Kontakt

Przepraszam, ale z przyczyn technicznych przestał działać automatyczny formularz kontaktowy, w celu kontaktu proszę pisać na adres:

 

marcin_mcis@wp.pl

 

aktualnosci

materialy

budzet

zatoki

swietlicewiejskiekozuchow

Uwaga !!!

Czytać może każdy, wszystko co jest na tej stronie, ale jeżeli ktoś z Państwa chce wykorzystać w jakimkolwiek celu, którąś z moich wypowiedzi, proszę mnie o tym poinformować. Informacje stanowią moją własność intelektualną i w tym zakresie podlegają ochronie. Dlatego jeżeli ktoś chce powielać lub powoływać się na zawarte na stronie informacje proszę mnie o tym powiadomić. Tylko o tyle proszę i dziękuję. Zabronione jest powielanie informacji bez mojej wiedzy i zgody.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie, 30.06.2020

 

sesjaa rada miejska kozuchowW dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
   4.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2020 rok. /numer druku XXIII/1/20/
   4.2. zmieniającej uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego. /numer druku XXIII/2/20/
   4.3. uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego. /numer druku XXIII/3/20/
   4.4. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku XXIII/4/20/
   4.5. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi woj. nr 283 w zakresie chodnika, ul. Zielonogórska w m. Kożuchów”. /numer druku XXIII/5/20/
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXII.
7. Zamknięcie obrad sesji.  

maj 2020

Marcin Jelinek                        Książ Śląski, 28 maja 2020 r.
Radny Miejski w Kożuchowie
Książ Śląski 11 E
67-120 Kożuchów
 
 
 
INTERPELACJE/ZAPYTANIA
 
1.    W związku z odwołaniem wielu planowanych przedsięwzięć w gminie Kożuchów proszę o informację czy wśród  odwoływany przedsięwzięć w związku ze zbliżającym się okresie letnim znajdą się również dożynki gminne planowane pierwotnie w m. Studzieniec oraz czy sołectwa otrzymają wytyczne odnośnie tzw. okresu festynowego? Bowiem najczęściej w maju i czerwcu podejmowały sołectwa ostateczne decyzje w sprawie organizowanych wielu festynów na terenie naszej gminy.
 
2.    W związku z wieloma luzowaniami gospodarki coraz więcej osób wraca do pracy czy również do szkół. Niestety wiele połączeń autobusowych jakie przed koronawirusem istniały pomiędzy najbliższymi miejscowości  nie wróciło jeszcze. Dlatego proszę o interwencję w sprawie przywrócenia komunikacji publicznej na terenie gminy jak i na głównych trasach przejazdu, szczególnie pomiędzy Kożuchowem, a Zieloną Górą. I monitorowanie tego procesu. Jednocześnie ponawiam pytanie o „nowego” przewoźnika, który miał pojawić się na linii Kożuchów - Zielona Góra. Informacja podana na sesji Rady Miejskiej w grudniu 2019 roku. Bowiem z informacji jakie osobiście otrzymałem od dotychczasowego przewoźnika, nie planuje on powrotu w najbliższych miesiącach do całego rozkładu jazdy na tej linii, a jedynie do uruchomienia kilkunastu połączeń.
 
3.    Proszę o informację ile wniosków złożono w zakresie odroczenia bądź umorzenia wszelkich płatności przez przedsiębiorców w związku z koronawirusem? Proszę w odpowiedzi wskazać nazwy podmiotów składających wniosek.

kwiecień 2020


INTERPELACJE/ZAPYTANIA

 1. Proszę o zwrócenie się do zarządcy cmentarzy komunalnych o przegląd i wymianę tablic informacyjnych na cmentarzach komunalnych na terenie całej gminy, bowiem są one przynajmniej np. w m. Książ Śląski w stanie fatalnym, dodatkowo zawierają nieaktualne informacje. Foto tablicy na cmentarzu w Książu Śląskim.
 1. W związku z tzw. etapem luzowania gospodarki odnośnie obostrzeń wprowadzonych przez rząd, w związku z koronawirusem wnioskuje ponownie o montaż dezynfektorów do rak w miejscach i instytucjach publicznych, a w pierwszej kolejności w związku z zapowiedzią otwarcia szkół w dniu 24 maja o montaż w szkołach na terenie naszej gminy. Akcją montażu dezynfekatorów automatycznych do rąk powinny zostać objęte również instytucje pomocy, kultury i obiekty sportowo-rekreacyjne. Miejsce montażu powinno znajdować się przed wejściem do budynków ww. placówek.
 1. Proszę o bieżącą informacje odnośnie prowadzonych prac związanych z planowaną poprawą jakości wody z ujęcia w Mirocinie Średnim. Przypominam, że w dniu 26 lutego 2020r. odbyło się posiedzenie komisji na którym Pan Prezes PUK USKOM przy Pana Burmistrza aprobacie poinformował o planie dążenia do przebudowy SUW- w Mirocinie Średnim, dlatego co kilak miesięcy będę zwracał się na bieżąco o informacje co już udało się w danym okresie zrobić by ta inwestycja planowana już teraz tylko za 12 miesięcy została zrealizowana. W związku z tym jakie prace ku poprawie jakość wody związane z przebudową SUW w Mirocinie Średnim dokonano w okresie od 26 lutego dop 276 kwietnia 2020roku.
 1. W związku z zapowiedzią z sesji w dniu 26.03.2020r. proszę o informację jaką ostatecznie kwotą z budżetu, gmina Kożuchów wsparła w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny
  Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 1. Proszę o informację w zakresie działalności gospodarczej w rozbiciu na miesiące luty, marzec, kwiecień odnośnie:
  1. Ilości złożonych wniosków o dokonanie wpisu do ewidencji działalności i gospodarczej,
  2. Ilości złożonych wniosków o dokonanie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej,
  3. Ilości złożonych wniosków o dokonanie zawieszenia prowadzenia dzialnosci w ewidencji działalności gospodarczej,

