmuntowska w Kożuchowie”. /numer druku X/2/19/
4.3. przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w 2019 roku. /numer druku X/3/19/
4.4. zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. /numer druku X/4/19/
4.5. zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kożuchów. /numer druku X/5/19/
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z sesji Nr IX.
7. Zamknięcie obrad sesji.
 

Komisja Społeczno-Budżetowa 24.04.2019

komisjee rada miejska kozuchowW dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 14.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Plany i zamierzenia organizacyjno – finansowe związane z obchodami Dni Kożuchowa w 2019 r.
3. Promocja Gminy – m.in. org. Cosuchovia Dance 2019, Święto Jabłka, kiermasze i inne uroczystości i wydarzenia.
4. Materiały sesyjne.
5. Wnioski.
6. Sprawy różne.
7. Informacja dot. organizacji i funkcjonowania jednostek OSP w gminie Kożuchów – OSP Mirocin Dolny, OSP Studzieniec – wizytacja w terenie.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Najgorsza jakość wody na ujęciu w Mirocinie Średnim …

 

Na stronie www urzędu dostępna jest roczna ocena wody przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowej Soli, sporządzona dla wszystkich ujęć wody w naszej gminie. Najgorsze wskazania i jakość wody przez cały okres roku 2018 stwierdzono dla ujęcia w Mirocinie Średnim, które zaopatruje Mirocin Górny, Mirocin średni, Mirocin Dolny i Studzieniec. W wyjaśnieniach PPIS podaje, że do skażeń mikrobiologicznych wody w ujęciu mogły przyczynić się błędy w eksploatacji urządzeń lub brak dezynfekcji, zaleganie wody w związku z niskim poborem lub niewłaściwa gospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich. Woda z ujęcia w Mirocinie Średnim na koniec 2018 roku nie spełniała wymagań, aktualnie zostały wykonane zalecenia w zakresie jej poprawy.

Treść oceny:

Wyłaniają wykonawcę na przebudowę skrzyżowania na ul.Nowosolnej w Kożuchowie.

Zarząd Dróg Powiatowych jest w trakcie wyłaniania wykonawcy zadania „Rozbudowa drogi nr 3007F ul. Zygmuntowska w Kożuchowie” w ramach którego ma dojśc również do przebudowy skrzyżowania na ul. Nowsolnej.

Poniżej wyrys z dokumentacji wykonawczej odnośnie jak droga ma wyglądać po rozbudowie.

Termin zakończenia prac planowany jest na 30 sierpnia 2019, zaś do wczoraj był termin na składanie ofert przez zainteresowanych wykonawców.

 

Sesja

 
 
Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
Sprawozdanie przedstawiciela Gminy Kożuchów z działalności Społecznej Rady przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli za 2018 rok.
Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
Interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
 
5.1. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic Miasta Kożuchów poprzez włączenie miejscowości Podbrzezia Dolnego i Podbrzezia Górnego do obszaru Miasta Kożuchów. /numer druku VIII/1/19/
 
5.2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2019 rok. /numer druku VIII/2/19/
 
5.3. zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2019-2035. /numer druku VIII/3/19/
 
5.4. wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Gminie Kożuchów. /numer druku VIII/4/19/
 
5.5. wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w Gminie Kożuchów. /numer druku VIII/5/19/
 
5.6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Sokołów”. /numer druku VIII/6/19/
 
5.7. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2019 roku. /numer druku VIII/7/19/
 
5.8. wyboru przedstawiciela do rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. /numer druku VIII/8/19/
 
5.9. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku VIII/9/19/
 
5.10. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na utrzymanie Izby Wytrzeźwień. /numer druku VIII/10/19/
 
5.11. zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu. /numer druku VIII/11/19/
 
5.12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kożuchów, obejmującego tereny położone w obrębie Radwanów. /numer druku VIII/12/19/
 
5.13. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku VIII/13/19/
 
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu z sesji Nr VIII.
Zamknięcie obrad sesji.

Komisja Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie, 25.03.2019r.

komisje rada miejska 2W dniu 25 marca 2019 roku o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
Sytuacja osób niepełnosprawnych w gminie – działalność Stowarzyszenia „AGOS” i Kożuchowskiego Stowarzyszenia „Vitium”.
Materiały sesyjne.
Wnioski.
Sprawy różne.
Stan obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem murów obronnych i Lapidarium, wykorzystanie środków finansowych zewnętrznych – wizytacja w terenie.
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Więcej artykułów…

kodgoniecpeadmaryagscs