Radosnych Świąt Wielkanocnych

Interpelacje luty 2019

Marcin Jelinek                        Książ Śląski, 27 lutego 2020 r.
Radny Miejski w Kożuchowie
Książ Śląski 11 E
67-120 Kożuchów

 
 
INTERPELACJE/ZAPYTANIA

1.    Proszę skierowanie wniosku do powiatowego zarządu dróg w Nowej Soli o dokonanie przeglądu gwarancyjnego drogi relacji Książ Śląski - Czasław, której remont finansowany był również z budżetu gminy Kożuchów Aktualny stan drogi kilkanaście miesięcy po remoncie i w związku z okresem deszczowym uległ bardzo dużemu pogorszeniu.

2.    W dniu 17 lutego br. mieszkaniec naszej gminy Eryk Fursewicz zdobył kolejny medal (tym razem brązowy) na lekkoatletycznych Mistrzostw Polski juniorów i juniorów młodszych (U-20 i U-18) w skoku o tyczce. Jest to jego nie pierwszy sukces na imprezach krajowych najwyższej rangi.  Za zasadne uważam wyróżnienie go na forum naszej gminy, bowiem nie często zdarza się sukces naszych mieszkańców na takich wysokich rangą zawodach. W zielonogórskim środowisku lekkoatletycznym gdzie teraz trenuje jest uznawany za jeden z największych talentów. Powinniśmy być dumni, ze jest mieszkańcem naszej gminy Kożuchów.


3.    Przychylając się do wystąpienia na sesji Pana Radnego powiatowego Zygmunta Muszyńskiego wnioskuje o podjęcie uchwały intencyjnej odnośnie dalszych działań na rzecz budowy obwodnicy Kożuchowa.

4.    Proszę o dalsze działania na rzecz przejęcia działki w miejscowości Studzieniec dz. nr 6/17, w szczególności stanowiącej dojazd do posesji na działce 6/7. nr składałem już kilkakrotnie interpelację w tej sprawie, w roku br ww. sprawa maila zostać pozytywnie załatwiona.


5.    Podobnie jak w roku poprzednim proszę o wszystkich planowanych do realizacji w tym roku inwestycji polegających na uzupełnieniu oświetlenia drogowego na terenach wiejskich,

6.    Podobnie jak w roku poprzednim proszę o wszystkich planowanych do realizacji w tym roku utwardzeniu bądź naprawie dróg gminnych na terenach wiejskich.

Komisja Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie, 25.02.2020r.

 

W dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

 

Porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.

2/ Podsumowanie przebiegu ferii zimowych w Gminie Kożuchów.

3/ Informacja PUK USKOM dot. stanu realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”.

4/ Materiały sesyjne.

5/ Sprawy różne.

6/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.

styczen 2020

Marcin Jelinek                                                                       Książ Śląski, 23 stycznia 2020 r.

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 11 E

67-120 Kożuchów

INTERPELACJE/ZAPYTANIA

 1. W dniu 22 stycznia br. na BIP-ie urzędu znalazł się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 1.sród nich znalazł się działka nr 331/12 przy ul. Klasztornej. W opisie wskazane jest, ze na działce znajduje się zabytkowa fasada kamienicy z płaskorzeźbami św. Piotra i Pawła. W związku z tym faktem, iż ww. płaskorzeźby są w dużym stopniu pewną „symboliką” miasta, ich fotografie znajdują się w wielu publikacjach dotyczących Kożuchowa wyrażam swoje pewne zaniepokojenie i obawy z faktu, iż gmina zamierza ww. nieruchomości sprzedać w ręce prywatne. Oczywiście płaskorzeźby są objęte pełną ochroną Konserwatora Wojewódzkiego, wpisane do rejestru zabytków, jednak w takich przypadkach warto w mojej ocenie zastanowić się czy sprzedaż ww. nieruchomości i jest zasadna, tym bardziej, że planowany wpływ ze sprzedaży nie będzie zbyt wysoki. Dlatego zwracam się z prośba do burmistrza Kożuchowa o zachowanie ww. nieruchomości na stanie mienia gminy i wycofanie jej z ww. wykazu.  Chyba, że są inne okoliczności uzasadniające sprzedaż, np. potencjalny inwestor zamierzający odbudować całą kamienicę?
 1. Proszę o ponowne przeanalizowanie zasadności organizacji transportu zbiorowego na trasie Kożuchów-Zielona Góra w niedzielę i dni świąteczne oraz w przypadku ogłoszenia przez Wojewodę Lubuskiego w roku bieżącym tj. 2020 konkursu w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, polegającego na dopłatach do takich przewozów, o złożenie stosownego wniosku.

wesołych świąt

Komisja Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie 22.11.19r.

komisjee rada miejska kozuchow
W dniu 22 listopada 2019 roku o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Funkcjonowanie instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w gminie Kożuchów, w tym OPS.
3. Materiały sesyjne.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sesja Rady Miejskiej, 29.10.2019

sesjaa rada miejska kozuchowZwołuję się sesję Rady Miejskiej w Kożuchowie na dzień 29 października 2019 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Burmistrza Kożuchowa o złożonych oświadczeniach majątkowych.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie o złożonych oświadczeniach majątkowych.
4. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   6.1. określenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów. /numer druku XVI/1/19/
   6.2. zamiany nieruchomości. /numer druku XVI/2/19/
   6.3. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku XVI/3/19/
   6.4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z obsługą stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków. /numer druku XVI/4/19/
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XV.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Więcej artykułów…

kodgoniecpeadmaryagscs